Sprawozadanie z konsultacji społecznych

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I
SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O
REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ 

Inicjatywa lokalna (wprowadzona do polskiego systemu pranego nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 roku) - to szczególna forma współpracy mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych, której celem jest wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
Przedmiotowa uchwała jest prawem lokalnym, a ponieważ jej zapisy dotyczą ogółu mieszkańców, ma ona formę aktu prawa miejscowego i publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt uchwały został skonsultowany z mieszkańcami Gminy Radzymin i działającymi na jej terenie organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin oraz Uchwały Nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej
w Radzyminie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

Konsultacje projektu Programu zostały przeprowadzone zgodnie z następującymi Zarządzeniami  Burmistrza:

  1. Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  2. Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje odbyły się w terminie: od 4 lipca do 18 lipca 2016 roku. Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Radzymin w sprawie projektu uchwały. Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Konsultacje odbyły  się w następujących formach:

  1. uczestnictwa w spotkaniu informacyjno–konsultacyjnym w dniu 14 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu, na którym analizowane były zapisy w projekcie uchwały. W spotkaniu, które miało także charakter warsztatowy, uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy oraz mieszkańców;
  2. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu uchwały otrzymanego pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną;
  3. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu uchwały   umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
  4. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu uchwały, udostępnionego w siedzibie Urzędu, w  pok. nr 34, na tablicy ogłoszeń  i w Biurze Obsługi Interesanta;
  5. zgłaszania uwag i wniosków osobiście podczas spotkań roboczych w Urzędzie lub telefonicznie - osobą wyznaczoną do kontaktu tj. Haliną Grzelak – kier. Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji w ww. zakresie i formach (wraz z projektem przedmiotowej uchwały) oraz o spotkaniu konsultacyjnym została przekazana pocztą elektroniczną i tradycyjną do podmiotów z bazy danych organizacji pozarządowych, a także do merytorycznych jednostek organizacyjnych Gminy i komórek tut. Urzędu, odpowiedzialnych za realizację określonych zadań publicznych (zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy, w BIP, w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym i konsultacjom społecznym oraz na profilu społecznościowym „Facebook”.

Wyniki konsultacji: ze strony mieszkańców oraz organizacji pozarządowych nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Ostateczny projekt uchwały został przekazany przez Burmistrza do zaopiniowania komisjom merytorycznym Rady Miejskiej w Radzyminie.

Projekt uchwały został przygotowany przez Referat Partycypacji i Polityki Społecznej.

 

Opracowanie:
Halina Grzelak -  kierownik Ref. Partycypacji i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

 

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:12:54 | Data modyfikacji: 2016-09-14 09:19:38.
Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:12:54
Data modyfikacji: 2016-09-14 09:19:38
Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót