www.bip.radzymin.pl strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
 Radzymin radzymin.pl
Sekretarz

Sekretarz
 

  

Adam Ślubowski

tel. 22 66-76-803
fax: 22 6676899

e-mail: aslubowski@radzymin.pl; sekretarz@radzymin.pl

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:

w poniedziałki w godz. 14.00 - 19.00


(II piętro,  pokój nr 22)

 

1. Sekretarz realizuje zadania gminy powierzone przez burmistrza w określonym zakresie, organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie, odpowiednie warunki działania oraz bieżącą kontrolę pracy osób zatrudnionych w urzędzie.

2. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu;
2) wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu, koordynowanie działań poszczególnych stanowisk pracy oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
3) pełnienie stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, współpraca ze wszystkimi pracownikami w zakresie przestrzegania zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i terminowego załatwiania spraw;
4) projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę urzędu;
5) nadzór nad przygotowaniem zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;
6) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i warunków materialno – technicznych dla działalności urzędu;
7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
9) kontrola prawidłowego wykonywania przez podległych pracowników zadań wynikających z zakresu czynności;
10) przygotowywanie regulaminów i dokumentacji związanej z naborem pracowników, w tym udział w pracach komisji rekrutacyjnej;
11) organizowanie i koordynowanie przebiegu służby przygotowawczej w urzędzie;
12) nadzór nad szkoleniem i rozwojem zawodowym pracowników urzędu;
13) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu;
14) opracowywanie procedury oceny pracowników, weryfikacja kryteriów oceny, przeprowadzenie ocen i analiza ich wyników;
15) doradztwo w sprawach związanych z etyką zawodową i etycznym postępowaniem;
16) określanie założeń i kierunków informatyzacji urzędu;
17) kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu;
18) nadzór nad procesem przygotowywania projektów aktów prawnych przez urząd;
19) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw;
20) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji;
21) prowadzenie i nadzór nad stosowaniem procedur udostępniania informacji publicznej;
22) współpraca w zakresie przygotowywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową urzędu;
23) współpraca z organami sołectw;
24) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendów;
25) współpraca z radą, prezydium rady oraz komisjami rady;
26) udzielanie pomocy pracownikom urzędu w przygotowywaniu wniosków o środki z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych;
27) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, za wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia oraz czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
28) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu bezpośrednio podległych;
29) pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności burmistrza i zastępcy burmistrza.

3. Sekretarz bezpośrednio nadzoruje działalność:
1) Referatu Ogólnoorganizacyjnego;
2) Biura Rady.

4. Działalność Biura Rady pod względem formalnym nadzoruje sekretarz, zaś pod względem merytorycznym – przewodniczący rady miejskiej.

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2007-02-14 08:39:22 | Data modyfikacji: 2019-01-15 14:25:35.
Data wprowadzenia: 2007-02-14 08:39:22
Data modyfikacji: 2019-01-15 14:25:35
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.radzymin.pl