RODO - ochrona danych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Burmistrz Radzymina
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

Obsługę Gminy Radzymin prowadzi Urząd Miasta i Gminy Radzymin.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Arkadiusz Godula, e-mail: iod@radzymin.pl.

Do zakresu działania Samorządu Radzymińskiego należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym. Burmistrz Radzymina gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 poz. 994 z późn. zm.). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych oraz obowiązków i zadań zleconych Gminie.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, wymiar sprawiedliwości, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

Dane osobowe przetwarzane przez Burmistrza Radzymina przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze zm. i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
1) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2) żądania ich sprostowania,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres umig@radzymin.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Burmistrza Radzymina. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Radzymin, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez odpowiednich pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:12:32 | Data modyfikacji: 2018-08-16 14:14:16.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:12:32
Data modyfikacji: 2018-08-16 14:14:16
Opublikowane przez: Anna Kotowska