Ogłoszenia o konkursach

OGŁOSZENIE Burmistrz Radzymina ogłasza konkurs
ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu
zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i
rozwiązywania problemów związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki,
nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Radzymina ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018.

I. Rodzaj zadania
Realizacja działań z obszaru profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie; udzielania pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym/nadużywającym alkoholu i narkotyków, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie ich współfinansowania.
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 roku: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) .
2. Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadań ze środków budżetu Gminy Radzymin przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego wynosi 80%.
3. Kwota wymieniona powyżej może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, ze zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie zyskają akceptacji Burmistrza Radzymina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Radzymin w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. W konkursie mogą wziąć udział:
Podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ze zm.), w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których cele statutowe dotyczą spraw objętych zadaniem niniejszego konkursu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania
Zadanie należy zrealizować w terminie II – IV kwartał 2018 r., z zastrzeżeniem iż szczegółowe terminy realizacji zadania dofinansowanego przez Gminę Radzymin określone zostaną w umowie.

Realizacja zadania
1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania;
2) grupę docelową oraz zakładane cele realizacji zadania;
3) opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania;
4) termin i miejsce realizacji zadania;
5) harmonogram działań;
6) informację o wysokości wnioskowanych środków;
7) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;
8) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym
i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania;
9) kosztorys zadania.
2. Zadanie może polegać na realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć:
1) prowadzenie działań w zakresie pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych i/lub nadużywających alkoholu/narkotyków/nowych substancji psychoaktywnych, ofiar i sprawców przemocy oraz ich rodzin, z wyłączeniem działań z zakresu leczenia uzależnień przewidzianych do realizacji przez placówki leczenia uzależnień,
2) prowadzenie oddziaływań rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin,
3) prowadzenie działań skierowanych do osób dorosłych w zakresie edukacji na temat zagrożeń i szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) przez dzieci i młodzież, wspierania abstynencji oraz możliwości udzielania pomocy,
4) prowadzenie zajęć dla rodziców o charakterze profilaktycznym mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych oraz przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w procesie wychowania dzieci,
5) prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień/wykazujących zaburzenia zachowania,
6) realizacja środowiskowych (pozaszkolnych) działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodziców, np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, z wyłączeniem realizacji zadania w ramach placówki wsparcia dziennego,
7) realizacja programów skierowanych do okazjonalnych użytkowników narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych w miejscach
o zwiększonym ryzyku używania tych substancji (np. miejsca rekreacji),
8) realizacja działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,
9) realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości
w miejscach publicznych,
10) prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób dorosłych,
w tym działań w środowisku pracy,
11) prowadzenie działań na rzecz promowania abstynencji i trzeźwego stylu życia,
12) organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie dla osób zajmujących się wymienioną problematyką,
13) prowadzenie działań promocyjno – edukacyjnych i profilaktycznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), w tym organizacja czasu wolnego,
14) prowadzenie zajęć promujących abstynencję, zdrowy styl życia
i stanowiących alternatywę wobec środków uzależniających oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla mieszkańców,
15) prowadzenie w środowisku działań informacyjno-edukacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego, ukierunkowanych na rozwój społeczny
i profilaktykę uzależnień,
16) prowadzenie innych działań w zakresie określonym konkursem, z wyłączeniem działań przewidzianych do realizacji przez placówki leczenia uzależnień.

Oferta nie musi obejmować wszystkich ww. przedsięwzięć.

3. W przypadku realizacji zajęć grupowych preferowana liczebność grupy to 10 – 15 osób, w przypadku zajęć o charakterze terapeutycznym dopuszcza się liczebność grupy min. 6 osób.
4. W ofercie powinien zostać przedstawiony program poszczególnych zajęć grupowych uwzględniający m. in. zakres tematyczny, planowaną liczbę spotkań, liczbę godzin oraz planowaną liczbę uczestników.
5. Kalkulacja kosztów w kosztorysie oferty musi być czytelna i logiczna.
W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania ( np. liczba uczestników, liczba materiałów informacyjnych itp.).W kosztorysie powinny być wyrażnie wydzielone poszczególne kategorie kosztów zaplanowane w ramach zadania
i poszczególnych działań. Kosztorys powinien w możliwie precyzyjny sposób wyliczenia kosztów na dane działanie.
6. W kosztorysie i harmonogramie winny być uwzględnione informacje dotyczące przewidzianych do realizacji rodzajów zajęć np. wyszczególnienie poszczególnych rodzajów zajęć indywidualnych i/lub grupowych.
7. Oferent gwarantuje wartość merytoryczną oferty, w szczególności poprzez realizację zadania przez osoby posiadające stosowne, udokumentowane kwalifikacje zawodowe, z udziałem osób posiadających stosowne udokumentowane kwalifikacje i/lub poprzez zabezpieczenie nadzoru merytorycznego nad projektem ze strony osób posiadających stosowne, udokumentowane kwalifikacje zawodowe, właściwych instytucji, podmiotów, służb, itp. Osoby realizujące działania merytoryczne powinny posiadać stosowne, udokumentowane kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe, udokumentowane kwalifikacje (kursy, szkolenia) z zakresu, o którym mowa w pkt 7 – stosowne do wykonywanych działań.
8. Osoby realizujące działania merytoryczne powinny posiadać w szczególności wiedzę na temat: uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, picia ryzykownego i szkodliwego, eksperymentowania/nadużywania substancji psychoaktywnych, współuzależnienia, zjawiska przemocy w rodzinie, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, sytuacji dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, narkotykowym – stosownie do wykonywanych działań.
9. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadań publicznych), pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
2) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę tak jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje pracę wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł brutto za jedną godzinę pracy.
10. W przypadku dofinansowywania kosztów utrzymania lokalu, w którym realizowane jest zadanie oferent zapewnia jego ubezpieczenie obejmujące również wyposażenie.
11. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w części I Ogłoszenia mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio
z realizacją proponowanego zadania w danym roku budżetowym. W przypadku projektów, które związane są z realizacją działalności całorocznej dopuszcza się wykorzystanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych
z wynajęciem, utrzymaniem oraz doposażeniem lokalu, z zastrzeżeniem że pomieszczenia nie są już finansowane ze środków Gminy Radzymin.
12. W kosztorysie konieczne jest przedstawienie kosztów w podziale na koszty merytoryczne oraz administracyjne. Koszty merytoryczne są kosztami bezpośrednio związanymi realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego. Koszty administracyjne są kosztami związanymi z obsługą realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.
13. Wynagrodzenie dla osób prowadzących obsługę finansowo-księgową nie może przekroczyć 5% całkowitych kosztów zadania oraz wynagrodzenie dla koordynatora zadania, odpowiedzialnego za nadzór nad jego realizacją nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów zadania.
14. Podczas oceny oferty, a także na etapie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, oferent może zostać zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia należytego szacowania kosztów wykazanych w ofercie . w tym celu oferent powinien przedstawić wyliczenia/kalkulacje potwierdzające rynkowość cen uwzględnionych w kosztorysie oferty.
Ogólne warunki realizacji zadania
1. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (cz. II pkt. 5 oferty):
1) zadanie musi być realizowane bezpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy Radzymin,
2) oferent zapewnia lokal na terenie Gminy Radzymin,
3) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
2. Podstawowe informacje dot. zadań z zakresu profilaktyki:
1) zadania mogą być realizowane na podstawie rekomendowanego programu profilaktycznego lub przygotowanego przez wnioskodawcę autorskiego programu profilaktycznego zbudowanego wokół rekomendowanego programu profilaktycznego;
2) zadania powinny być skierowane do dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Radzymin, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży, „która ma nierówny start”;
3) zajęcia realizowane w ramach zadania mogą mieć formę:
a. działań socjoterapeutycznych;
b. zajęć z dziećmi i młodzieżą jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu (np. zajęcia wychowawczo–opiekuńcze, terapeutyczne, rekreacyjno-sportowe);
4) zadanie musi być realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia określonego programu i rodzaju zajęć.
3. Koszty kwalifikowane to koszty lub wydatki poniesione w związku z realizacją zadania, które kwalifikują się do rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Koszty ponoszone w związku z realizacją zadania są kwalifikowane , jeżeli:
1) są niezbędne dla realizacji zadania oraz związane z realizacją zadania;
2) zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
3) zostały przewidziane w kosztorysie oferty
4) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
5) zostały odpowiednio udokumentowane
6) zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
7) są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowane całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych , zarówno krajowych , jak i wspólnotowych.
Za kwalifikowalność kosztów na każdym etapie realizacji oferty odpowiada realizator zadania.
4. Rodzaje kwalifikowanych wydatków zadań profilaktycznych to w szczególności:
1) wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz osób realizujących program profilaktyczny;
2) przy ciągłej, długofalowej pracy z dziećmi i młodzieżą – ewentualnie obóz/wyjazd profilaktyczno-rekreacyjny, spotkanie – podsumowujące jakiś etap pracy;
3) zakup materiałów/artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz realizacji programu profilaktycznego.
5. Koszty niekwalifikowane to każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Do kosztów, które w ramach konkursu nie mogą być finansowane, należą koszty nie o odnoszące się jednoznacznie do realizacji zadania.
6. Podmioty realizujące zadanie zobowiązane są do sporządzenia sprawozdań merytorycznych, według wzoru określonego przez Zleceniodawcę, który stanowić będzie załącznik do umowy.
7. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty ponoszą odpowiedzialność solidarną.
8. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym oferent może zlecić niektóre działania wybranym podmiotom niebędącym stroną umowy (podwykonawcom), w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję innym podmiotom. Oferent powinien przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie zlecane podwykonawcy (cz. II. pkt 7 oferty).
9. Podmioty realizujące zadanie, ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.
10. Podmioty realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne warunki
i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
1) kadrę (należy wykazać w cz. II pkt 9 oferty):
- specjalistów;
- przeszkolonych wolontariuszy.
Wymogi dotyczące kadry określono szczegółowo dla zadania w części IV Ogłoszenia.
2) bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia- należy wykazać w cz. II pkt 10 oferty) umożliwiającą realizację zadania,
3) doświadczenie oferenta, należy wykazać w cz. II pkt. 8 oferty, dotyczące realizacji zadań o podobnym charakterze, jak również współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Radzymin w innych obszarach.
7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922. ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i innych ustaw.
8. Przyznane środki finansowe nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, działalność gospodarczą, religijną i na pokrycie zobowiązań zaciągniętych poza terminem realizacji zadania.
9. Na dane zadanie podmiot może otrzymać środki finansowe tylko z jednej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Środki pochodzące z jednostek podległych (np.: szkoły, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, itp.) nie mogą stanowić wkładu własnego oferenta.
10. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek stosowania przepisów tej ustawy na podmioty spoza sektora finansów publicznych w zakresie , w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Zgodnie z art.44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
b. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminowa realizacje zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Osoby wchodzące w skład organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych podmiotów podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art.4 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

V. Kryteria oceny ofert
Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Radzymina. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.30.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 1 marca 2018 r.

1. Kryteria formalne dla zadania
Terminowość złożenia oferty:
ocena, czy oferent złożył ofertę w terminie określonym w cz. VI pkt 3 Ogłoszenia.
Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji:
ocena, czy oferent jest podmiotem, którego cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 pkt 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 11 września 2015 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z póź. zm.) o zdrowiu publicznym ,
ocena, czy oferta złożona jest na druku zgodnym z cz. XII pkt 1 Ogłoszenia,
ocena, czy oferta jest prawidłowo wypełniona zgodnie z cz. XII pkt 1-3 Ogłoszenia i kompletna – czy załączono niezbędne wymagane dokumenty, o których mowa w cz. X Ogłoszenia,
ocena czy oferent zagwarantował minimalny wkład własny w wysokości 20%, zgodnie z cz. IX Ogłoszenia,
ocena, czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta,
ocena, czy załączono pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający prawo tej osoby do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta.

2. Sposób kwalifikacji ofert pod względem formalnym
Oferta, która wpłynie po terminie określonym w cz. VI pkt 3 Ogłoszenia, nie będzie objęta procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
1) Ocena ofert pod względem formalnym dokonywana jest przez Komisję Konkursową biorąc pod uwagę powyższe kryteria formalne.
2) Do konkursu zostają zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne. Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli jest kompletna i prawidłowo wypełniona – z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.
3) Dopuszcza się uzupełnienia bądź korekty w ofercie w następujących, poniższych przypadkach:
a. braku bądź błędnego określenia rodzaju zadania na stronie tytułowej oferty,
b. złożenia podpisów niezgodnie z zapisem zawartym w części XII pkt 2 Ogłoszenia,
c. błędów matematycznych lub omyłek pisarskich,
d. niezgodności lub braku wskazania terminów realizacji zadania
z terminami, o których mowa w części IV Ogłoszenia,
e. niezgodności lub braku wypełnienia oświadczenia końcowego oferty w cz. IV oferty,
f. braku skreśleń w ofercie w przypadku opcji wielokrotnego wyboru.
4) Uzupełnienie oraz korekta w ofercie może nastąpić tylko po wezwaniu oferenta zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.
5) Oferty spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie merytorycznej.

3. Kryteria merytoryczne dla zadania:
Informacje o możliwości realizacji zadania Liczba punktów
Wartość merytoryczna projektu:
(w tym w szczególności: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, celowość projektu, innowacyjność i poziom merytoryczny, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu działań, charakterystyka i opis grupy odbiorców). 00-25 pkt
Koszt realizacji projektu:
(w tym w szczególności: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia). 00-20 pkt
Wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą. 00-10 pkt
Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu. 00-10 pkt
Zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu. 00-5 pkt
Dotychczasowa współpraca finansowa Gminy Radzymin z oferentem, w tym ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji. 00-10 pkt
Dotychczasowa współpraca pozafinansowa Gminy Radzymin z oferentem, wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec Gminy Radzymin, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie. 00-10 pkt
Dotychczasowe doświadczenia oferenta z administracją publiczną przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu. 00-10 pkt
Możliwość realizacji zadania przez oferenta, tj. potencjał organizacyjny, baza lokalowa i zasoby rzeczowe. 00-5 pkt
Oferta złożona wspólnie przez co najmniej dwóch oferentów. 00/5 pkt
Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu. 00/5 pkt

4. Sposób kwalifikacji ofert pod względem merytorycznym
1) Komisja dokonuje analizy i oceny oferty pod względem merytorycznym przy pomocy Karty Oceny Merytorycznej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej biorąc pod uwagę uzupełnienia i wyjaśnienia złożone zgodnie z paragrafem 3 ust. 12 ww. Regulaminu
2) Każdy członek Komisji oceniając ofertę (według skali punktów określonych w ww. Karcie) przyznaje swoje punkty. Suma punktów przyznanych przez każdego członka Komisji, dzielona jest przez liczbę zebranych członków Komisji i wpisywana do ww. Karty.
3) Po podsumowaniu punktów w każdej ofercie Komisja proponuje kwotę dofinansowania, a także może określić zakres zadania, które objęte będzie dofinansowaniem.
4) Burmistrz nie udzieli dotacji na realizację zadania, w przypadku gdy oferta uzyskała mniej niż 60% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania.
5) Zastrzega się, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci , którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne. mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w sytuacji, gdy zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na konkurs. O przyznaniu decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w relacji do pozostałych ofert. Ostateczną decyzję o wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Burmistrz Radzymina.

VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty wraz z oświadczeniami dostępny jest pod Ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Profilaktyka uzależnień).
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu.
3. Oferty należy składać w zamkniętych opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne)
w roku 2018" oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do urzędu):
- w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin p. 24, Pl. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub
- przesłać pocztą na adres: Referat Partycypacji i Polityki Społecznej, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.
4. Oferty złożone po terminie będą odrzucone.

VII. Termin rozstrzygnięcia i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
1. Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Radzymina.
2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi poprzez ogłoszenie.
3. Ogłoszenia wyników konkursu ofert dokona Burmistrz Radzymina w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie do 35 dni od terminu zakończenia składania ofert.
4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
5. Środki finansowe zostaną rozdzielone między podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej kwoty.
7. Referat Partycypacji i Polityki Społecznej, w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu poinformuje pisemnie oferenta o odrzuceniu jego oferty bądź braku otrzymania przez niego dofinansowania wraz z uzasadnieniem.
8. Oferent ma prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą złożonej przez niego oferty, w szczególności w Kartę Oceny Formalnej i Kartę Oceny Merytorycznej. Oferty, w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
9. Zarządzenie Burmistrza Radzymina jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem/ami, którego oferta została wybrana.
10. W przypadku, gdy oferent rezygnuje z podpisania umowy na realizację zadania pisemnie informuje o tym fakcie Burmistrza Radzymina.

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:
Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielonego dofinansowania nie stosuje się trybu odwoławczego.

IX. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs:
Dofinansowanie zadania, o którym mowa w części I Ogłoszenia nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.

Wkład własny oferenta stanowić może:
- wkład finansowy to: środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł,
- wkład osobowy to: praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

Przez wkład finansowy rozumie się wkład pieniężny w realizację zadania.

Sposób obliczania minimalnej kwoty wkładu własnego oferenta (wkład finansowy oraz osobowy) w realizację zadania:

Całkowity koszt zadania x 20% = Kwota minimalnego wkładu własnego oferenta

Wkład osobowy oferenta (praca wolontariuszy/praca społeczna członków) powinien być ujęty w ofercie.
Wycena wkładu osobowego może stanowić wkład własny oferenta, z tym zastrzeżeniem że nie może ona wynieść więcej niż 50% wkładu własnego oferenta.

X. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
1. kopia/oryginał aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących (kopia musi zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione). Dokumenty wydrukowane z internetu: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ems.ms.gov.pl) lub odpis/wydruk danego podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl) nie muszą być opatrzone żadnymi pieczęciami oraz podpisami. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
2. oświadczenia, których wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 do Ogłoszenia (podpisane przez uprawnione osoby),
3. kserokopie (potwierdzone przez uprawnione osoby za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje osób, realizujących treści merytoryczne zadania, o których mowa w cz. II pkt 9 oferty,
4. programy poszczególnych zajęć realizowanych w ramach zadania, o których mowa w cz. II pkt 5 oferty (jeśli dotyczy realizacji zadania),
5. do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie
o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach;
6. w przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy
z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1, 2;
7. ponadto w przypadku niezgodności osób ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze z osobami podpisującymi ofertę należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający prawo tej osoby do podpisania oferty; w przypadku dołączenia pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii)
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.
z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy dokonać na rzecz Gminy Radzymin.
8. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę.

Załączniki złożone do oferty wymienia oferent w części III pkt 4 oferty.

XI. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Burmistrz Radzymina zastrzega sobie prawo:
1) odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert,
2) przedłużenia terminu złożenia ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert,
3) odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

XII. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w części X Ogłoszenia
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty na druku zgodnym z procedurą konkursową wypełniony zgodnie z pouczeniami znajdującymi się bezpośrednio pod tabelami oferty oraz załączniki, o których mowa w części X Ogłoszenia należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu.
2. Ofertę i inne dokumenty (z wyłączeniem dokumentów wydrukowanych z internetu, o których mowa w cz. X pkt 1 Ogłoszenia) załączone do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim. Czytelnie wypełniona (zaleca się wypełnienie komputerowe).
4. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z opisem określonym w cz. VI pkt 3. Ogłoszenia.
5. Strony oferty powinny być ponumerowane.
6. Przedłożona oferta musi zawierać spis załączonych dokumentów.
7. Oferta powinna być trwale spięta.
8. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Przed złożeniem oferty pracownicy Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej mogą udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta, dotyczących zadania konkursowego w zakresie formalnym i merytorycznym (Pl. T. Kościuszki 2, pok. 33, nr telefonu 22 667 68 55, 698 573 803).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania środków lub przyznaniem środków w oczekiwanej wysokości.

XIII. Dokumenty składane do umowy w przypadku otrzymania środków finansowych w niższej kwocie niż wnioskowana w ofercie:
1. Oferent zobowiązany jest w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym: aktualizację harmonogramu, aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i aktualizację opisu poszczególnych działań, które nie mogą:
a. powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę,
b. powodować zmiany terminu, chyba, że za jej wprowadzeniem przemawiają uzasadnione okoliczności, powodować zmiany przeznaczenia środków finansowych ogłoszonych w rozstrzygnięciu konkursu ofert,
c. dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując procentowe zmniejszenie finansowego i osobowego wkładu własnego oferenta poniżej określonego w ofercie.
2. Powyższe dokumenty, które stanowić będą załączniki do umowy powinny być: sporządzone na drukach zgodnych z procedurą konkursową, wypełnione prawidłowo i zgodne ze złożoną ofertą, zaktualizowane stosownie do przyznanych środków finansowych.
3. W przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

XIV. Informacja i promocja
1. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do informowania , ze zadanie iest dofinansowane ze środków gminy Radzymin. Informacja o treści „Dofinansowano ze środków gminy Radzymin ”winna znaleźć się we wszystkich materiałach promocyjnych, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz w wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
2. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do umieszczenia herbu Gminy Radzymin z podpisem „Dofinansowano ze środków Gminy Radzymin ” na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania.
3. Realizator jest zobowiązany do używania herbu Gminy Radzymin w wersji zgodnej ze Statutem Gminy. Pliki graficzne z herbem Radzymina można pobrać ze strony www.radzymin.pl lub uzyskać w Referacie Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
4. Realizator posiadający własną stronę internetową zobowiązany będzie do zamieszczania na niej informacji o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Radzymin.

Burmistrz Radzymina

/-/ Krzysztof Chaciński

 

OGŁOSZENIE zał. 1 do zarz.

Wzór oferty na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego (doc.)

zał.1 do OGŁOSZENIA WZÓR OFERTA (pdf.)

Oświadczenie oferenta (doc.)

zał.2 do OGŁOSZENIA OŚWIADCZENIE (pdf.)

Oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań względem Gminy Radzymin (doc.)

zał.3 do OGŁOSZENIA OŚWIADCZENIE (pdf.)

REGULAMIN KOMISJI zał.2 do zarz.

zał.1 do REGULAMINU

zał.2 do REGULAMINU

 ZARZADZENIE 30.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2018-03-08 15:48:47 | Data modyfikacji: 2018-03-08 16:39:43.
Data wprowadzenia: 2018-03-08 15:48:47
Data modyfikacji: 2018-03-08 16:39:43
Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Katarzyna Czuba
« powrót