> Referaty i Sam. Stanowiska Pracy w Urzędzie
Referaty i Sam. Stanowiska Pracy w Urzędzie
 

GODZINY PRACY REFERATÓW 

poniedziałek   - 10.00 - 19.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 środa  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 piątek  - 08.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesantów
Radzymin Pl. Kościuszki 2
czynne jest

poniedziałek   - 10.00 - 19.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 środa  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 piątek  - 08.00 - 15.00

Referat Spraw Obywatelskich
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19
czynne jest

poniedziałek   - 10.00 - 19.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 środa  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 piątek  - 08.00 - 15.00

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Inspektor w Referacie OgO | Data wprowadzenia: 2015-01-22 08:55:31 | Data modyfikacji: 2015-04-30 13:51:04.
 

DORADCA


Szemraj Marcin - Doradca

Radzymin pl. T. Kościuszki 2,
tel.  (22) 786-62-92
fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl

*****
Piotr Charyło - Doradca

Radzymin pl. T. Kościuszki 2,
tel. (22) 786-62-92
fax: (22) 786-51-95
e-mail: pcharylo@radzymin.pl

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik referatu OgO | Data wprowadzenia: 2012-10-04 12:25:01 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:23:05.
 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 Arkadiusz Godula

Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. 35
tel.  (22) 786-62-92 wew. 143
fax: (22) 786-51-95
e-mail:  

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy:

-  wykonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradczych w sposób zgodny z:
a) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu ,
c) standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-05-24 09:43:58 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:23:05.
 

BIURO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 Kierownik - Emilia Kamińska

Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. 36
tel.  (22) 786-62-92 wew. 152
fax: (22) 786-51-95
e-mail: ekaminska@radzymin.pl  

Marta Tumankiewicz - Podinspektor - tel. wew. 164
Dominika Paciorek - Pomoc Administracyjna - tel. wew. 164

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy w szczególności:

1) bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
2) analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;
3) pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym danych charakteryzujących społeczno - gospodarczy rozwój gminy Radzymin, danych dotyczących budżetu, projektów inwestycyjnych, itp.;
4) przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;
5) opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;
6) bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów;
7) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia - prowadzenie projektu dokumentacji finansowo - rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie końcowe projektów;
8) koordynowanie prac zespołu realizującego dany projekt finansowany z udziałem środków zewnętrznych;
9) współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, agencjami, funduszami, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2015-01-15 08:59:42 | Data modyfikacji: 2017-05-02 11:04:06.
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Kierownik: Ewa Wojcieszkiewicz
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. 26
tel.  (22) 786-62-92 wew. 124, 129
fax: (22) 786-51-95
e-mail: ewojcieszkiewicz@radzymin.pl

Ewa Kowalska - Inspektor

 

Do zakresu działania Biura Rady należy:

1) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, rady miejskiej, organów samorządu mieszkańców oraz referendum;
2) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno-prawna rady i jej organów przy współpracy z radcą prawnym, a w tym organizacyjne przygotowanie sesji oraz posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestrów uchwał i wniosków, przekazywanie ich burmistrzowi;
3) zapewnienie prawidłowego przygotowania przez odpowiedzialnych pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji;
4) przedkładanie uchwał rady burmistrzowi;
5) współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych uchwał, przepisów prawa miejscowego, koordynacji planów kontroli realizacji uchwał oraz współuczestniczenia w czynnościach kontrolnych organów kontroli państwowej i społecznej;
6) prowadzenie ewidencji radnych oraz czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw;
7) opracowywanie na zlecenie przewodniczącego rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb rady lub jej organów;
8) opracowywanie planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg wyborców;
9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli, które wpływają na adres rady lub jej organów, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy;
10) podejmowanie w zakresie zleconym przez przewodniczącego rady czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania rady z organizacjami działającymi na terytorium gminy;
11) współdziałanie w zakresie ustalonym przez przewodniczącego rady w planowaniu i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości publicznej;
12) udział w przygotowywaniu projektów wystąpień przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji rady;
13) organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez przewodniczącego rady;
14) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym rady lub jej organów;
15) załatwianie spraw związanych ze skargami, wnioskami i petycjami adresowanymi do Rady Miejskiej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami;
16) przekazywanie do publikacji i aktualizowanie na stronie www.bip.radzymin.pl informacji publicznych z zakresu działalności Rady Miejskiej a w szczególności: projektów uchwał RM, uchwał RM, informacji o radnych miejskich, terminach i miejscach ich dyżurów itp.;
17) rejestracja komitetów społecznych;
18) promocja działalności rady;
19) wykonywanie innych prac zleconych przez przewodniczącego rady;
20) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwał rady i decyzji burmistrza;
21) naliczanie diet dla sołtysów i radnych.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:01:31 | Data modyfikacji: 2016-04-06 11:42:29.
 

BIURO WINDYKACJI

Kierownik: Anna Gzowska

Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 18
tel.  (22) 786-62-92 wew. 160
fax: (22) 786-51-95
e-mail: agzowska@radzymin.pl ; jwiech@radzymin.pl

 

Jolanta Więch - Podinspektor

 

Do zakresu działania Biura Windykacji należy:

1) bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych;
2) bieżąca weryfikacja zaległości niepodatkowych;
3) windykacja należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych;
4) windykacja należności cywilnoprawnych;
5) windykacja należności publicznoprawnych;
6) wpis i aktualizacja wpisu dłużników do krajowego rejestru długów oraz rejestru dłużników;
7) przeprowadzanie rozmów i negocjacji z dłużnikami w zakresie ostatecznego terminu spłaty należności wraz z odsetkami, przed podjęciem czynności zmierzających do przymusowego wyegzekwowania należności;
8) prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu prowadzonego postępowania o przymusowe wyegzekwowanie należności wobec poszczególnych dłużników;
9) wnioskowanie o umorzenie nieściągalnych należności pieniężnych, po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej;
10) sporządzanie planów i raportów dotyczących realizacji czynności windykacyjnych;
11) zabezpieczenie zaległości podatkowej poprzez wpis do księgi wieczystej.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 18:13:00 | Data modyfikacji: 2016-04-06 11:43:33.
 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik -  Malwina Parandyk

Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. 21
tel.  (22) 786-62-92 wew. 134
fax: (22) 786-51-95
e-mail: zp@radzymin.pl

 

Hanna Nowicka - Inspektor

Barbara Murawska - Inspektor


Do zakresu działania Biura Zamówień Publicznych należy:

1) udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w wewnętrznych regulaminach;
2) koordynowanie oraz nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień publicznych;
3) udzielanie kierownikom oraz pracownikom instruktaży w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych;
4) analiza stosowanych procedur zamówień publicznych i przedkładanie burmistrzowi oraz kierownikom propozycji zmian;
5) prowadzenie centralnej ewidencji udzielanych zamówień publicznych w urzędzie;
6) opracowywanie analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań;
7) informowanie burmistrza i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach dotyczących zamówień publicznych;
8) wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych określonych dla stanowiska w wewnętrznych regulaminach urzędu.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:24:18 | Data modyfikacji: 2017-07-07 08:09:25.
 

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Zbigniew Kołodziejski

Radzymin pl. T. Kościuszki 2,
tel.  (22) 786-62-92
fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl

 

Do zakresu działania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
9) prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych;
10) Pionem ochrony kieruje podległy bezpośrednio Burmistrzowi pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, z którym nawiązana jest umowa cywilno-prawna lub stosunek pracy;
11) Kancelarię materiałów zastrzeżonych prowadzi Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego, który w tym zakresie podlega pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych;
12) Zadania administratora systemu komputerowego przystosowanego do przetwarzania informacji niejawnych pełni wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu, który w tym zakresie podlega pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:59:51 | Data modyfikacji: 2016-04-06 11:50:55.
 

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Kierownik: Anna Berta

Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 21
tel.  (22) 786-62-92 wew. 135, 136
fax: (22) 786-51-95
e-mail: aberta@radzymin.pl

Marta Ziarkowska - Inspektor
Maria Kurek - Inspektor
Agnieszka Wąsik - Inspektor


Do zakresu działania Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami należy w szczególności
:

1) ewidencja nieruchomości – mienie gminne;
2) inwentaryzacja nieruchomości;
3) oszacowywanie wartości i wycena nieruchomości;
4) regulacja stanu prawnego nieruchomości;
5) przejmowanie nieruchomości na własność gminy;
6) wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości;
7) zakup nieruchomości;
8) znoszenie współwłasności nieruchomości;
9) komunalizacja mienia Skarbu Państwa;
10) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
11) rozgraniczanie nieruchomości;
12) podział nieruchomości;
13) scalanie nieruchomości;
14) odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
15) sprzedaż nieruchomości;
16) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu;
17) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
18) rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego;
19) opłaty za użytkowanie wieczyste;
20) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
21) przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem;
22) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne;
23) służebności gruntowe;
24) użyczanie nieruchomości;
25) zezwalanie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych;
26) nadzór nad zarządzaniem gruntami wspólnot gruntowych;
27) numeracja porządkowa nieruchomości;
28) naliczanie jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego;
29) naliczanie opłat adiacenckich;
30) prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
31) przeprowadzanie postępowań w zakresie zamówień publicznych dla potrzeb referatu;
32) współpraca z Biurem Windykacji.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:51:40 | Data modyfikacji: 2017-01-02 16:06:40.
 

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I UTRZYMANIA DRÓG

Kierownik: Robert Nogalski

Radzymin Pl. Kościuszki 2 pok. nr 6, 9, 10
tel.  (22) 786-62-92/93 tel. wew. 142, 147, 149
fax: (22) 786-51-95
e-mail: rnogalski@radzymin.plAndrzej Olszański - Główny Specjalista
Elżbieta Urbanowicz - Inspektor
Martyna Pląska- Inspektor
Wojciech Kusi - Inspektor
Kamila Wnuk - Pomoc Administracyjna
Tomasz Żmijewski - Podinspektor
Iwona Szymańska - Pomoc Administracyjna

Aleksander Chojnacki - Robotnik Gospodarczy
Jerzy Białkowski - Robotnik gospodarczy
Zbigniew Buta - Robotnik gospodarczy
Krzysztof Jachacy - Robotnik gospodarczy
Dariusz Jaskólski - Robotnik gospodarczy
Jerzy Kaza - Robotnik gospodarczy
Ryszard Lewandowski - Robotnik gospodarczy
Józef Szymański - Robotnik gospodarczy
Cezary Rosa - Robotnik gospodarczy
Jan Rasiński - Robotnik gospodarczy
Janusz Koźlik - Robotnik Gospodarczy  
Jan Mańk - Robotnik Gospodarczy  

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg należy w szczególności:

1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań remontowych w zakresie:
a) gminnych dróg i mostów,
b) urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
c) budownictwa komunalnego.
2) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;
3) wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, w szczególności:
a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
c) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
d) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia drogowego,
e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f) koordynacja robót drogowych,
g) nadzór nad zimowym utrzymaniem i oczyszczaniem dróg,
h) utrzymanie i konserwacja rowów zlokalizowanych w pasach drogowych;
4) utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych  i na innych terenach należących do gminy poprzez:
a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
b) uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
5) przygotowywanie i realizacja uchwał nadania nazw ulic;
6) bieżące utrzymanie placów i skwerów;
7) bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej;
8) bieżące utrzymanie gminnych placów zabaw;
9)  konserwacja i bieżące utrzymanie w czystości wiat przystankowych, koszy parkowych, słupów ogłoszeniowych itp.;
10)  prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym i funkcjonowaniem komunikacji publicznej;
11) utrzymanie we właściwym stanie mogił zbiorowych poległych żołnierzy na Cmentarzu Poległych i innych osób biorących udział w walkach oraz pozostałych miejsc pamięci narodowej;
12) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem targowiska miejskiego;
13)  prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami z wyłączeniem prowadzenia gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami
14)  prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi;
15) kierowanie pracami w zakresie przejmowania budynków komunalnych, ich eksploatacji oraz odbioru po wykonaniu napraw i remontów przez wykonawców;
16) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie, w miarę możliwości gminy, lokali socjalnych   i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach;
17)  współdziałanie z organami terenowej administracji państwowej, organizacjami społecznymi, ogniwami samorządu mieszkańców oraz innymi zarządcami budynków mieszkalnych na terenie gminy;
18)  współdziałanie z właściwymi specjalistycznymi przedsiębiorstwami celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania dostaw gazu, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wywozu nieczystości, czyszczenia przewodów kominowych itp.;
19) organizowanie opracowania planów rzeczowo – finansowych w zakresie działalności remontowo – budowlanej w administrowanych budynkach oraz kierowanie pracami związanymi z ustalaniem stanu technicznego zasobów mieszkaniowych;
20) prowadzenie spraw związanych z modernizacją, renowacją i rewitalizacją budynków komunalnych;
21)  prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami oraz konserwacją  w budynkach urzędu;
22)  okresowa kontrola stanu technicznego budynków oraz przekazywanie odpowiednich decyzji celem usunięcia usterek lub dokonania napraw, zapewnienie wykonawstwa systemem zleconym;
23)  zapewnienie utrzymania czystości i ochrony mienia w podległych obiektach;
24) najem lokali mieszkalnych na podstawie decyzji odpowiednich organów, prowadzenie akt lokali oraz kartotek i rejestrów;
25) prowadzenie przeglądów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w zakresie prawidłowości, ich użytkowania i eksploatacji zgodnie z warunkami określonymi umową najmu, podejmowanie czynności mających na celu likwidację nieprawidłowości lub zaniedbań najemców;
26) uczestnictwo przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu się najemców oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
27) sporządzanie odpowiedniej dokumentacji do przygotowania i zawarcia lub rozwiązania umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe garaże i tereny;
28) prowadzenie ewidencji lokali nie zasiedlonych oraz sprawne przygotowanie zwolnionych lokali do nowego zasiedlenia;
29) prowadzenie zbiorczej ewidencji nieruchomości oraz powierzchni mieszkalnej  i użytkowej;
30) współpraca z Biurem Windykacji;
31)  prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób kierowanych przez sąd do odbycia kary poprzez pracę na cele społeczne;
32)  nadzór nad robotami publicznymi organizowanymi w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy;
33)  Prowadzenie spraw wynikających z obowiązującego Prawa wodnego, w szczególności:
a) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
b) zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
c) sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego nad obiektami gospodarki wodnej,
d) wykonywanie czynności związanych z ochroną przeciwpowodziową,
e) opiniowanie i uzgadnianie projektów z zakresu gospodarki wodnej,
f) nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie do stanu pierwotnego;
Współpraca z komórką ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą. 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:52:57 | Data modyfikacji: 2017-07-10 13:46:37.
 

REFERAT INWESTYCJI 

Kierownik: Mariusz Kierszulis
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 7, 8
tel.  (22) 786-62-92 wew. 139, 140
fax: (22) 786-51-95
e-mail:  mkierszulis@radzymin.pl


Marlena Kondratczyk
- Główny Specjalista

Wojciech Jasiński - Główny Specjalista
Jolanta Marchewka - Główny Specjalista
Rafał Zygartowicz- Pomoc administracyjna

 

Do zakresu działania Referatu Inwestycji należy w szczególności:

1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych w zakresie:
a) gminnych dróg i mostów,
b) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
c) budownictwa kubaturowego;
2) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i w opracowaniu, aktualizacji oraz zatwierdzaniu planów inwestycyjnych gminy;
3) uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
4) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;
5) przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;
6) udział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych;
7) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;
8) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt 7;
9) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:
a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
b) sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,
d) przekazywanie inwestycji do użytkowania,
e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:53:38 | Data modyfikacji: 2016-11-14 17:22:35.
 

REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY

Kierownik: Monika Orłowska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 25

tel.  (22) 786-62-92 wew. 130
fax: (22) 786-51-95
e-mail: morlowska@radzymin.pl

Dominika Paszkowska - Podinspektor
Grażyna Jeziórska - Inspektor
Katarzyna Maniecka - Inspektor
Kordian Pyśkiewicz - Pomoc administracyjna
Bożena Wyszyńska - Sprzątaczka
Teresa Stankiewicz - Sprzątaczka
Ewa Matuszczak - Goniec
Tomasz Całka - Konserwator

 

Do zakresu działania Referatu Ogólnoorganizacyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. zapewnienie obsługi kancelaryjnej urzędu (Biura Obsługi Interesanta), sekretarskiej burmistrza i zastępcy burmistrza;
 3. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w urzędzie oraz na stanowiska kierowników wskazanych przez Burmistrza jednostek organizacyjnych gminy oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników;
 5. prowadzenie różnego rodzaju ewidencji związanych z zatrudnieniem;
 6. wydawanie i ewidencja wydanych delegacji służbowych;
 7. prowadzenie rejestrów, których prowadzenie wynika z przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych;
 8. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
 9. załatwianie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych;
 10. koordynowanie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia burmistrzowi;
 11. koordynowanie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych;
 12. przyjmowanie wpływających do urzędu skarg, wniosków i petycji oraz ich załatwianie zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami;
 13. zamawianie i ewidencja pieczęci służbowych;
 14. prowadzenie archiwum urzędu;
 15. obsługa gospodarcza urzędu oraz zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości;
 16. nadzorowanie i administrowanie wyposażenia urzędu oraz utrzymanie czystości w urzędzie;
 17. sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak;
 18. prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych;
 19. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu;
 20. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;
 21. organizowanie staży dla bezrobotnych, prac interwencyjnych i robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz nadzór nad stażami i pracami interwencyjnymi.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:54:17 | Data modyfikacji: 2016-10-10 12:55:15.
 

REFERAT PARTYCYPACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kierownik: Halina Grzelak
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 34

tel.  (22) 786-62-92 wew. 163
fax: (22) 786-51-95
e-mail: hgrzelak@radzymin.pl


Katarzyna Czuba - Główny Specjalista - tel.  (22) 786-62-92 wew. 161
Anna Kotowska - Inspektor - tel.  (22) 786-62-92 wew. 163

Do zakresu działania Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu partycypacji społecznej, w tym min. inicjatyw lokalnych,  rozwoju dialogu obywatelskiego i budżetu obywatelskiego;
2) przygotowywanie materiałów, wniosków, analiz i opracowań do gminnych strategii, programów i projektów z zakresu spraw społecznych i rozwoju lokalnego;
3) prowadzenie i koordynowanie  spraw związanych ze współpracą gminy  z  organizacjami pozarządowymi i społecznymi, w tym w szczególności:
a) opracowanie i wdrożenie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
b) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych urzędu oraz elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych;
4) wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla lokalnych partnerstw;
5) prowadzenie spraw związanych z realizacja programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl;
6)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
7) inicjowanie  i prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy  oraz  innych inicjatyw społecznych;
8) prowadzenie elektronicznego Biuletynu Informacji Publiczne;
9) realizacja zadań z zakresu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe;
10) obsługa rad: sportu, seniorów i przedsiębiorców;
11) realizowanie Programu „ Radzymińska Karta Mieszkańca” a w tym min.:
a) tworzenie i aktualizowanie aktów prawnych, procedur, druków, wzorów formularzy, wniosków itp.,
b) rozwijanie ofert wynikającej z Programu RKM,
c) pozyskiwanie i współpraca z partnerami zewnętrznymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy Radzymin,
d) rozpoznawanie wniosków o wydanie Radzymińskiej Karty Mieszkańca, drukowanie kart oraz ich wydawanie osobom uprawnionym oraz koordynowanie zadań urzędu w tym zakresie,
e) organizowanie doraźnych, mobilnych punktów wydawania RKM.
12) prowadzenie na terenie Gminy Radzymin działalności służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-04-17 15:03:49 | Data modyfikacji: 2017-07-10 13:51:12.
 
REFERAT PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU                                                                     

Kierownik: Elżbieta Zachaj
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 15, 17
tel. (22) 786-62-92 wew. 126, 132
fax: (22) 786-51-95
e-mail: ezachaj@radzymin.pl

Marta Siwińska-Potęga - Inspektor
Anna Sochacka -
Inspektor
Renata Pachulska
- Inspektor
Eliza Rembelska - Pomoc Administracyjna

 

Do zakresu działania Referatu Planowania i Realizacji Budżetu należy w szczególności:

 

1) prowadzenie księgowości budżetowej analitycznej i syntetycznej, dochodów i wydatków urzędu;
2) prowadzenie księgowości budżetowej: analitycznej i syntetycznej, dochodów i wydatków budżetu gminy;
3) księgowanie planu budżetu dochodów i wydatków w Jednostce oraz w budżecie gminy;
4) księgowanie wszystkich zmian dokonywanych w budżecie w ciągu roku na podstawie uchwał oraz zarządzeń;
5) księgowanie miesięcznych sprawozdań z podległych Jednostek oraz z urzędu w budżecie gminy;
6) przygotowywanie dokumentów do księgowania, sporządzanie not księgowych wewnętrznych i zewnętrznych;
7) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków - RB 27, RB 28 i innych wymaganych stosownymi przepisami;
8) rozliczanie zadań inwestycyjnych na podstawie dokumentów dostarczonych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
9) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu;
10) sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych i wyposażenia;
11) rozliczanie spisu z natury (inwentaryzacji);
12) pisanie polecenia przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty rachunków, faktur, list płac, itd.;
13) sporządzanie list płac, obliczanie wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło na podstawie dokumentów dostarczonych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
14) rozliczanie z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczenia społecznego;
15) rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych;
16) rozliczanie delegacji służbowych pracowników;
17) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników;
18) naliczanie ryczałtu za używanie samochodów osobowych;
19) prowadzenie rejestrów podatku vat - zakupu i sprzedaży;
20) rozliczanie podatku vat z Urzędem Skarbowym - sporządzanie deklaracji vat-7;
21) weryfikacja i wypłata diet dla sołtysów, radnych, ochotniczych straży pożarnych na podstawie dokumentów dostarczonych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
22) prowadzenie księgowości Funduszu Socjalnego;
23) prowadzenie księgowości rachunku depozytów;
24) prowadzenie obsługi kasowej urzędu.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2015-10-07 18:05:40 | Data modyfikacji: 2016-05-06 13:10:28.
 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH


Kierownik: Małgorzata Rasińska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 13, 14
tel.  (22) 786-62-92 wew. 138, 144, 146
fax: (22) 786-51-95
e-mail: mrasinska@radzymin.pl 

Renata Karczmarczyk - Inspektor
Anna Zacheja - Inspektor
Agnieszka Dobczyńska - Inspektor
Danuta Sienkiewicz - Inspektor
Magdalena Kurek - Inspektor

 

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należą w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentów do księgowania, sporządzanie not księgowych wewnętrznych i zewnętrznych;
2) wypłacanie wynagrodzenia dla sołtysów
3) zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez wymiar i pobór podatków: od nieruchomości, rolnego;
4) księgowanie podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych;
5) stosowanie ulg w zakresie w/w podatków (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności);
6) sporządzanie sprawozdań z zastosowanych ulg podatkowych;
7) wprowadzanie zmian geodezyjnych do rejestru podatków;
8) wprowadzanie nowych jednostek do opodatkowania;
9) wydawanie zaświadczeń dla podatników;
10) przeprowadzanie kontroli podatkowej;
11) wydawanie postanowień dotyczących podatków od spadków i darowizn;
12) księgowanie wpłat w/w podatków na konta podatników;
13) przygotowywanie kontkwitariuszy dla sołtysów;
14) rozliczanie sołtysów i inkasentów z zainkasowanych wpłat;
15) sporządzanie wewnętrznych sprawozdań ze zrealizowanych podatków;
16) księgowanie wpłat za mandaty;
17) księgowanie opłat lokalnych: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej;
18) wystawianie faktur vat;
19) księgowanie należności za czynsz;
20) wydawanie kart do KRUS potwierdzających wysokość składek opłacanych przez rolników na fundusz ubezpieczenia rolników;
21) współpraca z Biurem Windykacji;
22) współpraca z komórkami organizacyjnymi gminy oraz z innymi instytucjami w celu uzyskania informacji koniecznych do realizacji zadań. 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:48:59 | Data modyfikacji: 2017-02-22 14:02:47.
 

REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI


Kierownik: Dominika Krzyżanowska-Kidała

Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 31
tel. (22) 786-62-92 wew. 162
fax: (22) 786-51-95
e-mail: dkrzyzanowska@radzymin.pl ; promocja@radzymin.pl


Robert Wiśniewski - Podinspektor
Paulina Dzierżanowska - Pomoc Administracyjna


Do zakresu działania Referatu Promocji i Informacji należy w szczególności:

1) Prowadzenie spraw z zakresu promocji i kreowania wizerunku gminy, w szczególności:
a) prowadzenie wielokierunkowych działań związanych z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną we współdziałaniu z komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy,
b) sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek gminy, opracowywanie materiałów promocyjnych i innych publikacji o gminie;
c) podejmowanie działań mających na celu promowanie zadań i działań realizowanych przez gminę,
d) współpraca z sektorem gospodarczym i społecznym w zakresie promocji,
e) organizowanie oraz współorganizowanie obchodów świąt państwowych, uroczystości regionalnych oraz gminnych,
f) przygotowywanie zaproszeń, podziękowań itp. na potrzeby Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
g) prowadzenie, obsługa i uaktualnianie stron internetowych, publikatorów i portali społecznościowych urzędu,
h) zamawianie dostaw materiałów i usług promocyjno-reklamowych;
i) współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowywania materiałów na stronę internetową gminy oraz do Biuletynu Informacji Publicznej,
j) gromadzenie i udostępnianie informacji o potencjale gospodarczym, inwestycyjnym, kulturalnym i turystycznym gminy,
k) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu a w tym przygotowywanie umów na usługi publikacji materiałów w prasie;
2) realizacja zadań z zakresu public-relations:
a) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
b) organizowanie konferencji prasowych i spotkań z przedstawicielami mediów;
c) na zlecenie Burmistrza – pełnienie roli rzecznika prasowego, przygotowywanie i przekazywanie mediom oświadczeń i komentarzy prasowych,
3) gromadzenie artykułów prasowych z wydawnictw o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie informacji dot. Gminy Radzymin;
4) inicjowanie, koordynacja i monitoring realizacji przyjętych strategii, programów i projektów z zakresu promocji gminy;
5) koordynowanie w imieniu Burmistrza działań urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie kultury, sportu, rekreacji i turystyki;
6) prowadzenie strony internetowej www.radzymin.pl;
7) prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania sytemu „Alertownik”;
8) ścisła współpraca z referatem teleinformatyki i monitoringu w sprawach związanych z budową, przebudową i funkcjonowaniem stron internetowych gminy;
9) realizacja zadań z zakresu obejmowania patronatem przez Gminę Radzymin imprez sportowych, rekreacyjnych, gospodarczych i innych;
10) kontrola nad prawidłowym wykorzystywaniem znaku graficznego jakim jest herb Radzymina z uwzględnieniem przygotowania projektów aktów prawnych określających sposoby używania herbu i innych znaków graficznych Gminy Radzymin.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Maniecka - Inspektor w Referacie Ogólnoorganizacyjnym | Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:43:58 | Data modyfikacji: 2017-01-02 16:11:37.
 

Kierownik: Bogdan Chaber
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 19, 20
tel.  (22) 786-62-92 wew. 137
fax: (22) 786-51-95
e-mail: bchaber@radzymin.pl

Agnieszka Rosłon - Inspektor - tel. wew. 145
Ewelina Kostrzewa - Referent - tel. wew. 145
Magdalena Pogorzelska - Podinspektor - tel. wew. 145

 

Do zakresu działania Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

1) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2)  sporządzanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze;
3) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie,
b)  rozpatrywanie wniosków dotyczących zmiany planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) przygotowywanie materiałów dotyczących podjęcia uchwał przez radę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planów miejscowych, a po dokonaniu procedury formalnej, przygotowanie dokumentacji, celem uchwalenia wyżej wymienionych dokumentów planistycznych,
d) prowadzenie procedury przetargowej na wykonanie projektów zmiany planów miejscowych;
4) przygotowanie dokumentów w sprawie zaopiniowania przez odpowiednią komisję merytoryczną rady zabudowy siedliskowej;
5) opiniowanie zgodności projektowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi;
6) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
7)  wydawanie opinii urbanistycznych do celów projektowych;
8) opiniowanie projektowanych linii rozgraniczających dla dróg, przy których wydawane są decyzje budowlane;
9)  prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
10) udzielanie informacji i opinii w sprawie możliwości lokalizacji nowych inwestycji na terenie gminy;
11) prowadzenie rejestru planów miejscowych;
12) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:50:39 | Data modyfikacji: 2017-07-10 13:49:07.
 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik: Joanna Mioduchowska
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19
tel.  (22) 786-58-19 wew. 109, 110 i 111 oraz (22) 786-52-67
fax: (22) 786-51-26
e-mail: so@radzymin.pl

Agnieszka Domżałowska-Świeboda - Inspektor
Anna Wardak - Pomoc administracyjna
Anna Godlewska - Inspektor

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie komputerowym;
2) prowadzenie kartoteki pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców;
3) sporządzanie wykazu dzieci dla potrzeb szkół;
4) współpraca z Ministerstwem właściwym w zakresie nadawania numerów ewidencyjnych PESEL;
5) uzupełnianie brakujących danych osobowych w rejestrze mieszkańców;
6) użytkowanie systemu ŹRÓDŁO – praca z danymi zawartymi w Rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych;
7) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców mieszkańców gminy;
8) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców;
9) prowadzenie postępowań oraz wydanie decyzji administracyjnych w sprawach wymeldowania, odmowy zameldowania oraz usunięcia zapisu o zameldowaniu na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. Ewidencja ludności (t.j. Dz.U. 2015 poz. 388 z późn. zm.);
10) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, wydawanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
11) realizacja innych zadań wynikających z ustawy Ewidencja ludności i ustawy o dowodach osobistych dla mieszkańców gminy;
12) przyjmowanie, opracowywanie i weryfikacja wniosków dowodowych z komputerowymi zbiorami danych – Rejestr PESEL, RDO;
13) udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych organom i jednostkom do tego upoważnionym;
14) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
15) prowadzenie rejestru poszukiwanych;
16) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów ewidencji ludności i dowodów osobistych na wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych dla mieszkańców gminy.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:55:30 | Data modyfikacji: 2016-06-07 15:53:58.
 

 

REFERAT ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

Kierownik: Ewa Cholewińska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 3, 4

tel.  (22) 786-62-92 wew. 153, 127, 156
fax: (22) 786-51-95
e-mail: echolewinska@radzymin.pl ; srodowisko@radzymin.pl  

Dominik Kaca - Inspektor
Marzena Miłek
- Inspektor
Ewelina Siembida
- Inspektor
Marta Jusińska - Sołowiej
- Inspektor
Grażyna Szczepańska
- Pomoc administracyjna
Aleksandra Pazio - Pomoc administracyjna
Witold Michalczyk - Podinspektor
Mirosław Jagodziński - Podinspektor
Leszek Dobrowolski - Podinspektor

Do zakresu działania Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

1) Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i ochroną zwierząt:
a) prowadzenie rejestru działalności regulowanej na wywóz odpadów stałych,
b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) wdrożenie i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) nadzór nad gospodarką ściekową,
e) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
f) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
g) zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania,
h) kontrolowanie występowania dzikich wysypisk odpadów,
i) współpraca ze służbami porządkowymi w dziedzinie utrzymania ładu i porządku w gminie, w tym przekazywanie informacji o miejscach, w których niezbędna jest reakcja służb oczyszczania,
j) edukacja ekologiczna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez realizację różnorodnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska naturalnego gminy,
k) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,
l) reagowanie i współpraca z właściwymi służbami w sytuacji pojawienia się dzikich zwierząt na terenie gminy,
m) egzekwowanie przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
n) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
o) wykonywanie zadań związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
p) prowadzenie prac związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem programu ochrony środowiska dla gminy,
q) podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy o odpadach,
r) przeprowadzanie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
s) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć,
t) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza,
u) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa,
v) prowadzenie spraw wynikających z obowiązującego prawa wodnego w zakresie opiniowania wyznaczania stref ochronnych ujęć wodnych, monitoring wód, poboru wody,
w) prowadzenie ewidencji oraz prac związanych z odbiorem i przekazaniem do utylizacji odpadów zawierających azbest od osób fizycznych na terenie gminy,
x) prowadzenie prac związanych z utrzymaniem istniejących form ochrony przyrody na terenie gminy oraz tworzenie nowych obiektów,
y) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usunięcie,
z) współpraca z nadleśnictwem i informowanie lokalnej społeczności o bieżących sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,
aa) prowadzenie spraw związanych z działalnością kół łowieckich na terenie gminy,
bb) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu burmistrza,
cc) udział w postępowaniu i opiniowanie programów gospodarki odpadami dla firm z terenu gminy Radzymin oraz wniosków o wydanie zezwolenia na transport i wywóz odpadów;
2) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich a w tym w szczególności:
a) wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub własnym na podstawie sporządzanych protokołów wnioskodawcy i zeznań świadków,
b) lustracja pól uprawnych pod kątem zachwaszczenia,
c) zawiadamianie rolników o obowiązku likwidacji chwastów i wyznaczanie terminu ich likwidacji, w tym wydawanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności,
d) przeprowadzanie kontroli i orzekanie o odebraniu zwierząt właścicielowi na czas określony lub trwały,
e) współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie oraz z fundacjami ochrony zwierząt,
f) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
g) realizacja zadań wynikających z ustawy o izbach rolniczych,
h) realizacja zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
i) sporządzanie list wyborców,
j) wysyłanie wniosków o udostępnianie danych osobowych rolników,
k) koordynacja całości przeprowadzenia wyborów,
l) przyjmowanie oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu kwalifikacji rolnych,
m) wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego do przedkładania w kancelarii notarialnej, w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ARiMR, ARR,
n) coroczna aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych,
o) prowadzenie spraw związanych z kontrolą w sprawie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i OC rolników,
p) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
q) informowanie rolników o pojawianiu się agrofagów (komunikaty),
r) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie lecznictwa i profilaktyki weterynaryjnej,
s) udział w komisji do wyceny chorych zwierząt przeznaczonych do uboju, w związku z wystąpieniem choroby zwalczanej na koszt państwa,
t) prowadzenie spraw związanych ze zbiorem, transportem i odbiorem padłych zwierząt gospodarskich,
u) wydawanie zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych po otrzymaniu limitu od Marszałka Województwa Mazowieckiego,
v) kontrola pól uprawnych nielegalnego zasiewu maku i konopi oraz wydawanie decyzji o likwidacji nielegalnych plantacji maku i konopi,
w) przygotowanie dla sołtysów materiałów do opracowania wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy, analiza zgodności wniosków ze strategią gminy oraz realizacja zatwierdzonych wniosków,
x) udział w komisji do szacowania szkód wyrządzonych w gospodarstwach rolnych (powódź, susza, deszcze nawalne, przymrozki, huragan, gradobicie),
y) wydawanie zaświadczeń o wielkości poniesionych strat z powodu klęski;
z) organizowanie i udział w szkoleniach na rzecz rolnictwa,
aa) współpraca z KRUS, Centralą Nasienną, Stacją Chemiczno-Rolniczą, MODR, ARR, ARiMR, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatu Wołomińskiego,
bb) podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących:
- nowych przepisów z zakresu rolnictwa,
- skupu interwencyjnego zbóż,
- dystrybucji materiału siewnego,
- kredytów dla rolników.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2012-01-19 15:34:00 | Data modyfikacji: 2016-09-22 10:16:30.
 

REFERAT TELEINFORMATYKI I MONITORINGU

Kierownik: Dariusz Dąsal

Radzymin pl. T. Kościuszki 2,
tel.  (22) 786-62-92
fax: (22) 786-51-95
e-mail: ddasal@radzymin.pl

Marcin Karczmarczyk - Główny Specjalista

Do zakresu działania Referatu Teleinformatyki i Monitoringu należy w szczególności:

1) zarządzanie, eksploatacja, monitorowanie oraz rozwój sieci IT a w tym: teleinformatycznymi, informatycznymi i telefonicznymi w obiektach Urzędu Miasta i Gminy oraz stanowiących własność Gminy Radzymin na jej obszarze terytorialnym;
2) zarządzanie dostępem zdalnym do systemów informatycznych, dostępem do sieci Internet;
3) prowadzenie całokształtu spraw związanych funkcjonowaniem monitoringu gminnego;
4) nadzór nad sprzętem komputerowym w urzędzie oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie;
5) sprawowanie opieki nad serwerem i zainstalowanym na nim oprogramowaniem;
6) udzielanie pracownikom urzędu pomocy w zakresie obsługi komputera oraz programów funkcjonujących w urzędzie;
7) bieżąca archiwizacja danych na nośnikach będących własnością urzędu;
8) stała konserwacja sprzętu;
9) wykonywanie drobnych napraw na miejscu oraz przekazywanie do naprawy lub ekspertyzy sprzętu uszkodzonego;
10) opiniowanie w sprawach dokonywanych zakupów danego sprzętu i części komputerowych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
11) prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk w sprzęt komputerowy i bieżące jej aktualizowanie;
12) prowadzenie rejestru używanych programów komputerowych i ważności licencji z dbałością o ich kompatybilność i terminowe odnawianie ważności licencji;
13) wyposażanie sieci komputerowej w program antywirusowy;
14) przekazywanie do Komisji Inwentaryzacyjnej urzędu informacji o miejscu przeznaczenia nowo zakupionego sprzętu, w celu dokonania przyjęcia go do ewidencji środków trwałych w urzędzie;
15) dokonywanie zakupów licencjonowanego oprogramowania i pomoc w jego wdrażaniu w urzędzie, kontrola funkcjonowania i ocena przydatności programów użytkowanych oraz ich aktualizacja - w tym zakresie współpraca z kierownictwem urzędu;
16) pełnienie obowiązków informatyka określonych w Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz kartotekami przetwarzanymi przez urząd;
17) pełnienie funkcji administratora systemu informatycznego, w którym będą przetwarzane informacje niejawne na zasadach określonych w Szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa i procedurach bezpiecznej eksploatacji wydzielonego stanowiska komputerowego;
18) zabezpieczenie systemu przed dostępem do bazy danych za pośrednictwem Internetu.
19) podnoszenie świadomości informatycznej pracowników urzędu;
20) monitorowanie rynku IT pod kątem nowych rozwiązań z uwzględnieniem e-usług świadczonych przez gminę oraz elektronicznego zarządzania dokumentami;
21) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej;
22) nadzór nad funkcjonowaniem umów z firmami zewnętrznymi w zakresie działań prowadzonych przez urząd dotyczących w szczególności zarządzania oprogramowaniem i licencjami, funkcjonującymi stronami internetowymi urzędu www.radzymin.pl, www.bip.radzymin.pl, system „Alertownik” i/lub podobnymi.
23) zarządzanie sieciami i urządzeniami telefonicznymi, fonicznymi i videofonicznymi w urzędzie, ich rozwój i modernizacja;
24) współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych w ramach zadań referatu zgodnie z odrębnymi wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych;

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:00:43 | Data modyfikacji: 2016-04-06 11:39:53.
 

SAMODZIELNE STANOWISKO RADCA PRAWNY

 

Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok.
tel.  (22) 786-62-92 wew.
fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl

Do spraw Radcy Prawnego należy w szczególności:
1) udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa;
2) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy;
3) wskazywanie na uchybienia w działalności organów gminy i urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
4) uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
5) wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza;
6) opiniowanie projektów umów;
7) opiniowanie projektów aktów burmistrza dotyczących rozwiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi;
8) występowania w charakterze pełnomocnika procesowego gminy. 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:03:06 | Data modyfikacji: 2016-02-05 11:23:07.
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ

Magdalena Rosłon - Inspektor
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. nr 11
tel.  (22) 786-58/19/37 wew. 101
fax: (22) 786-51-95
e-mail: mroslon@radzymin.pl

Aleksandra Adamczyk - Pomoc Administracyjna

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy w szczególności:

1) przekształcanie wniosku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP;
2) wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku CEIDG pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
3) wprowadzanie danych do CEIDG;
4) udzielanie pomocy i informacji w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności;
5) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Komendą Powiatową Policji, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
6) prowadzenie rejestru podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży;
7) prowadzenie rejestru podmiotów posiadających zezwolenia jednorazowe;
8) przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
9)  przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonania wpłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
10) przekazywanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
11) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
12)  współpraca z Referatem Finansowym w zakresie ustalania dochodów gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
13) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
14) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
15) rozpoznawanie wniosków o wydanie Radzymińskiej Karty Mieszkańca drukowanie kart oraz ich wydawanie osobom uprawnionym. 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:57:19 | Data modyfikacji: 2017-07-10 13:50:27.
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Podinspektor - Dariusz Dąbkowski
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. nr 12
tel.  (22) 786-58-19/37wew. 102
fax: (22) 786-51-95
e-mail: ddabkowski@radzymin.pl


Tomasz Bielec
- Pomoc administracyjna

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizowanie zadań w dziedzinie obronności Państwa w zakresie ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, a także zadań powierzonych;
2) planowanie, kierowanie i koordynowanie przygotowań oraz realizacji przedsięwzięć Obrony Cywilnej (OC) przez komórki organizacyjne urzędu, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje i inne jednostki organizacyjne na terenie gminy Radzymin;
3) planowanie przedsięwzięć OC i ustalanie zadań dla urzędu oraz zakładów pracy, (zarządzeń i wytycznych Szefa OC - burmistrza, opracowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego, realizacja zaleceń do Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego);
4) koordynacja opracowania planu OC gminy oraz nadzorowanie opracowywania planów OC zakładów pracy, a także ich aktualizacja;
5) organizowanie szkoleń i ćwiczeń OC oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony i udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży (organizacja zawodów, konkursów itp.);
6) organizowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
7) przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń;
8) prowadzenie i kontrolowanie cotygodniowej łączności radiowej;
9) organizacja kierowania obroną cywilną oraz współdziałanie, przygotowanie dublujących organów kierowania;
10) kierowanie tworzeniem, przygotowaniem do działania i działaniem formacji OC;
11) koordynacja przygotowania, rozśrodkowania i ewakuacji (przyjęcia ludności), przygotowania akcji ratunkowych, przygotowania dokumentacji w tym zakresie, koordynacja tych działań;
12) przygotowanie i zapewnienie stanowisk kierowania;
13) planowanie i organizacja zaciemniania i wygaszania oświetlenia w miastach, wsiach i zakładach pracy;
14) nadzór nad realizacją przedsięwzięć zwiększających uodpornienie zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej przed środkami rażenia;
15) planowanie, ewidencjonowanie maszyn i urządzeń, sprzętu i środków materialnych przydatnych do realizacji zadań OC oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;
16) planowanie i udział w organizacji społecznej służby zdrowia do udzielania pomocy poszkodowanym;
17) planowanie i nadzór nad zaopatrywaniem formacji OC w sprzęt, środki i umundurowanie, warunkami ich przechowywania, konserwacją, eksploatacją, remontami i wymianą;
18) planowanie, rozdzielanie i realizacja środków finansowych przeznaczonych na zadania OC;
19) planowanie ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacja tych dóbr;
20) prowadzenie kontroli realizacji zadań OC w zakładach pracy oraz dokumentacji w tym zakresie;
21) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem i realizowaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych oraz Obrony Kraju;
22) stała współpraca z powiatowym i wojewódzkim wydziałem zarządzania kryzysowego;
23) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w siedzibie urzędu oraz ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi PSP i OSP;
24) organizowanie i koordynowanie szkolenia pracowników w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.
25) prowadzenie spraw związanych z Akcją Kurierską;
26) przygotowanie decyzji w sprawach związanych z wypłatą rekompensat wynagrodzenia utraconego przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe;

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:59:19 | Data modyfikacji: 2016-04-06 11:36:53.
 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik: Halina Karasiewicz
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19,
tel.  (22) 786-51-26
fax: (22) 786-51-26
e-mail: hkarasiewicz@radzymin.pl

 

Agnieszka Domżałowska-Świeboda - Zastępca Kierownika USC


Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw, a w szczególności:
a) przyjmowanie wymaganych dokumentów i zapewnień o niestawianiu przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa i wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
b) sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń składanych w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego,
c) prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akt zbiorowych oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych, przypisków, wystawianie wypisów, odpisów i zaświadczeń,
d) wydawanie innych zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
e) wydawanie zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
f) wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym,
g) uwierzytelnianie ksiąg małżeństw,
h) sporządzanie aktów małżeństwa zawartych za granicą,
i) udzielanie ślubów cywilnych w lokalu i poza lokalem,
j) uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej,
k) uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej,
l) powrót małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska,
m) nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie",
n) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego i ich uzupełnianie i prostowanie;
2) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów:
a) uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia,
b) uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia bądź uznanie dziecka poczętego,
c) przyjmowanie oświadczeń o:
- uznaniu ojcostwa,
- nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska matki,
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka przez rodziców;
3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego;
4) wydawanie decyzji wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk;
5) dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
6) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, oraz powiadamianie o tych czynnościach właściwych USC, wystawianie wypisów ksiąg, prowadzenie skorowidzów, przechowywanie akt zbiorowych, przekazywanie ksiąg stuletnich do archiwum państwowego;
7) współdziałanie z jednostkami ewidencji ludności i dowodów osobistych, sądami, wojewódzkimi urzędami statystycznymi oraz placówkami zagranicznymi;
8) Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej;
9) prowadzenie akt zbiorowych;
10) realizowanie przydzielonych zadań na rzecz obronności kraju;
11) rejestracja zderzeń w Centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego zwanym ŹRÓDŁEM;
a) przenoszenie aktów stanu cywilnego z ksiąg stanu cywilnego do ŹRÓDŁA,
b) dokonywanie w przeniesionych do ŹRÓDŁA aktach stanu cywilnego wzmianek i przypisków,
c) nanoszenie w aktach stanu cywilnego znajdujących się w ŹRÓDLE wyroków sądowych, wzmianek, przypisków,
d) wysyłanie zleceń do innych USC o migrację aktów stanu cywilnego,
e) Realizacja zleceń przysłanych z innych urzędów,
f) Wydawanie odpisów aktów ze ŹRÓDŁA,
g) Pobieranie formularzy ścisłego zarachowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
12) weryfikacja danych w PESEL:
a) usuwanie niezgodności danych z aktami,
b) nanoszenie zmian stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wyroków rozwodowych,
c) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w PESEL,
d) nadawanie numeru PESEL noworodkom oraz ich meldowanie – wydawanie zaświadczeń o numerze PESEL i zameldowaniu,
13) przyjmowanie wpłat opłaty skarbowej na kwitariusz i rozliczanie się z przyjętych wpłat.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:56:03 | Data modyfikacji: 2016-04-06 11:32:20.
Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:56:03
Data modyfikacji: 2016-04-06 11:32:20
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl