2018 r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na II Sesję Rady Miejskiej
w dniu 17 grudnia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:55:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:45:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:46:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:47:49.
 
 Projekt Uchwały ww sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 17 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:49:10 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:46:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:50:53 | Data modyfikacji: 2018-12-10 18:52:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:52:38.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:26:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-12-11 08:27:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-12-10 18:53:54 | Data modyfikacji: 2018-12-11 08:20:11.
 

Wykaz Projektów Uchwał na I Sesję Rady Miejskiej
w dniu 22 listopada 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:55:20.
 
 Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:52:02 | Data modyfikacji: 2018-11-15 11:00:39.
 
 Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:52:26 | Data modyfikacji: 2018-11-15 11:00:51.
 
 Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:53:30.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 16 listopada 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:47:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Król - Prezes Zarządu Spółki PWiK | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:45:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 05-09, na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:42:10 | Data modyfikacji: 2018-11-08 14:43:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4C

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:41:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:39:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 609/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin - część A, w części nieobjętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr WNP-I.4131.128.2018.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 8542)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:38:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:37:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radzymin do realizacji projektu partnerskiego pn. „Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w Gminie Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominika Paciorek | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:09:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:31:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:29:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PiPS | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:28:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Borki (ul. Ustronna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:27:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków (ul. Przyrodnicza)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:25:49.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 29 października 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:49:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:47:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:44:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:42:48.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 1 października 2018 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:54:08 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:58:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania honorowych wyróżnień z okazji 30-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Radzymina

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Dominika Krzyżanowska-Kidała - kierownik Referatu Promocji i Informacji | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:28:00 | Data modyfikacji: 2018-09-25 10:30:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Marcin Sojecki - kierownik Referatu Budowy i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:55:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:56:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Sieraków

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:58:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/V/2003 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:01:23 | Data modyfikacji: 2018-09-25 11:06:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:26:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:28:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:29:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:32:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:31:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:35:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:54:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018–2027

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:57:40 | Data modyfikacji: 2018-09-25 15:58:43.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 22 sierpnia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:45:44 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:55:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 440/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:42:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-20 16:14:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-20 16:15:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-08-20 16:17:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XVII Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jarosław Grenda - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:43:35.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 23 lipca 2018 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:02:33 | Data modyfikacji: 2018-07-17 15:10:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:14:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:16:53 | Data modyfikacji: 2018-07-17 15:31:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:20:18 | Data modyfikacji: 2018-07-17 15:31:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:21:59 | Data modyfikacji: 2018-07-17 15:31:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 592/LI/Projekt uchwały w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:23:51 | Data modyfikacji: 2018-07-17 15:31:08.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A”

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:07:02 | Data modyfikacji: 2018-07-18 09:32:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Emilianów, na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:43:27 | Data modyfikacji: 2018-07-18 11:42:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Emilianów, na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:24:17 | Data modyfikacji: 2018-07-18 11:37:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu 01-07, na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:26:38 | Data modyfikacji: 2018-07-18 11:36:11.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:33:51 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:02:26.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:29:46 | Data modyfikacji: 2018-07-18 08:30:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2018-07-17 16:11:46 | Data modyfikacji: 2018-07-18 15:33:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia usytuowania na terenie gminy Radzymin, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2018-07-17 16:13:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:28:28 | Data modyfikacji: 2018-07-17 16:10:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania zaprojektowania w formule ZRID i nabycia gruntu pod odcinek drogi gminnej o długości ok. 850m usytuowany na działce ewidencyjnej nr. 363 obręb Teodorów Sokołówek w Gminie Dąbrówka, będący przedłużeniem ul. Gen. Kazimierza Gilarskiego w Nowych Załubicach w Gminie Radzymin oraz wybudowanie przez Gminę Dąbrówka niniejszego odcinka drogi gminnej

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:34:28 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:12:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:25:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018–2027

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-07-19 12:26:59 | Data modyfikacji: 2018-07-19 12:27:46.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 14 czerwca 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:45:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozaptrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:20:52 | Data modyfikacji: 2018-06-08 09:22:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:23:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem założycielskim jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:24:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:26:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:27:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Radzymin porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawą

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marta Godlewska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:30:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PiPS | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:32:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Podmiejska)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:34:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:36:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pawilonów handlowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:38:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 roku nr 550/XLVII/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013 roku nr 315/XXIX/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Biuro Rady | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:39:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Radzymin porozumienia międzygminnego z Gminą Dąbrówka w zakresie budowy i utrzymania niektórych dróg gminnych w rejonie wspólnej granicy administracyjnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marcin Sojecki- Kierownik Referatu Budowy i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:42:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:06:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018–2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:06:34.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 28 maja 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:17:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:38:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:36:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Chaciński - Burmistrz Radzymina | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:15:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:12:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 567/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:09:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sieraków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:08:05.
 
