Referaty i Sam. Stanowiska Pracy w Urzędzie

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. RELACJI INWESTORSKICH I KOMUNIKACJI
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Piotr Charyło Inspektor 26 22 6676777


Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Relacji Inwestorskich  i Komunikacji należy w szczególności:

1) aktywne pozyskiwanie inwestorów a w tym m.in. nawiązywanie i utrzymywanie relacji z potencjalnymi i obecnymi w Gminie Radzymin,
2) pełnienie funkcji redaktora naczelnego gminnego biuletynu  informacyjnego „Radzyminiak” oraz udzielanie pomocy przy wydawaniu innych publikacji gminnych,
3) udzielanie wsparcia przy planowaniu i realizacji działań promocyjnych w szczególności pracownikom referatu Promocji i Informacji,
4) budowanie trwałych i dobrych relacji z mediami, w szczególności lokalnymi,
5) na zlecenie burmistrza – reprezentowanie go w kontaktach z mediami,
6) prowadzenie szkoleń i udzielanie wsparcia pracownikom urzędu z zakresu technik obsługi klienta zewnętrznego, a także z zakresu wzajemnych relacji w pracy urzędników (klient wewnętrzny),
7) pozyskiwanie, pod nadzorem kierownika Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, partnerów do współpracy przy realizacji programu Radzymińska Karta Mieszkańca,
8) wsparcie kadry kierowniczej w diagnozowaniu potrzeb z zakresu podnoszenia poziomu umiejętności interpersonalnych (tzw. „miękkich”) oraz przeprowadzanie z tego zakresu szkoleń,
9) kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zakresu swojego stanowiska pracy zgodnie z wymogami archiwizacyjnymi, 
10) sporządzanie sprawozdań i statystyki z zakresu wykonywanych zadań

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik referatu OgO | Data wprowadzenia: 2012-10-04 12:25:01 | Data modyfikacji: 2017-12-19 08:43:55.
 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Arkadiusz Godula Audytor Wewnętrzny 35 22 6676858

 
Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy:

-  wykonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradczych w sposób zgodny z:
a) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu ,
c) standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-05-24 09:43:58 | Data modyfikacji: 2017-09-26 13:09:59.
 

BIURO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Emilia Kamińska Kierownik 36 22 6676844
Marta Tumankiewicz Inspektor  31 22 6676845
Dominika Paciorek Pomoc Administracyjna 31 22 6676846

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy w szczególności:

1) bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
2) analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;
3) pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym danych charakteryzujących społeczno - gospodarczy rozwój gminy Radzymin, danych dotyczących budżetu, projektów inwestycyjnych, itp.;
4) przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;
5) opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;
6) bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów;
7) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia - prowadzenie projektu dokumentacji finansowo - rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie końcowe projektów;
8) koordynowanie prac zespołu realizującego dany projekt finansowany z udziałem środków zewnętrznych;
9) współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, agencjami, funduszami, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2015-01-15 08:59:42 | Data modyfikacji: 2018-03-27 14:39:00.
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Ewa Wojcieszkiewicz Kierownik 26 22 6676840
Ewa Kowalska Inspektor  26 22 6676841

 

Do zakresu działania Biura Rady należy:

1) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, rady miejskiej, organów samorządu mieszkańców oraz referendum;
2) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno-prawna rady i jej organów przy współpracy z radcą prawnym, a w tym organizacyjne przygotowanie sesji oraz posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestrów uchwał i wniosków, przekazywanie ich burmistrzowi;
3) zapewnienie prawidłowego przygotowania przez odpowiedzialnych pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji;
4) przedkładanie uchwał rady burmistrzowi;
5) współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych uchwał, przepisów prawa miejscowego, koordynacji planów kontroli realizacji uchwał oraz współuczestniczenia w czynnościach kontrolnych organów kontroli państwowej i społecznej;
6) prowadzenie ewidencji radnych oraz czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw;
7) opracowywanie na zlecenie przewodniczącego rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb rady lub jej organów;
8) opracowywanie planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg wyborców;
9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli, które wpływają na adres rady lub jej organów, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy;
10) podejmowanie w zakresie zleconym przez przewodniczącego rady czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania rady z organizacjami działającymi na terytorium gminy;
11) współdziałanie w zakresie ustalonym przez przewodniczącego rady w planowaniu i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości publicznej;
12) udział w przygotowywaniu projektów wystąpień przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji rady;
13) organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez przewodniczącego rady;
14) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym rady lub jej organów;
15) załatwianie spraw związanych ze skargami, wnioskami i petycjami adresowanymi do Rady Miejskiej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami;
16) przekazywanie do publikacji i aktualizowanie na stronie www.bip.radzymin.pl informacji publicznych z zakresu działalności Rady Miejskiej a w szczególności: projektów uchwał RM, uchwał RM, informacji o radnych miejskich, terminach i miejscach ich dyżurów itp.;
17) rejestracja komitetów społecznych;
18) promocja działalności rady;
19) wykonywanie innych prac zleconych przez przewodniczącego rady;
20) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwał rady i decyzji burmistrza;
21) naliczanie diet dla sołtysów i radnych.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:01:31 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:59:23.
 

BIURO WINDYKACJI
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Anna Gzowska Kierownik 18 22 6676818
Jolanta Więch Podinspektor  18 22 6676819

 

Do zakresu działania Biura Windykacji należy:

1) bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych;
2) bieżąca weryfikacja zaległości niepodatkowych;
3) windykacja należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych;
4) windykacja należności cywilnoprawnych;
5) windykacja należności publicznoprawnych;
6) wpis i aktualizacja wpisu dłużników do krajowego rejestru długów oraz rejestru dłużników;
7) przeprowadzanie rozmów i negocjacji z dłużnikami w zakresie ostatecznego terminu spłaty należności wraz z odsetkami, przed podjęciem czynności zmierzających do przymusowego wyegzekwowania należności;
8) prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu prowadzonego postępowania o przymusowe wyegzekwowanie należności wobec poszczególnych dłużników;
9) wnioskowanie o umorzenie nieściągalnych należności pieniężnych, po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej;
10) sporządzanie planów i raportów dotyczących realizacji czynności windykacyjnych;
11) zabezpieczenie zaległości podatkowej poprzez wpis do księgi wieczystej.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 18:13:00 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:21:32.
 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Malwina Parandyk Kierownik 21 22 6676834
Hanna Nowicka Inspektor 21 22 6676835
Barbara Murawska Inspektor 21 22 6676834

  
Do zakresu działania Biura Zamówień Publicznych należy:

1) udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w wewnętrznych regulaminach;
2) koordynowanie oraz nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień publicznych;
3) udzielanie kierownikom oraz pracownikom instruktaży w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych;
4) analiza stosowanych procedur zamówień publicznych i przedkładanie burmistrzowi oraz kierownikom propozycji zmian;
5) prowadzenie centralnej ewidencji udzielanych zamówień publicznych w urzędzie;
6) opracowywanie analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań;
7) informowanie burmistrza i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach dotyczących zamówień publicznych;
8) wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych określonych dla stanowiska w wewnętrznych regulaminach urzędu.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:24:18 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:38:10.
 

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Zbigniew Kołodziejski   25 22 6676837

 

Do zakresu działania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
9) prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych;
10) Pionem ochrony kieruje podległy bezpośrednio Burmistrzowi pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, z którym nawiązana jest umowa cywilno-prawna lub stosunek pracy;
11) Kancelarię materiałów zastrzeżonych prowadzi Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego, który w tym zakresie podlega pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych;
12) Zadania administratora systemu komputerowego przystosowanego do przetwarzania informacji niejawnych pełni wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu, który w tym zakresie podlega pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:59:51 | Data modyfikacji: 2017-09-18 12:06:44.
 

REFERAT BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Marcin Sojecki Kierownik 6 22 6676882
Marlena Kondratczyk Zastępca Kierownika  7 22 6676889
Rafał Zygartowicz Podinspektor 10 22 6676890
Kordian Pyśkiewicz Podinspektor 10 22 6676874
Kamila Wnuk Podinspektor 10 22 6676875  
Iwona Szymańska Pomoc Administracyjna 10 22 6676874  


Do zakresu działania Referatu Budowy i Utrzymania Dróg należą sprawy związane z gminnymi drogami i mostami, w tym w szczególności:

1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych;
2) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i w opracowaniu, aktualizacji oraz zatwierdzaniu planów inwestycyjnych gminy;
3) uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
4) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;
5) przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;
6) udział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych;
7) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;
8) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt 7;
9) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:
a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
b) sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,
d) przekazywanie inwestycji do użytkowania,
e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;
10) wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, w szczególności:
a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
c) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
d) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia drogowego,
e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f) koordynacja robót drogowych,
g) nadzór nad zimowym utrzymaniem i oczyszczaniem dróg,
h) utrzymanie i konserwacja rowów zlokalizowanych w pasach drogowych;
11) utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i na innych terenach należących do gminy poprzez:
a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
b) uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:35:59 | Data modyfikacji: 2018-06-04 10:11:45.
 

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2    e-mail: geodezja@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Anna Berta Kierownik 21 22 6676829
Marta Ziarkowska Inspektor 21 22 6676831
Katarzyna Gąsiorowska   21 22 6676831  
Maria Kurek Inspektor 21 22 6676832
 Agnieszka Wołynko Inspektor 21 22 6676830  

Ewa Olszyna

Inspektor 32 22 6676833

Małgorzata Petrulewicz

Podinspektor  21 22 6676830  

 
Do zakresu działania Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami należy w szczególności
:

1) ewidencja nieruchomości – mienie gminne;
2) inwentaryzacja nieruchomości;
3) oszacowywanie wartości i wycena nieruchomości;
4) regulacja stanu prawnego nieruchomości;
5) przejmowanie nieruchomości na własność gminy;
6) wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości;
7) zakup nieruchomości;
8) znoszenie współwłasności nieruchomości;
9) komunalizacja mienia Skarbu Państwa;
10) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
11) rozgraniczanie nieruchomości;
12) podział nieruchomości;
13) scalanie nieruchomości;
14) odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
15) sprzedaż nieruchomości;
16) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu;
17) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
18) rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego;
19) opłaty za użytkowanie wieczyste;
20) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
21) przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem;
22) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne;
23) służebności gruntowe;
24) użyczanie nieruchomości;
25) zezwalanie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych;
26) nadzór nad zarządzaniem gruntami wspólnot gruntowych;
27) numeracja porządkowa nieruchomości;
28) naliczanie jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego;
29) naliczanie opłat adiacenckich;
30) prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
31) przeprowadzanie postępowań w zakresie zamówień publicznych dla potrzeb referatu;
32) współpraca z Biurem Windykacji;
33) przygotowanie i realizacja uchwał nadania nazw ulic.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:51:40 | Data modyfikacji: 2018-05-07 11:14:19.
 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Marta Godlewska Kierownik 9  22 6676885
Elżbieta Urbanowicz Inspektor  9 22 6676878
Martyna Pląska Inspektor 9 22 6676880
Magdalena Katner Podinspektor 9 22 6676880
Wojciech Różański Inspektor   22 6676883
         
Aleksander Chojnacki  Robotnik gospodarczy      
Jerzy Białkowski  Robotnik gospodarczy      
Zbigniew Buta  Robotnik gospodarczy      
Krzysztof Jachacy  Robotnik gospodarczy      
Dariusz Jaskólski Robotnik gospodarczy      
Jerzy Kaza Robotnik gospodarczy      
Ryszard Lewandowski Robotnik gospodarczy      
Józef Szymański Robotnik gospodarczy      
Cezary Rosa Robotnik gospodarczy      
Jan Rasiński Robotnik gospodarczy      
Janusz Koźlik Robotnik gospodarczy      
Jan Mańk Robotnik gospodarczy      

 

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy w szczególności:

1) planowanie, przygotowywanie, realizacja i rozlicza nie bieżących zadań remontowych w zakresie:
a) urządzeń sportowo –rekreacyjnych;
b) budownictwa komunalnego.
2) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;
3) utrzymanie czystości i porządku terenach należących do gminy z wyłączeniem dróg publicznych poprzez;
a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
b) uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń;
4) bieżące utrzymanie placów i skwerów;
5) bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej;
6)  bieżące utrzymanie gminnych placów zabaw;
7) konserwacja i bieżące utrzymanie w czystości wiat przystankowych, koszy parkowych, słupów ogłoszeniowych itp.;
8) prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym i funkcjonowaniem komunikacji publicznej;
9) utrzymanie we właściwym stanie mogił zbiorowych poległych żołnierzy na Cmentarzu Poległych i innych osób biorących udział w walkach oraz pozostałych miejsc pamięci narodowej;
10) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem targowiska miejskiego;
11) prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami z wyłączeniem prowadzenia gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami;
12)  prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi;
13) kierowanie pracami w zakresie przejmowania budynków komunalnych, ich eksploatacji oraz odbioru po wykonaniu napraw i remontów przez wykonawców;
14) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie, w miarę możliwości gminy, lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach;
15) współdziałanie z organami terenowej administracji państwowej, organizacjami społecznymi, ogniwami samorządu mieszkańców oraz innymi zarządcami budynków mieszkalnych na terenie gminy;
16) współdziałanie z właściwymi specjalistycznymi przedsiębiorstwami celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania dostaw gazu, energii elektrycznej, wodno –kanalizacyjnej, wywozu nieczystości, czyszczenia przewodów kominowych itp.;
17)  organizowanie opracowania planów rzeczowo – finansowych w zakresie działalności remontowo – budowlanej w administrowanych budynkach oraz kierowanie pracami związanymi z ustalaniem stanu technicznego zasobów mieszkaniowych;
18) prowadzenie spraw związanych z modernizacją, renowacją i rewitalizacją budynków komunalnych;
19) prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami oraz konserwacją w budynkach urzędu;
20) okresowa kontrola stanu technicznego budynków oraz przekazywanie odpowiednich decyzji celem usunięcia usterek lub dokonania napraw, zapewnienie wykonawstwa systemem zleconym;
21) zapewnienie utrzymania czystości i ochrony mienia w podległych obiektach;
22) wynajem lokali mieszkalnych na podstawie decyzji odpowiednich organów, prowadzenie akt lokali oraz kartotek i rejestrów;
23)  prowadzenie przeglądów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w zakresie prawidłowości, ich użytkowania i eksploatacji zgodnie z warunkami określonymi umową najmu, podejmowanie czynności mających na celu likwidację nieprawidłowości lub zaniedbań najemców;
24) uczestnictwo przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu się najemców oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
25) sporządzanie odpowiedniej dokumentacji do przygotowania i zawarcia lub rozwiązania umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe garaże i tereny;
26) prowadzenie ewidencji lokali nie zasiedlonych oraz sprawne przygotowanie zwolnionych lokali do nowego zasiedlenia;
27)  prowadzenie zbiorczej ewidencji nieruchomości oraz powierzchni mieszkalnej i użytkowej;
28) współpraca z Biurem Windykacji;
29) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób kierowanych przez sąd do odbycia kary poprzez pracę na cele społeczne;
30) nadzór nad robotami publicznymi organizowanymi w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.
31) prowadzenie spraw wynikających z obowiązującego Prawa wodnego, w szczególności:
a) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
b) zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
c) sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego nad obiektami gospodarki wodnej,
d) wykonywanie czynności związanych z ochroną przeciwpowodziową,
e) opiniowanie i uzgadnianie projektów z zakresu gospodarki wodnej,
f) nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie do stanu pierwotnego;
32)  współpraca z komórką ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą;
33) zarządzanie flotą samochodów służbowych używanych przez robotników gospodarczych, a w tym dbałość o stan techniczny, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych w uprawnionych stacjach diagnostycznych, zakup i rozliczanie paliwa i materiałów eksploatacyjnych, dbałość o terminowe nawiązywanie umów ubezpieczeniowych;
34) wsparcie gminnych jednostek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do, i ze szkoły.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:52:57 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:18:11.
 

REFERAT INWESTYCJI
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Mariusz Kierszulis Kierownik 8 22 6676886
Jolanta Marchewka Główny Specjalista 8 22 6676887
Wojciech Jasiński Główny Specjalista 7 22 6676888
Karolina Kuchta Pomoc Administracyjna 7 22 6676895

 

Do zakresu działania Referatu Inwestycji należy w szczególności:

Do zakresu działania Referatu Inwestycji należą sprawy związane z budownictwem kubaturowym oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi w szczególności:
1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych;
2) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i w opracowaniu, aktualizacji oraz zatwierdzaniu planów inwestycyjnych;
3) uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
4) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;
5) przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;
6) udział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych;
7) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;
8) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt 7;
9) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:
a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
b) sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych, przekazywanie inwestycji do użytkowania,
d) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:53:38 | Data modyfikacji: 2018-03-01 10:56:22.
 

REFERAT MELIORACJI I ODWODNIENIA
05-250 Radzymin ul. Weteranów 31 (parter budynku)

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Andrzej Makieła Kierownik   22 6676891
Wojciech Kusi Inspektor   22 6676877


Do zakresu działania Referatu Melioracji i Odwodnienia należy prowadzenie całości spraw nakładanych na gminę przez ustawę Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi i innymi przepisami prawa regulującymi stosunki wodne w gminie.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-02-22 12:44:26 | Data modyfikacji: 2018-02-27 08:49:36.
 

REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Monika Orłowska Kierownik 25 22 6676837
Katarzyna Kamińska Inspektor 25 22 6676838
Dominika Paszkowska Podinspektor 24 22 6676800
Grażyna Jeziórska Inspektor 1 22 6676861
         
Bożena Wyszyńska Sprzątaczka      
Teresa Stankiewicz  Sprzątaczka      
Ewa Matuszczak Goniec      

 

Do zakresu działania Referatu Ogólnoorganizacyjnego należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2. zapewnienie obsługi kancelaryjnej urzędu (Biura Obsługi Interesanta), sekretarskiej burmistrza i zastępcy burmistrza;
3. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w urzędzie oraz na stanowiska kierowników wskazanych przez Burmistrza jednostek organizacyjnych gminy oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4. prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników;
5. prowadzenie różnego rodzaju ewidencji związanych z zatrudnieniem;
6. wydawanie i ewidencja wydanych delegacji służbowych;
7. prowadzenie rejestrów, których prowadzenie wynika z przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych;
8. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
9. załatwianie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych;
10. koordynowanie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia burmistrzowi;
11. koordynowanie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych;
12. przyjmowanie wpływających do urzędu skarg, wniosków i petycji oraz ich załatwianie zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami;
13. zamawianie i ewidencja pieczęci służbowych;
14. prowadzenie archiwum urzędu;
15. obsługa gospodarcza urzędu oraz zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości;
16.  nadzorowanie i administrowanie wyposażenia urzędu oraz utrzymanie czystości w urzędzie;
17.  sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak;
18. prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych;
19. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu;
20. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;
21. organizowanie staży dla bezrobotnych, prac interwencyjnych i robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz nadzór nad stażami i pracami interwencyjnymi;
22. zarządzanie flotą samochodów służbowych używanych przez pracowników urzędu z wyłączeniem tych, które używane są przez robotników gospodarczych, a w tym dbałość o stan techniczny, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych w uprawnionych stacjach diagnostycznych, zakup i rozlicza nie paliwa i materiałów eksploatacyjnych, dbałość o terminowe nawiązywanie umów ubezpieczeniowych, efektywne dysponowanie samochodami z uwzględnieniem składanych potrzeb przez referaty i pracowników urzędu, organizowanie zbywania lub przekazywanie do kasacji pojazdów;
23. przygotowywanie, przeprowadzanie oraz udział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi związane z gminnym zasobem samochodowym.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:54:17 | Data modyfikacji: 2018-05-16 12:57:07.
 

REFERAT PARTYCYPACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Halina Grzelak Kierownik 34 22 6676852
Katarzyna Czuba Główny Specjalista 33 22 6676855
Anna Kotowska Inspektor 34 22 6676853

 

Do zakresu działania Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu partycypacji społecznej, w tym min. inicjatyw lokalnych,  rozwoju dialogu obywatelskiego i budżetu obywatelskiego;
2) przygotowywanie materiałów, wniosków, analiz i opracowań do gminnych strategii, programów i projektów z zakresu spraw społecznych i rozwoju lokalnego;
3) prowadzenie i koordynowanie  spraw związanych ze współpracą gminy  z  organizacjami pozarządowymi i społecznymi, w tym w szczególności:
a) opracowanie i wdrożenie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
b) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych urzędu oraz elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych;
4) wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla lokalnych partnerstw;
5) prowadzenie spraw związanych z realizacja programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl;
6)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
7) inicjowanie  i prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy  oraz  innych inicjatyw społecznych;
8) prowadzenie elektronicznego Biuletynu Informacji Publiczne;
9) realizacja zadań z zakresu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe;
10) obsługa rad: sportu, seniorów i przedsiębiorców;
11) realizowanie Programu „ Radzymińska Karta Mieszkańca” a w tym min.:
a) tworzenie i aktualizowanie aktów prawnych, procedur, druków, wzorów formularzy, wniosków itp.,
b) rozwijanie ofert wynikającej z Programu RKM,
c) pozyskiwanie i współpraca z partnerami zewnętrznymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy Radzymin,
d) rozpoznawanie wniosków o wydanie Radzymińskiej Karty Mieszkańca, drukowanie kart oraz ich wydawanie osobom uprawnionym oraz koordynowanie zadań urzędu w tym zakresie,
e) organizowanie doraźnych, mobilnych punktów wydawania RKM.
12) prowadzenie na terenie Gminy Radzymin działalności służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-04-17 15:03:49 | Data modyfikacji: 2017-09-18 12:55:12.
 

REFERAT PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Elżbieta Zachaj Kierownik 15 22 6676805
Marta Siwińska-Potęga Inspektor 15 22 6676806
Anna Sochacka Inspektor 15 22 6676807
Eliza Rembelska Pomoc Administracyjna 15 22 6676808  
Renata Pachulska  Inspektor Kasa 22 6676865  

 

Do zakresu działania Referatu Planowania i Realizacji Budżetu należy w szczególności:

1) prowadzenie księgowości budżetowej analitycznej i syntetycznej, dochodów i wydatków urzędu;
2) prowadzenie księgowości budżetowej: analitycznej i syntetycznej, dochodów i wydatków budżetu gminy;
3) księgowanie planu budżetu dochodów i wydatków w Jednostce oraz w budżecie gminy;
4) księgowanie wszystkich zmian dokonywanych w budżecie w ciągu roku na podstawie uchwał oraz zarządzeń;
5) księgowanie miesięcznych sprawozdań z podległych Jednostek oraz z urzędu w budżecie gminy;
6) przygotowywanie dokumentów do księgowania, sporządzanie not księgowych wewnętrznych i zewnętrznych;
7) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków - RB 27, RB 28 i innych wymaganych stosownymi przepisami;
8) rozliczanie zadań inwestycyjnych na podstawie dokumentów dostarczonych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
9) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu;
10) sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych i wyposażenia;
11) rozliczanie spisu z natury (inwentaryzacji);
12) pisanie polecenia przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty rachunków, faktur, list płac, itd.;
13) sporządzanie list płac, obliczanie wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło na podstawie dokumentów dostarczonych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
14) rozliczanie z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczenia społecznego;
15) rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych;
16) rozliczanie delegacji służbowych pracowników;
17) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników;
18) naliczanie ryczałtu za używanie samochodów osobowych;
19) prowadzenie rejestrów podatku vat - zakupu i sprzedaży;
20) rozliczanie podatku vat z Urzędem Skarbowym - sporządzanie deklaracji vat-7;
21) weryfikacja i wypłata diet dla sołtysów, radnych, ochotniczych straży pożarnych na podstawie dokumentów dostarczonych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
22) prowadzenie księgowości Funduszu Socjalnego;
23) prowadzenie księgowości rachunku depozytów;
24) prowadzenie obsługi kasowej urzędu.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2015-10-07 18:05:40 | Data modyfikacji: 2017-09-18 13:01:20.
 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Małgorzata Rasińska Kierownik 13 22 6676810
Renata Karczmarczyk Inspektor 13 22 6676811
Anna Zacheja Inspektor 13 22 6676812
Danuta Sienkiewicz Inspektor 14 22 6676814  
Agnieszka Dobczyńska Inspektor 14 22 6676815
Magdalena Kurek Inspektor 14 22 6676816

 

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należą w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentów do księgowania, sporządzanie not księgowych wewnętrznych i zewnętrznych;
2) wypłacanie wynagrodzenia dla sołtysów
3) zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez wymiar i pobór podatków: od nieruchomości, rolnego;
4) księgowanie podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych;
5) stosowanie ulg w zakresie w/w podatków (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności);
6) sporządzanie sprawozdań z zastosowanych ulg podatkowych;
7) wprowadzanie zmian geodezyjnych do rejestru podatków;
8) wprowadzanie nowych jednostek do opodatkowania;
9) wydawanie zaświadczeń dla podatników;
10) przeprowadzanie kontroli podatkowej;
11) wydawanie postanowień dotyczących podatków od spadków i darowizn;
12) księgowanie wpłat w/w podatków na konta podatników;
13) przygotowywanie kontkwitariuszy dla sołtysów;
14) rozliczanie sołtysów i inkasentów z zainkasowanych wpłat;
15) sporządzanie wewnętrznych sprawozdań ze zrealizowanych podatków;
16) księgowanie wpłat za mandaty;
17) księgowanie opłat lokalnych: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej;
18) wystawianie faktur vat;
19) księgowanie należności za czynsz;
20) wydawanie kart do KRUS potwierdzających wysokość składek opłacanych przez rolników na fundusz ubezpieczenia rolników;
21) współpraca z Biurem Windykacji;
22) współpraca z komórkami organizacyjnymi gminy oraz z innymi instytucjami w celu uzyskania informacji koniecznych do realizacji zadań. 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:48:59 | Data modyfikacji: 2017-09-18 14:45:35.
 

REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2    

 e-mail: promocja@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dominika Krzyżanowska-Kidała Kierownik 32 22 6676848
Paulina Dzierżanowska Pomoc Administracyjna 32 22 6676849
Robert Wiśniewski Podinspektor 32 22 6676850

 

Do zakresu działania Referatu Promocji i Informacji należy w szczególności:

1) Prowadzenie spraw z zakresu promocji i kreowania wizerunku gminy, w szczególności:
a) prowadzenie wielokierunkowych działań związanych z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną we współdziałaniu z komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy,
b) sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek gminy, opracowywanie materiałów promocyjnych i innych publikacji o gminie;
c) podejmowanie działań mających na celu promowanie zadań i działań realizowanych przez gminę,
d) współpraca z sektorem gospodarczym i społecznym w zakresie promocji,
e) organizowanie oraz współorganizowanie obchodów świąt państwowych, uroczystości regionalnych oraz gminnych,
f) przygotowywanie zaproszeń, podziękowań itp. na potrzeby Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
g) prowadzenie, obsługa i uaktualnianie stron internetowych, publikatorów i portali społecznościowych urzędu,
h) zamawianie dostaw materiałów i usług promocyjno-reklamowych;
i) współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowywania materiałów na stronę internetową gminy oraz do Biuletynu Informacji Publicznej,
j) gromadzenie i udostępnianie informacji o potencjale gospodarczym, inwestycyjnym, kulturalnym i turystycznym gminy,
k) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu a w tym przygotowywanie umów na usługi publikacji materiałów w prasie;
2) realizacja zadań z zakresu public-relations:
a) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
b) organizowanie konferencji prasowych i spotkań z przedstawicielami mediów;
c) na zlecenie Burmistrza – pełnienie roli rzecznika prasowego, przygotowywanie i przekazywanie mediom oświadczeń i komentarzy prasowych,
3) gromadzenie artykułów prasowych z wydawnictw o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie informacji dot. Gminy Radzymin;
4) inicjowanie, koordynacja i monitoring realizacji przyjętych strategii, programów i projektów z zakresu promocji gminy;
5) koordynowanie w imieniu Burmistrza działań urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie kultury, sportu, rekreacji i turystyki;
6) prowadzenie strony internetowej www.radzymin.pl;
7) prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania sytemu „Alertownik”;
8) ścisła współpraca z referatem teleinformatyki i monitoringu w sprawach związanych z budową, przebudową i funkcjonowaniem stron internetowych gminy;
9) realizacja zadań z zakresu obejmowania patronatem przez Gminę Radzymin imprez sportowych, rekreacyjnych, gospodarczych i innych;
10) kontrola nad prawidłowym wykorzystywaniem znaku graficznego jakim jest herb Radzymina z uwzględnieniem przygotowania projektów aktów prawnych określających sposoby używania herbu i innych znaków graficznych Gminy Radzymin.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Maniecka - Inspektor w Referacie Ogólnoorganizacyjnym | Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:43:58 | Data modyfikacji: 2018-01-23 08:24:44.
 

REFERAT ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk
Kierownik 19 22 6676824  
Agnieszka Rosłon Główny Specjalista 20 22 6676825
Ewelina Kostrzewa Podinspektor 20 22 6676827
Magdalena Pogorzelska Podinspektor 20 22 6676826  

 

Do zakresu działania Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

1) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2)  sporządzanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze;
3) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie,
b)  rozpatrywanie wniosków dotyczących zmiany planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) przygotowywanie materiałów dotyczących podjęcia uchwał przez radę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planów miejscowych, a po dokonaniu procedury formalnej, przygotowanie dokumentacji, celem uchwalenia wyżej wymienionych dokumentów planistycznych,
d) prowadzenie procedury przetargowej na wykonanie projektów zmiany planów miejscowych;
4) przygotowanie dokumentów w sprawie zaopiniowania przez odpowiednią komisję merytoryczną rady zabudowy siedliskowej;
5) opiniowanie zgodności projektowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi;
6) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
7)  wydawanie opinii urbanistycznych do celów projektowych;
8) opiniowanie projektowanych linii rozgraniczających dla dróg, przy których wydawane są decyzje budowlane;
9)  prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
10) udzielanie informacji i opinii w sprawie możliwości lokalizacji nowych inwestycji na terenie gminy;
11) prowadzenie rejestru planów miejscowych;
12) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:50:39 | Data modyfikacji: 2018-01-16 09:15:36.
 

REFERAT ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 

e-mail: srodowisko@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Ewa Cholewińska Kierownik 4 22 6676871
Joanna Jabłonowska Główny Specjalista 3 22 6676869
Marzena Miłek Inspektor 3 22 6676872
Ewelina Siembida Inspektor 3 22 6676867  
Marta Jusińska-Sołowiej Inspektor 3 22 6676870  
Grażyna Szczepańska  Inspektor 3 22 6676866  
Aleksandra Pazio Pomoc Administracyjna 3 22 6676868  
         
EKOPATROL        
Witold Michalczyk  podinspektor   22 6676700  
Mirosław Jagodziński  podinspektor   22 6676700  
Leszek Dobrowolski podinspektor   22 6676700  

  

Do zakresu działania Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

1) Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i ochroną zwierząt:
a) prowadzenie rejestru działalności regulowanej na wywóz odpadów stałych,
b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) wdrożenie i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) nadzór nad gospodarką ściekową,
e) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
f) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
g) zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania,
h) kontrolowanie występowania dzikich wysypisk odpadów,
i) współpraca ze służbami porządkowymi w dziedzinie utrzymania ładu i porządku w gminie, w tym przekazywanie informacji o miejscach, w których niezbędna jest reakcja służb oczyszczania,
j) edukacja ekologiczna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez realizację różnorodnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska naturalnego gminy,
k) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,
l) reagowanie i współpraca z właściwymi służbami w sytuacji pojawienia się dzikich zwierząt na terenie gminy,
m) egzekwowanie przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
n) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
o) wykonywanie zadań związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
p) prowadzenie prac związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem programu ochrony środowiska dla gminy,
q) podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy o odpadach,
r) przeprowadzanie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
s) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć,
t) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza,
u) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa,
v) prowadzenie spraw wynikających z obowiązującego prawa wodnego w zakresie opiniowania wyznaczania stref ochronnych ujęć wodnych, monitoring wód, poboru wody,
w) prowadzenie ewidencji oraz prac związanych z odbiorem i przekazaniem do utylizacji odpadów zawierających azbest od osób fizycznych na terenie gminy,
x) prowadzenie prac związanych z utrzymaniem istniejących form ochrony przyrody na terenie gminy oraz tworzenie nowych obiektów,
y) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usunięcie,
z) współpraca z nadleśnictwem i informowanie lokalnej społeczności o bieżących sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,
aa) prowadzenie spraw związanych z działalnością kół łowieckich na terenie gminy,
bb) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu burmistrza,
cc) udział w postępowaniu i opiniowanie programów gospodarki odpadami dla firm z terenu gminy Radzymin oraz wniosków o wydanie zezwolenia na transport i wywóz odpadów;
2) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich a w tym w szczególności:
a) wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub własnym na podstawie sporządzanych protokołów wnioskodawcy i zeznań świadków,
b) lustracja pól uprawnych pod kątem zachwaszczenia,
c) zawiadamianie rolników o obowiązku likwidacji chwastów i wyznaczanie terminu ich likwidacji, w tym wydawanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności,
d) przeprowadzanie kontroli i orzekanie o odebraniu zwierząt właścicielowi na czas określony lub trwały,
e) współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie oraz z fundacjami ochrony zwierząt,
f) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
g) realizacja zadań wynikających z ustawy o izbach rolniczych,
h) realizacja zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
i) sporządzanie list wyborców,
j) wysyłanie wniosków o udostępnianie danych osobowych rolników,
k) koordynacja całości przeprowadzenia wyborów,
l) przyjmowanie oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu kwalifikacji rolnych,
m) wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego do przedkładania w kancelarii notarialnej, w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ARiMR, ARR,
n) coroczna aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych,
o) prowadzenie spraw związanych z kontrolą w sprawie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i OC rolników,
p) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
q) informowanie rolników o pojawianiu się agrofagów (komunikaty),
r) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie lecznictwa i profilaktyki weterynaryjnej,
s) udział w komisji do wyceny chorych zwierząt przeznaczonych do uboju, w związku z wystąpieniem choroby zwalczanej na koszt państwa,
t) prowadzenie spraw związanych ze zbiorem, transportem i odbiorem padłych zwierząt gospodarskich,
u) wydawanie zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych po otrzymaniu limitu od Marszałka Województwa Mazowieckiego,
v) kontrola pól uprawnych nielegalnego zasiewu maku i konopi oraz wydawanie decyzji o likwidacji nielegalnych plantacji maku i konopi,
w) przygotowanie dla sołtysów materiałów do opracowania wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy, analiza zgodności wniosków ze strategią gminy oraz realizacja zatwierdzonych wniosków,
x) udział w komisji do szacowania szkód wyrządzonych w gospodarstwach rolnych (powódź, susza, deszcze nawalne, przymrozki, huragan, gradobicie),
y) wydawanie zaświadczeń o wielkości poniesionych strat z powodu klęski;
z) organizowanie i udział w szkoleniach na rzecz rolnictwa,
aa) współpraca z KRUS, Centralą Nasienną, Stacją Chemiczno-Rolniczą, MODR, ARR, ARiMR, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatu Wołomińskiego,
bb) podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących:
- nowych przepisów z zakresu rolnictwa,
- skupu interwencyjnego zbóż,
- dystrybucji materiału siewnego,
- kredytów dla rolników.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2012-01-19 15:34:00 | Data modyfikacji: 2018-06-04 10:12:05.
 

REFERAT TELEINFORMATYKI I MONITORINGU
05-250 Radzymin Pl. T. Kościuszki 2

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dariusz Dąsal Kierownik 17 22 6676821
Marcin Karczmarczyk Główny Specjalista  17 22 6676822

 

Do zakresu działania Referatu Teleinformatyki i Monitoringu należy w szczególności:

1) zarządzanie, eksploatacja, monitorowanie oraz rozwój sieci IT a w tym: teleinformatycznymi, informatycznymi i telefonicznymi w obiektach Urzędu Miasta i Gminy oraz stanowiących własność Gminy Radzymin na jej obszarze terytorialnym;
2) zarządzanie dostępem zdalnym do systemów informatycznych, dostępem do sieci Internet;
3) prowadzenie całokształtu spraw związanych funkcjonowaniem monitoringu gminnego;
4) nadzór nad sprzętem komputerowym w urzędzie oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie;
5) sprawowanie opieki nad serwerem i zainstalowanym na nim oprogramowaniem;
6) udzielanie pracownikom urzędu pomocy w zakresie obsługi komputera oraz programów funkcjonujących w urzędzie;
7) bieżąca archiwizacja danych na nośnikach będących własnością urzędu;
8) stała konserwacja sprzętu;
9) wykonywanie drobnych napraw na miejscu oraz przekazywanie do naprawy lub ekspertyzy sprzętu uszkodzonego;
10) opiniowanie w sprawach dokonywanych zakupów danego sprzętu i części komputerowych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
11) prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk w sprzęt komputerowy i bieżące jej aktualizowanie;
12) prowadzenie rejestru używanych programów komputerowych i ważności licencji z dbałością o ich kompatybilność i terminowe odnawianie ważności licencji;
13) wyposażanie sieci komputerowej w program antywirusowy;
14) przekazywanie do Komisji Inwentaryzacyjnej urzędu informacji o miejscu przeznaczenia nowo zakupionego sprzętu, w celu dokonania przyjęcia go do ewidencji środków trwałych w urzędzie;
15) dokonywanie zakupów licencjonowanego oprogramowania i pomoc w jego wdrażaniu w urzędzie, kontrola funkcjonowania i ocena przydatności programów użytkowanych oraz ich aktualizacja - w tym zakresie współpraca z kierownictwem urzędu;
16) pełnienie obowiązków informatyka określonych w Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz kartotekami przetwarzanymi przez urząd;
17) pełnienie funkcji administratora systemu informatycznego, w którym będą przetwarzane informacje niejawne na zasadach określonych w Szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa i procedurach bezpiecznej eksploatacji wydzielonego stanowiska komputerowego;
18) zabezpieczenie systemu przed dostępem do bazy danych za pośrednictwem Internetu.
19) podnoszenie świadomości informatycznej pracowników urzędu;
20) monitorowanie rynku IT pod kątem nowych rozwiązań z uwzględnieniem e-usług świadczonych przez gminę oraz elektronicznego zarządzania dokumentami;
21) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej;
22) nadzór nad funkcjonowaniem umów z firmami zewnętrznymi w zakresie działań prowadzonych przez urząd dotyczących w szczególności zarządzania oprogramowaniem i licencjami, funkcjonującymi stronami internetowymi urzędu www.radzymin.pl, www.bip.radzymin.pl, system „Alertownik” i/lub podobnymi.
23) zarządzanie sieciami i urządzeniami telefonicznymi, fonicznymi i videofonicznymi w urzędzie, ich rozwój i modernizacja;
24) współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych w ramach zadań referatu zgodnie z odrębnymi wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych;

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:00:43 | Data modyfikacji: 2017-09-18 13:41:14.
 

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN
05-250 RADZYMIN UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 19

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-09-18 13:57:33.
 

URZĄD STANU CYWILNEGO
05-250 Radzymin Konstytucji 3 Maja 19

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Halina Karasiewicz Kierownik 4 22 6676706
Agnieszka Domżałowska-Świeboda  Zastępca Kierownika  4 22 6676706

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw, a w szczególności:
a) przyjmowanie wymaganych dokumentów i zapewnień o niestawianiu przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa i wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
b) sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń składanych w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego,
c) prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akt zbiorowych oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych, przypisków, wystawianie wypisów, odpisów i zaświadczeń,
d) wydawanie innych zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
e) wydawanie zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
f) wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym,
g) uwierzytelnianie ksiąg małżeństw,
h) sporządzanie aktów małżeństwa zawartych za granicą,
i) udzielanie ślubów cywilnych w lokalu i poza lokalem,
j) uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej,
k) uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej,
l) powrót małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska,
m) nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie",
n) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego i ich uzupełnianie i prostowanie;
2) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów:
a) uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia,
b) uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia bądź uznanie dziecka poczętego,
c) przyjmowanie oświadczeń o:
- uznaniu ojcostwa,
- nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska matki,
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka przez rodziców;
3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego;
4) wydawanie decyzji wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk;
5) dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
6) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, oraz powiadamianie o tych czynnościach właściwych USC, wystawianie wypisów ksiąg, prowadzenie skorowidzów, przechowywanie akt zbiorowych, przekazywanie ksiąg stuletnich do archiwum państwowego;
7) współdziałanie z jednostkami ewidencji ludności i dowodów osobistych, sądami, wojewódzkimi urzędami statystycznymi oraz placówkami zagranicznymi;
8) Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej;
9) prowadzenie akt zbiorowych;
10) realizowanie przydzielonych zadań na rzecz obronności kraju;
11) rejestracja zderzeń w Centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego zwanym ŹRÓDŁEM;
a) przenoszenie aktów stanu cywilnego z ksiąg stanu cywilnego do ŹRÓDŁA,
b) dokonywanie w przeniesionych do ŹRÓDŁA aktach stanu cywilnego wzmianek i przypisków,
c) nanoszenie w aktach stanu cywilnego znajdujących się w ŹRÓDLE wyroków sądowych, wzmianek, przypisków,
d) wysyłanie zleceń do innych USC o migrację aktów stanu cywilnego,
e) Realizacja zleceń przysłanych z innych urzędów,
f) Wydawanie odpisów aktów ze ŹRÓDŁA,
g) Pobieranie formularzy ścisłego zarachowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
12) weryfikacja danych w PESEL:
a) usuwanie niezgodności danych z aktami,
b) nanoszenie zmian stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wyroków rozwodowych,
c) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w PESEL,
d) nadawanie numeru PESEL noworodkom oraz ich meldowanie – wydawanie zaświadczeń o numerze PESEL i zameldowaniu,
13) przyjmowanie wpłat opłaty skarbowej na kwitariusz i rozliczanie się z przyjętych wpłat.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:56:03 | Data modyfikacji: 2017-09-18 13:56:48.
 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19 

 e-mail: so@radzymin.pl

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Joanna Mioduchowska Kierownik 2 22 6676701
Anna Godlewska Inspektor 2 22 6676703
Anna Wardak Podinspektor 2 22 6676704
Dorota Więch Pomoc Administracyjna 2 22 6676705

 

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie komputerowym;
2) prowadzenie kartoteki pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców;
3) sporządzanie wykazu dzieci dla potrzeb szkół;
4) współpraca z Ministerstwem właściwym w zakresie nadawania numerów ewidencyjnych PESEL;
5) uzupełnianie brakujących danych osobowych w rejestrze mieszkańców;
6) użytkowanie systemu ŹRÓDŁO – praca z danymi zawartymi w Rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych;
7) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców mieszkańców gminy;
8) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców;
9) prowadzenie postępowań oraz wydanie decyzji administracyjnych w sprawach wymeldowania, odmowy zameldowania oraz usunięcia zapisu o zameldowaniu na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. Ewidencja ludności (t.j. Dz.U. 2015 poz. 388 z późn. zm.);
10) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, wydawanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
11) realizacja innych zadań wynikających z ustawy Ewidencja ludności i ustawy o dowodach osobistych dla mieszkańców gminy;
12) przyjmowanie, opracowywanie i weryfikacja wniosków dowodowych z komputerowymi zbiorami danych – Rejestr PESEL, RDO;
13) udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych organom i jednostkom do tego upoważnionym;
14) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
15) prowadzenie rejestru poszukiwanych;
16) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów ewidencji ludności i dowodów osobistych na wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych dla mieszkańców gminy.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:55:30 | Data modyfikacji: 2018-04-30 18:13:24.
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZEZWOLEŃ
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19 

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Magdalena Rosłon Inspektor 11 22 6676708
Aleksandra Adamczyk Pomoc Administracyjna 11 22 6676709

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy w szczególności:

1) przekształcanie wniosku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP;
2) wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku CEIDG pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
3) wprowadzanie danych do CEIDG;
4) udzielanie pomocy i informacji w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności;
5) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Komendą Powiatową Policji, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
6) prowadzenie rejestru podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży;
7) prowadzenie rejestru podmiotów posiadających zezwolenia jednorazowe;
8) przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
9)  przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonania wpłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
10) przekazywanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
11) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
12)  współpraca z Referatem Finansowym w zakresie ustalania dochodów gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
13) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
14) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
15) rozpoznawanie wniosków o wydanie Radzymińskiej Karty Mieszkańca drukowanie kart oraz ich wydawanie osobom uprawnionym. 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:57:19 | Data modyfikacji: 2017-09-18 13:46:45.
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 05-250 Radzymin Konstytucji 3 Maja 19

 

   Nr pokoju Nr telefonu   e-mail
Dariusz Dąbkowski Podinspektor 12 22 6676711
Tomasz Bielec Pomoc Administracyjna 12 22 6676712

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizowanie zadań w dziedzinie obronności Państwa w zakresie ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, a także zadań powierzonych;
2) planowanie, kierowanie i koordynowanie przygotowań oraz realizacji przedsięwzięć Obrony Cywilnej (OC) przez komórki organizacyjne urzędu, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje i inne jednostki organizacyjne na terenie gminy Radzymin;
3) planowanie przedsięwzięć OC i ustalanie zadań dla urzędu oraz zakładów pracy, (zarządzeń i wytycznych Szefa OC - burmistrza, opracowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego, realizacja zaleceń do Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego);
4) koordynacja opracowania planu OC gminy oraz nadzorowanie opracowywania planów OC zakładów pracy, a także ich aktualizacja;
5) organizowanie szkoleń i ćwiczeń OC oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony i udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży (organizacja zawodów, konkursów itp.);
6) organizowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
7) przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń;
8) prowadzenie i kontrolowanie cotygodniowej łączności radiowej;
9) organizacja kierowania obroną cywilną oraz współdziałanie, przygotowanie dublujących organów kierowania;
10) kierowanie tworzeniem, przygotowaniem do działania i działaniem formacji OC;
11) koordynacja przygotowania, rozśrodkowania i ewakuacji (przyjęcia ludności), przygotowania akcji ratunkowych, przygotowania dokumentacji w tym zakresie, koordynacja tych działań;
12) przygotowanie i zapewnienie stanowisk kierowania;
13) planowanie i organizacja zaciemniania i wygaszania oświetlenia w miastach, wsiach i zakładach pracy;
14) nadzór nad realizacją przedsięwzięć zwiększających uodpornienie zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej przed środkami rażenia;
15) planowanie, ewidencjonowanie maszyn i urządzeń, sprzętu i środków materialnych przydatnych do realizacji zadań OC oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;
16) planowanie i udział w organizacji społecznej służby zdrowia do udzielania pomocy poszkodowanym;
17) planowanie i nadzór nad zaopatrywaniem formacji OC w sprzęt, środki i umundurowanie, warunkami ich przechowywania, konserwacją, eksploatacją, remontami i wymianą;
18) planowanie, rozdzielanie i realizacja środków finansowych przeznaczonych na zadania OC;
19) planowanie ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacja tych dóbr;
20) prowadzenie kontroli realizacji zadań OC w zakładach pracy oraz dokumentacji w tym zakresie;
21) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem i realizowaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych oraz Obrony Kraju;
22) stała współpraca z powiatowym i wojewódzkim wydziałem zarządzania kryzysowego;
23) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w siedzibie urzędu oraz ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi PSP i OSP;
24) organizowanie i koordynowanie szkolenia pracowników w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.
25) prowadzenie spraw związanych z Akcją Kurierską;
26) przygotowanie decyzji w sprawach związanych z wypłatą rekompensat wynagrodzenia utraconego przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe;

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:59:19 | Data modyfikacji: 2017-09-18 13:50:02.
 

GODZINY PRACY REFERATÓW 

poniedziałek   - 10.00 - 19.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 środa  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 piątek  - 08.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesantów

poniedziałek   - 10.00 - 19.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 środa  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 piątek  - 08.00 - 15.00
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Inspektor w Referacie OgO | Data wprowadzenia: 2015-01-22 08:55:31 | Data modyfikacji: 2017-09-18 14:01:37.
Data wprowadzenia: 2015-01-22 08:55:31
Data modyfikacji: 2017-09-18 14:01:37
Autor: Anna Kotowska - Inspektor w Referacie OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska