Klauzula informacyjna Rodo

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO STOSOWANA
W RAMACH INICJATYW LOKALNEJ

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin jest: Burmistrz Radzymina, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Arkadiusz Godula, e-mail: iod@radzymin.pl. />
2) Administrator danych osobowych – Burmistrz Radzymina - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, tj. realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Radzymin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Radzymina.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:08:34 | Data modyfikacji: 2018-08-16 14:15:45.
Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:08:34
Data modyfikacji: 2018-08-16 14:15:45
Opublikowane przez: Anna Kotowska