 Projekt Uchwały w w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ulica Juliana Ochorowicza)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:03:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania częścią pasa drogowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 629 powstałego wskutek zmiany kategorii części drogi krajowej nr 8 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem , oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w Alei Jana Pawła II w Gminie Radzymin w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 (obecnie drogi wojewódzkiej nr 629) w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jarosław Grenda - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2018-05-22 08:59:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-05-22 08:50:16.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 23 kwietnia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-04-17 10:41:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-04-17 12:02:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominika Krzyżanowska-Kidała - Kierownik Referatu Promocji i Informacji | Data wprowadzenia: 2018-04-17 10:36:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Łosie (ul. Brukselska)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-04-17 10:39:27 | Data modyfikacji: 2018-04-17 10:40:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-04-17 10:46:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-04-17 10:48:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-04-17 10:50:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marcin Sojecki - Kierownik Referatu Budowy i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2018-04-17 10:55:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:00:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:01:08.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 26 marca 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:31:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radzymin do realizacji projektu pn. "Skuteczna pomoc! Satysfakcja klientów!"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:04:20 | Data modyfikacji: 2018-03-20 15:48:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 326/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-03-20 08:58:10.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr 544/XLVII/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:02:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:06:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:11:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:12:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującego obszar obrębu Emilianów przyjętego uchwałą nr 41/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-03-20 10:40:00.
 

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin - część "A-1"

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:21:00 | Data modyfikacji: 2018-03-20 09:21:36.
 

Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno - Część 1

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:22:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:28:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-03-20 09:29:37.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 26 lutego 2018 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Data wprowadzenia: 2018-02-19 21:05:48 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:21:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-21 10:20:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018–2027

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-02-21 09:58:51 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:00:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2018-02-21 09:46:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-02-21 09:17:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013 roku nr 315/XXIX/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Ewa Wocjeszkiewicz - kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-20 15:15:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 26/IV/20151 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/IV/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2007 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-02-20 10:50:12 | Data modyfikacji: 2018-02-20 15:16:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 148/XII/20151 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-02-20 10:47:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-02-20 09:54:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-02-20 09:50:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Krzysztof Czuba - dyrektor Centrum Usług Wspólnych | Data wprowadzenia: 2018-02-19 21:37:08 | Data modyfikacji: 2018-02-19 21:44:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podziału Gminy Radzymin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 21:10:21 | Data modyfikacji: 2018-02-23 12:03:57.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 29 stycznia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-01-22 18:20:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego | Data wprowadzenia: 2018-01-22 17:39:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Krzysztof Czuba - Dyrektor CUW w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-01-22 17:46:24.
 

Projekt Uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-01-23 09:12:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-01-23 09:13:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-01-23 09:15:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującego obszar obrębu Emilianów przyjętego uchwałą nr 41/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-01-23 09:16:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wojciech Kusi - Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Data wprowadzenia: 2018-01-22 17:49:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 521/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PIPS | Data wprowadzenia: 2018-01-22 17:51:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień przez Burmistrza Radzymina i Radę Miejską w Radzyminie oraz zasad i trybu ich nadania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominika Krzyżanowska-Kidała - Kierownik Referatu Promocji i Informacji | Data wprowadzenia: 2018-01-22 18:02:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie projektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie pod nazwą " Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Radzymin poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jakub Czupryniewicz - Specjalista ds. Obsługi Prawnej | Data wprowadzenia: 2018-01-22 18:12:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Radzymin umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Data wprowadzenia: 2018-01-22 18:14:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-22 18:18:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 – 2027

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-22 18:19:29.
Data wprowadzenia: 2018-01-22 18:19:29
Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska