2017 r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 18 grudnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:22:58 | Data modyfikacji: 2017-12-18 15:01:19.
 
 Projekt Uchwały Nr /XLV/2017 Rady Miejskiej W Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-12-18 15:00:26.
 
 Projekt Uchwały Nr /XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018-2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-12-18 15:02:27.
 

Projekt Uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:32:05 | Data modyfikacji: 2017-12-12 11:33:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina etap 7

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:14:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina etap 8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:16:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:18:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:20:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Czuba - Referat PIPS | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:48:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PIPS | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:33:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PIPS | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:35:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Radzymin w 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:55:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:57:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:37:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 202

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:51:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:58:18.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 20 listopada 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:34:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania pracowników i kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:22:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:27:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:29:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:31:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ciemnem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:36:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:41:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Słupnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:45:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starych Załubicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:47:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:53:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:55:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:01:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Stare Załubice (ul. Sezamkowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:05:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:07:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:11:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/IV/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2007 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:17:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:19:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:23:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:25:57.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 października 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:22:35 | Data modyfikacji: 2017-10-26 13:21:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-10-23 17:40:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon Malucha" dla rodzin z dziećmi do lat 3

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2017-10-23 17:43:12.
 

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma, na terenie gminy Radzymin – część A-1c.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:17:00 | Data modyfikacji: 2017-10-23 18:17:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębach: Emilianów i Zwierzyniec

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-10-23 17:47:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:07:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:21:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:49:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-10-24 08:54:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:08:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:10:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wojciech Kusi - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2017-10-23 17:54:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Radzymin a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Emilia Kamińska - Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:25:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 466/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu parkingów działających w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Al. Jana Pawła II w Radzyminie, przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ul. Żeromskiego w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Emilia Kamińska - Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:32:30.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:34:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza polegające na trwałej wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:37:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-23 18:38:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-25 11:31:02.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 18 września 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:23:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Radzymin, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:53:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:55:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Al. Jana Pawła II w Radzyminie, przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ul. Żeromskiego w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Emilia Kamińska - Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:59:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:00:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Łosie (Al. Sosnowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:02:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków (ulica Jagienki Zychówny)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:04:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 304/XXVII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Arciechów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:05:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin i obrębu Ruda (ulica Letniskowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:07:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ulica Kolonijna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:12:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Arciechów (ulica Żeglarska)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:13:28 | Data modyfikacji: 2017-09-11 15:14:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno (ulica ks. Jana Twardowskiego)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:16:19.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-09-12 13:42:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:23:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017–2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-09-12 13:46:05.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 31 sierpnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:07:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radzymin do realizacji projektu pn. „Q nowym perspektywom” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:03:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Rżyska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:06:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-31 08:02:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017–2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-31 11:32:25.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 19 lipca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 17:47:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 146/XII/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 470/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-07-17 17:45:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 315/XXVIII/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 474/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-07-17 17:46:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:04:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:06:03.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 28 czerwca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Data wprowadzenia: 2017-06-27 09:28:34.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radzymin do projektu budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Jarosław Grenda - Zastępca Burmistrza Radzymina | Data wprowadzenia: 2017-06-27 09:19:42 | Data modyfikacji: 2017-06-27 10:13:04.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 22 czerwca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Data wprowadzenia: 2017-06-15 17:27:51 | Data modyfikacji: 2017-06-15 17:29:54.
 
 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 18:17:02.
 
 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2016

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 18:18:27.
 
 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha”dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Halina Kondratczyk - dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2017-06-15 17:21:51 | Data modyfikacji: 2017-06-15 17:23:10.
 
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2016;

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-06-17 22:15:17 | Data modyfikacji: 2017-06-19 15:54:03.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Radzyminie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 67 i nr 73, w obrębie 05-04 na rzecz Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-06-15 17:20:24.
 
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-06-15 17:18:08.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 18:01:49.
 
 Projekt uchwały w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2017-06-15 17:15:13.
 
 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Bieszczadzkiej do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Bogdan Chaber - kierownik referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-06-15 17:10:17.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Radzymin, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Daiusz Dąsal - kierownik referatu Teleinformatyki i Monitoringu | Data wprowadzenia: 2017-06-15 17:07:56.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Radzymin a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Dominika Krzyżanowska-Kidała - kierownik referatu Promocji i Informacji | Data wprowadzenia: 2017-06-15 17:06:06.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Bogdan Chaber - kierownik referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-06-15 16:49:24 | Data modyfikacji: 2017-06-15 16:51:37.
 
 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieraków przyjętego uchwałą nr 131/X/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 lipca 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Bogdan Chaber - kierownik referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-06-15 16:42:33 | Data modyfikacji: 2017-06-15 16:44:52.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 148/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Bogdan Chaber - kierownik referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-06-15 16:39:15.
 
 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin dla obrębu Stary Dybów

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Bogdan Chaber - kierownik referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-06-15 16:35:16 | Data modyfikacji: 2017-06-15 16:37:00.
 
 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującego obszar obrębu Emilianowa przyjętego uchwałą nr 41/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Bogdan Chaber - kierownik referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-06-15 16:30:19.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta | Data wprowadzenia: 2017-06-16 18:04:26 | Data modyfikacji: 2017-06-16 18:06:42.
 
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Polnej w Cegielni w Gminie Radzymin ”

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 18:08:38.
 
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Marki na zadanie pn. „Budowa ulicy Jaworówka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do granicy z Gminą Radzymin”

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 18:10:21.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 18:12:03.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017–2026

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 18:13:50 | Data modyfikacji: 2017-06-16 18:14:53.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 29 maja 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:47:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie w latach 2017-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Król - Prezes Zarządu PWiK Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:09:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 429/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:14:56 | Data modyfikacji: 2017-05-24 09:01:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:17:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na odcinku drogi krajowej S8 przeznaczonym do pozbawienia dotychczasowej kategorii

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jarosław Grenda - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:19:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:20:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:22:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:23:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:24:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Wisławy Szymborskiej)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:29:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębach: Emilianów i Zwierzyniec (ul. Gottlieba Daimlera)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:30:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno (ul. Fryderyka Chopina)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:34:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków (ul. Jana Skrzetuskiego)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:35:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominika Krzyżanowska-Kidała - kierownik Referatu Promocji i Informacji | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:39:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:41:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:43:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:45:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-05-23 12:46:11.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 24 kwietnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:15:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspieraniu Rodziny Gminy Radzymin na lata 2017 - 2019

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-04-18 10:52:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma na terenie gminy Radzymin – część A-1a

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2017-04-19 12:23:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2017-04-18 10:38:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w drodze wojewódzkiej nr. 635 - Alei Jana Pawła II w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jarosła Grenda - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2017-04-18 10:39:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zadanie pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-18 10:42:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Radzymin zadania dotyczącego utrzymania powiatowych dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-18 10:45:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:14:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:33:23 | Data modyfikacji: 2017-04-18 11:35:20.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 27 marca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:49:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jakub Czupryniewicz - Specjalista ds. Obsługi Prawnej | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:24:18 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:39:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:30:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie poprzez likwidację Oddziału przedszkolnego w Łosiu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:33:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:35:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:37:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:38:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz-Król - Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. | Data wprowadzenia: 2017-03-21 08:54:17.
 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska do roku 2020 z perspektywą do roku 2024 dla Gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:46:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-03-20 18:48:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Radzymińska Karta Mieszkańca"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-21 10:24:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 635 ulicy Al. Jana Pawła II, Konstytucji 3 Maja i drogi powiatowej nr 4356W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jarosław Grenda - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:08:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:37:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:39:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Arciechów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:41:39.
 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 - 2023

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:51:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 299/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:53:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-21 12:31:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-21 12:33:20.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 27 lutego 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:43:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:26:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Dąbrówka i Miastem Kobyłka w zakresie promocji gospodarczej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominika Krzyżanowska-Kidała - Kierownik Referatu Promocji i Informacji | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:28:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Marki zadania przygotowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego obejmującego przebudowę drogi krajowej nr 8 na wybranych odcinkach, na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jarosław Grenda - zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:30:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 149/XII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:32:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika upamiętniającego wizytę papieża Jana Pawła II w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:34:57 | Data modyfikacji: 2017-02-23 09:56:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Arciechów (ulica Jemiołuszki)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:35:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:36:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:40:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:41:10.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 14 lutego 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:30:49.
 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:30:20 | Data modyfikacji: 2017-02-10 11:34:06.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 stycznia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:57:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-01-24 09:52:33 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:55:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-01-24 09:55:48 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:55:33.
 

Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie Gminy Radzymin – część A

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2017-01-24 10:01:02 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:55:41.
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 - 2023

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2017-01-24 10:10:00 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:55:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek - Asystent Burmistrza | Data wprowadzenia: 2017-01-24 10:11:20 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:55:55.
 
 Projekt Uchwaływ sprawie nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-01-24 10:13:16 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:56:02.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:49:54 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:56:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację projektu "System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:50:55 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:56:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:51:54 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:56:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 – 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:53:04 | Data modyfikacji: 2017-01-24 13:56:29.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:53:04
Data modyfikacji: 2017-01-24 13:56:29
Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska