www.bip.radzymin.pl strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
 Radzymin radzymin.pl
Tryb postępowania

Tryb postępowania
 


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 352/XXVII/2005
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 27 września 2005 roku


Tryb postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.


Postanowienia ogólne

§1

1.W budżecie Gminy będą corocznie planowane środki finansowe na zadania własne realizowane przy współudziale organizacji pozarządowych.
2.Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji.
3. Zlecenie realizacji zadań publicznych w rozumieniu art.69 ust.4 pkt.1 oraz art.71 ust.1 ustawy o finansach publicznych może mieć formy:
• powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
• wspierania takich zadań, wraz z dofinansowaniem ich realizacji.

§2

1. Organizacja pozarządowa może otrzymać dotację na wykonanie zadania Gminy po zapewnieniu udziału środków własnych na jego realizację, z zastrzeżeniem ust.2
2. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które:
• Prowadzą systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy w różnych dyscyplinach sportu,
• Zapewnią odpowiednią bazę i kadrę szkoleniową.

Tryb rozpatrywania ofert

§3

1. Wybór projektów złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań Gminy odbywa się na zasadzie konkursu ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Gminę Radzymin.
2. Konkurs ogłasza się- w zależności od rodzaju zadania -  poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w BIP i na stronie internetowej www.radzymin.pl  oraz w lokalnej prasie.
3. W ogłoszeniu o konkursie należy określić w szczególności:
- Nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs,
- Zadania Gminy do realizacji przy współudziale organizacji pozarządowych,
- Miejsce i termin składania ofert,
- Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu,
- Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i odebrać formularz oferty.
- Zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

§4

Oferta złożona przez organizacje pozarządową ubiegającą się o przyznanie dotacji na realizację zadania Gminy powinna zawierać w szczególności:
• Nazwę i siedzibę oferenta,
• Szczegółowy opis realizacji zadania Gminy,
• Wysokość dotacji oraz udziału środków własnych,
• Termin i miejsce realizacji zadania Gminy.

Do oferty, o której mowa w ust.1 należy dołączyć:
1) aktualny dokument potwierdzający prawo organizacji pozarządowej do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na sześć miesięcy przed terminem składania ofert,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej,
3) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania Gminy,
4) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,
5) sprawozdania z działalności w ostatnim roku,
6) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Urzędu Gminy z odpowiedniego miejsca prowadzenia działalności, o nie zaleganiu w opłacie składek , podatków i opłat.

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania, podanym w ogłoszeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§5

1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje w drodze Zarządzenia komisję konkursową.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi:
• Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej ,
• Przedstawiciel organizacji pozarządowej wybrany na ogólnym zebraniu organizacji pozarządowych
• Dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy.
3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§6

1. Do zadań komisji konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego
i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi.
2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin zatwierdzony przez Burmistrza.

§7

1. Konkurs rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostało zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

§8

1. Komisja konkursowa:
• stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
• otwiera koperty z ofertami,
• ustala, które z ofert spełniają warunki określone w §4,
• odrzuca oferty nie spełniające warunków określonych w §4 i niezwłocznie zawiadamia oferentów o odrzuceniu ich ofert na piśmie,
• oferty z zakresu zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazuje pełnomocnikowi Burmistrza d/s przeciwdziałania alkoholizmowi w celu sprawdzenia zgodności z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
• analizuje merytoryczną zawartość ofert, o których mowa w ust.1,
• wybiera najkorzystniejsze oferty i decyduje o wysokości środków przyznanych na  realizację zadania Gminy w ramach środków przewidzianych w projekcie budżetu lub w budżecie Gminy.
2. W zakresie zadań przyjętych przez Radę  w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oferty  opiniuje komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§9

1.Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:
• Zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
• Wartość merytoryczną projektu,
• Koszt realizacji projektu, w tym udział środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji,
• Staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich dwóch lat,
• Dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z Gminą.

§10

Podział środków finansowych zaplanowanych w budżecie na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu odbywa się z uwzględnieniem:
• Stopnia przydatności społecznej projektu przedstawionego we wniosku,
• Stopnia wykorzystania dotacji na upowszechnienie pozaszkolnych form sportu dzieci i młodzieży,
• Wyników osiągniętych we współzawodnictwie sportowym,
• Wartości sportowej imprezy.

§11

Z przebiegi konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
• Imiona i nazwiska członków komisji,
• Liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki określone w §4 oraz ofert odrzuconych,
• Wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
• Ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
• Wzmiankę o odczytaniu protokółu,
• Podpisy członków komisji konkursowej.
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszeń w BIP i na stronie internetowej www.radzymin.pl w terminie 30dni od dnia uchwalenia budżetu Gminy.

Sposób rozliczania i kontrola wydatkowania dotacji

§12

1. Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy następuje na podstawie umowy (porozumienia), zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana,
2. Umowa ( porozumienie) powinna zawierać w szczególności:
• Oznaczenie stron porozumienia,
• Szczegółowy opis zadania Gminy i sposobu jego realizacji,
• Wysokość dotacji przyznanej organizacji pozarządowej wykonującej zadanie Gminy i warunki płatności,
• Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania Gminy,
• Sposób kontroli realizacji zadania Gminy i wydatkowania dotacji,
• Sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
• Postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie porozumienia,
• Postanowienia dotyczące wydatkowania dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
• Inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter zadania Gminy i sposób jego finansowania.
3. Umowa, porozumienie nie może być zawarte na okres dłuższy niż 1 rok.

§13

W trakcie realizacji zadania Gminy, Gmina ma prawo żądania informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.

§14

W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z innymi postanowieniami umowy, dotacja w całości podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej przekazania na konto organizacji pozarządowej.

§15

1. Po zakończeniu realizacji zadania Gminy, organizacja pozarządowa składa merytoryczno-finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
• Informacje o przebiegu realizacji zadania,
• Szczegółowe rozliczenie finansowe,
• Zestawienie dowodów księgowych,
• Uwierzytelnione kopie dowodów księgowych,
• Oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
• Inne istotne informacje o realizacji zadania.

§16

Zbiorcze sprawozdanie o realizacji zadań Gminy przez organizacje pozarządowe Burmistrz przedkłada Radzie Miasta w terminie do 30 czerwca każdego roku.

§17

Środki finansowe niewykorzystane przez organizacje pozarządowe podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżety Gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Gminy lub odstąpienia od jego realizacji.

Postanowienia końcowe

§18

1. Organizacja pozarządowa może otrzymać dotację na więcej zadań niż jedno zadanie Gminy w ciągu roku.
2. Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania Gminy z tytułu dotacji wyklucza możliwość przyznania środków budżetowych na to zadanie z innego tytułu, zaplanowanych w budżecie Gminy.

§19

Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji na realizację zadań Gminy nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
- kosztów stałych działalności organizacji pozarządowej, z wyjątkiem kosztów związanych z realizacją tego zadania,
- wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo-budowlane.

§20

Zmiany niniejszych zasad następują w formie przewidzianej dla ich ustanowienia.

 
 
 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:35:39.
Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:35:39
Opublikowane przez: Anna Kotowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.radzymin.pl