Baza danych o organizacjach pozarządowych

 

AKADEMIA MICHAŁA PODLASKIEGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA RADZYMIN"


Prezes Klubu - Anna Biernacka

Adres siedziby: 05-255 Stare Załubice ul. Mazowiecka 40
Adres korespondencyjny: 05-255 Stare Załubice ul. Mazowiecka 40
KRS:  105 - Ewidencja Klubów Sportowych
telefon:  791 875 220
fax: -
e-mail: ampuksvictoria@gmail.com
www:   https://www.facebook.com/victoriaradzymin
www:   victoriaradzymin.pl
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Organizacja treningów kolarskich oraz wyścigów kolarskich
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 11:49:18 | Data modyfikacji: 2017-05-23 09:00:08.
 

CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP
SZCZEP 9 RADZYMIŃSKICH DRUŻYN HARCERSKICH
I GROMAD ZUCHOWYCH LABIRYNT


 Komendant Szczepu 9 RDHiGZ - phm. Tomasz Godlewski

Adres siedziby: 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin ul. 11-go Listopada 2
KRS:  0000268913
telefon:  501 44 96 31
fax: -
e-mail: tomasz.godlewski@zhp.net.pl
www:   https://web.facebook.com/9gzlesni/

Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: tak

Zakres działalności:
1. Dla osiągnięcia swoich celów ZHP:
1) zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
2) prowadzi całoroczną działalność wychowawczą, edukacyjną i oświatową wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerską metodą wychowawczą,
3) wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia prawa dziecka,
4) współdziała z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
5) kształtuje więzi międzypokoleniowe poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
6) upowszechnia zasady wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn,
7) przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8) kształtuje postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) działa na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
10) prowadzi działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11) dba o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i udostępnia dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
12) upowszechnia kulturę, tradycje i dorobek Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
13) prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami, w szczególności z organizacjami skautowymi,
14) podejmuje zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju,
15) prowadzi działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kultywowania języków regionalnych,
16) realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
17) prowadzi działania na rzecz:
a) wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b) resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
c) osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
d) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
18) prowadzi działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,
19) udziela pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
20) upowszechnia ideę wolontariatu,
21) organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
22) prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych, w szczególności szkoli wolontariuszy, 
23) organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
24) organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
25) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26) działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
27) inicjuje i realizuje programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,
28) prowadzi działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
29) przygotowuje członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
30) podejmuje działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
31) prowadzi działalność wspomagającą technicznie, organizacyjnie i merytorycznie harcerskie komendy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
32) tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze,
33) tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki prowadzące działania w zakresie kultury,
34) prowadzi działalność naukowo-badawczą w szczególności w utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
35) prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:42:12.
 

FUNDACJA "CZYSTE LASY"
05-250 Radzymin ul. Zwycięska 6D

Mariusz Peć -  Prezes Zarządu Fundacji
Paweł Liwski - Wiceprezes Zarządu Fundacji
Małgorzata Gramburg - Członek Zarządu Fundacji
Anna Górska-Peć - Członek Zarządu Fundacji

www.fundacjaczystelasy.pl
fundacja@fundacjaczystelasy.pl

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 11:51:03 | Data modyfikacji: 2016-03-17 11:51:39.
 

FUNDACJA"KAMYK"


Prezes - Joanna Surdyk

Adres siedziby: Nowe Załubice ul. Opolska 71 , 05-255 Stare Załubice
Adres korespondencyjny: Nowe Załubice ul. Opolska 71 , 05-255 Stare Załubice
KRS:  0000454539
telefon:  501034056
fax: -
e-mail:  biuro@fundacjakamyk.org 
www:    https://www.facebook.com/fundacjakamyk
Rodzaj organizacji: Fundacja
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Działalność na rzecz rodziny.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do Rodziny.
 3. Promowanie szeroko pojętej edukacji i wspieranie działań na rzecz rozwoju szkół i placówek edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania.
 4. Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja twórczości artystycznej.
 5. Organizowanie i inspirowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz działań edukacyjnych.
 6. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
 7. Przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej.
 8. Wspieranie rozwoju osobistego, intelektualnego, twórczego oraz społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na rzecz mieszkańców.
 10. promocja i organizacja wolontariatu.
 11. Podnoszenie kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury.
 12. Wypracowanie innowacyjnych form działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej poprzez sztukę oraz aktywne uczestnictwo w kulturze.
 13. Przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci oraz osób samotnie wychowujących dzieci oraz Rodzin z problemem niepełnosprawności.
 14. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego.
 15. Organizacja czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym.
 16. promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 17. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 18. Inne działania na rzecz wspierania Rodziny.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 11:53:17 | Data modyfikacji: 2016-04-13 09:16:55.
 

FUNDACJA"KREATYWNI"

Prezes Zarządu - Teresa Jóśk
Wiceprezes - Hanna Szymczak

Adres siedziby: 05-250 Słupno Al. Jana Pawła II 9C
Adres korespondencyjny: 05-250 Słupno Al. Jana Pawła II 9C
KRS:  0000560138
telefon:  501216375
fax: -
e-mail: kreatywni.2015@wp.pl
www:  http://fundacjakreatywnislupno.pl  
Rodzaj organizacji: Fundacja
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia bez względu na wiek i płeć.
 3. Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.
 4. Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, młodzieży i środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzaleznieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 7. Przeciwdziałanie uzaleznieniom, patologiom społecznym i negatywnym zjawiskom społecznym.
 8. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin oraz społeczności lokalnych.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równego statusu praw kobiet i mężczyzn.
 10. Działaność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 11. Działalność charytatywna.
 12. Dzaiałaność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.
 13. Promocja i organizacja wolontariatu.
 14. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.
 15. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 16. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów.
 17. Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.
 18. Wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.
 19. Pogłębianie i promowanie kultury i nauki, wspieranie rozwoju kultury i nauki.
 20. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 22. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych.
 23. Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
 24. Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 25. Propagowanie upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 26. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.
 27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 28. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 11:53:55 | Data modyfikacji: 2018-04-17 11:16:39.
 

FUNDACJA"OXYLIUM"

Prezes Zarządu - Szymon Piotr Rzepecki

Adres siedziby: 05-250 Słupno Al. Jana Pawła II 60
Adres korespondencyjny: -
KRS:  0000655139
telefon:  -
fax: -
e-mail: fundacjaoxylium@gmail.com
www:  -
Rodzaj organizacji: Fundacja
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Organizowanie spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików..
 2. Organizacja spotkań oraz wsparcie materialne dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 3. Organizacja wyjazdów w celach terapeutycznych.
 4. Zapewnienie osobistego i duchowego rozwoju przy pomocy terapeutów i ludzi związanych z problemem uzależnień.
 5. Organizowanie spotkań spikerskich i warsztatów.
 6. Prowadzenie domów dla osób uzaleznionych i ich rodzin.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 8. Prowadzenie domów spokojnej starości.
 9. Prowadzenie domów dla osób samotnych.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-06-25 16:31:08.
 

KLUB JEŹDZIECKI "HIPPICA POLONIA
05-250 Słupno ul. Spokojna 1B

Anetta Orlicka – 601083455
Iwona Maciejak - 501782244

http://www.hippicapolonia.pl

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:36:50 | Data modyfikacji: 2018-08-09 14:43:59.
 

KLUB KOSZYKARSKI RADZYMIN


Prezes Klubu - Katarzyna Kowalik
Viceprezes - Marcin Karczmarczyk
Viceprezes - Damian Obłuski

Adres siedziby: 05-250 Cegielnia ul. Kronnenbergów 11
Adres korespondencyjny: 05-250 Cegielnia ul. Kronnenbergów 11
KRS:  47 - Ewidencja Klubów Sportowych
telefon:  791 875 220
fax: -
e-mail: kkradzymin@wp.pl
www:   https://www.facebook.com/KKRadzymin/

Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Propagowanie i organizowanie zajęć sportowych, stworzenie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu, rekreacji ruchowej, turystyki i wypoczynku.
 2. Udział w krajowej i międzynarodowej wymianie dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych w mieście i gminie Radzymin i poza nią.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół oraz mieszkańców miasta i gminy Radzymin w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnymi uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 7. Promocja wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zdrowego stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju uzależnień.
 8. Działanie profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom w szczególności od narkotyków i alkoholu.
 9. Wspieranie dzieci, młodzieży oraz dorosłych o niskim statusie finansowym oraz z rodzin patologicznych.
 10. Ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Klubu Sportowego.
 11. Uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe lub stowarzyszenia.
 12. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich i sędziowskich.
 13. Promocję dorobku sportowego mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin na arenie krajowej i międzynarodowej.
 14. Nawiązywanie kontaktów sportowych z innymi klubami na terenie i poza granicami kraju.
 15. Rozwój gminnej infrastruktury sportowej.
 16. Pomoc finansowa dzieciom chorym i niepełnosprawnych z gminy Radzymin i powiatu wołomińskiego poprzez organizację turniejów charytatywnych.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-08-29 08:54:57 | Data modyfikacji: 2018-08-29 09:12:38.
 

KLUB PIŁKARSKI "RZĄDZA" ZAŁUBICE

Prezes - Zdzisław Dąbrowski
Wiceprezes - Robert Wardak


Adres siedziby: 05-255 Załubice Nowe ul. Plażowa 20
Adres korespondencyjny: 05-255 Załubice Nowe ul. Plażowa 20
KRS:  0000284243
telefon: 508 112 419
fax: -
e-mail:  ksrzadza@gmail.com
www:  www.facebook.com/ksrzadza
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Rozwój i popularyzacja sportu, szczególnie piłki nożnej w gminie.
 2. Szerzenie zdrowego stylu życia i przeciwdzialanie uzaleznieniom poprzez sport.
 3. Organizowanie zawodów i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 4. Czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym.
 5. Umacnianie zasad sportowej rywalizacji fair play.
 6. Integracja lokalnej społeczności poprzez sport.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:37:37 | Data modyfikacji: 2018-11-26 13:05:13.
 

KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "ROKIS" RADZYMIN

 
Prezes - Mirosław Majewski
Wiceprezes - Mirosław Jusiński


Adres siedziby: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
KRS:  36 - ewidencja klubów sportowych
telefon: 22 786-52-99
fax: -
e-mail:  biuro@rokisradzymin.pl 
www:  www.kprrokis.radzymin.pl
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży.
 2. Angażowanie dzieci i młodzież do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowan sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych w mieście i gminie Radzymin.
 4. Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na gry zespołowe.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 8. Promocja wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
 9. Działania profilaktyczne zapobiegające uzaleznieniom od alkoholu, narkotyków oraz nikotyny.
 10. Organizowanie wypoczynku o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym.
 11. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.
 12. Turystyka krajowa i międzynarodowa.
 13. Nawiązywanie kontaktów sportowych z innymi klubami na terenie i poza granicami kraju.
 14. Wsparcie finansowe i rzeczowe dla zawodników Klubu będących w trudnej sytuacji materialnej.
 15. Rozwój infrastruktury sportowej.
 16. Działalność dydaktyczna dotycząca szkolenia kadr.
 17. Udzielaniem stypendium.
 18. Wydawanie broszur, plakatów, kalendarzy i innych materiałów informacyjnych.
 19. Organizowanie warsztatów i prelekcji.
 20. Zakładanie i prowadzenie sekcji sportowych.
 21. Organizowanie festynów i pikników o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 12:58:59.
 

KLUB SPORTOWY „FANABERIA”

Prezes - Dorota Juszczak


Adres siedziby: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
KRS:  13 - ewidencja Starosty Wołomińskiego
telefon: 513 133-130
fax: -
e-mail:  fanaberiadance@wp.pl,
www:  http://fanaberia-dance.pl/
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
 2. Podejmowanie dzialań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych.
 3. Koordynowanie uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej w ramach Polskich i Międzynarodowych Federacji Tańca.
 4. Organizowanie wyjazdów na zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne.
 5. Pokazy tańca sportowego.
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie przygotowania kadry klubu na najważniejsze zawody sportowe.
 7. Prowadzenie działalności Klubu poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych tj. WOŚP, pokazy dla dzieci z Domów Dziecka.
 8. Sprawowanie opieki wychowawczej nad członkami Klubu.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:38:04 | Data modyfikacji: 2017-01-31 09:46:39.
 

KLUB SPORTOWY "ROKIS" 

 
Prezes - Konrad Przesmycki
Wiceprezes - Tomasz Chałupka


Adres siedziby: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
KRS:  23 - ewidencja Starosty Wołomińskiego
telefon: 505 709 408
fax: -
e-mail:  biuro@klubluczniczy.pl 
www:  http://klubluczniczy.pl/
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności łucznictwo.
 2. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Promowanie i propagowanie postaw obywatelskich.
 4. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 5. Poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 7. Działalność dydaktyczna w tym doskonalenie kadr w dyscyplinie łucznictwa.
 8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:48:38 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:27:05.
 

KOŁO ŁOWIECKIE "PRZEPIÓRKA" W RADZYMINIE


Prezes - Tadeusz Wardakowski

Adres siedziby: 05-250 Radzymin ul. Korczaka 1
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin ul. Korczaka 1
KRS:  231 z rejestru kół łowieckich
telefon:  601 357 388
fax: -
e-mail: lowczy.przepiorka@gmail.com
www:   -
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Pielegnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa.
 2. Prowadzenie gospodarki łowieckiej.
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich.
 4. Dziedzictwo narodowe.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-04-13 10:46:46 | Data modyfikacji: 2018-05-09 08:50:18.
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI
05-119 Legionowo, ul. Sikorskiego 11, pok. 413
tel.: (0-22) 764-04-13

e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl

Uchwała Nr 182/XV/2008 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Radzymin do Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:40:23 | Data modyfikacji: 2017-04-11 11:41:09.
 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KARATE KYOKUSHIN"

Prezes - Tomasz Lenkiewicz
Sekretarz Klubu - Dariusz Klimek
 

Adres siedziby: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
KRS:  5 - ewidencja Starosty Wołomińskiego
telefon: 605 857 585
fax: -
e-mail:  biuro@karateakademia.pl   t.lenkiewicz@wp.pl
www:  http://www.karateakademia.pl
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności oraz prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia swoich członków.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną, a w szczególnosci organizacja szkolenia sportowego w zakresie karate w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Organizacja imprez sportowych a także udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje.
 4. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu, a także rekreacji ruchowej i turystyki.
 5. Popularyzacja kultury zdrowotnej i fizycznej oraz higienicznego trybu życia.
 6. Organizacja kursów i obozów sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych dla zawodników, działaczy i organizatorów.
 7. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:41:09 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:11:04.
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MOKREM


Prezes - Barbara Kobylarz

Adres siedziby: 05-250 Mokre
Adres korespondencyjny: 05-250 Mokre
KRS:  7626
telefon: -
fax: -
e-mail:
www:  
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:57:55.
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NADMIE

Prezes Dariusz Wojda
Naczelnik - Ewelina Marcinkiewicz

Adres siedziby: 05-270 Nadma ul. Szkolna 7

Adres korespondencyjny: 05-270 Nadma ul. Szkolna 7
KRS:  0000427876
telefon: 501349879 - Prezes

e-mail: ospnadma@gmail.com

https://www.facebook.com/OSP-Nadma

 https://nadma.osp.pl

Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie 

Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. rozwijanie wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności: sportowej, kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:41:41 | Data modyfikacji: 2018-12-20 09:09:24.
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RADZYMINIE
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 8A

Prezes - Edward Szymankiewicz

Adres siedziby: 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 8A
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 8A
KRS:  7626
telefon: 22 786-50-08
fax: -
e-mail: osp@radzymin.pl
www:  http://www.ospradzymin.pl/ 
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:42:17 | Data modyfikacji: 2016-03-23 12:54:44.
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDZIE


Prezes - Włodzimierz Dabrowski

Adres siedziby: 05-255 Ruda
Adres korespondencyjny: 05-255 Ruda
KRS:  7626
telefon: -
fax: -
e-mail:
www:  
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:53:31.
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUPNIE


Prezes - Adam Łupiński

Naczelnik - Łukasz Giera
Skarbnik - Ewa Czarnecka

Adres siedziby: 05-250 Słupno ul. Żeromskiego 43
Adres korespondencyjny: 05-250 Słupno ul. Żeromskiego 43
KRS:  7626
telefon: - 510 289 719 (Prezes)
fax: -
e-mail: osp.slupno@wp.pl
www:  https://www.facebook.com/OSP.Slupno
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-08-18 09:08:37.
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAŁUBICACH


Prezes - Andrzej Siarna

Adres siedziby: 05-255 Stare Załubice
Adres korespondencyjny: 05-255 Stare Załubice
KRS:  7626
telefon: 22 761 70 76
fax: -
e-mail: zalubice@ospradzymin.pl
www:  http://www.ospradzymin.pl/index.php?sel_odd=ZAL&page=100
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:34:35.
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAWADACH


Prezes - Franciszek Jankowski

Adres siedziby: 05-250 Zawady
Adres korespondencyjny: 05-250 Zawady
KRS:  7626
telefon:
fax: -
e-mail: zawady@ospradzymin.pl
www:  http://www.ospradzymin.pl/index.php?sel_odd=ZAW&page=100
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:37:14.
 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
KLUB HDK PCK RADZYMIN

Prezes - Krzysztof Kamiński

V-ce prezes - Andrzej Modzelewski
Sekretarz/Skarbnik - Robert Kościołowski

Adres siedziby: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła  II 17c
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 17c
KRS:  0000225587
telefon: 661 068-493
fax: -
e-mail:   hdk.radzymin@gmail.com
www:  http://klub-hdk-radzymin.cba.pl  lub http://hdk-radzymin.cba.pl
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie, OOP
Status Pożytku Publicznego: tak

Zakres działalności:

• wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach losowych wydawanie darów rzeczowych
• organizowanie imprez charytatywnych
• prowadzenie działalności charytatywnej
• niesienie pomocy ofiarom klęsk i katastrof
• prowadzenie różnych form pomocy i wychowania oraz opieki na dziećmi i młodzieżą
• upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej promocja zdrowego stylu życia, walka z nałogami
• upowszechnianie prawa humanitarnego wśród młodzieży,
• prowadzenie na rzecz upowszechniania rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa
• prowadzenie akcji kształtowania właściwych postaw i zachowań pro zdrowotnych, proekologicznych, promocja zdrowia i walka z nałogami

 

Spotkania z krwiodawcami i sympatykami ruchu czerwonokrzyskiego w lokalu CAS:
czwartki 16-19, niedziele 15-19.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:36:17 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:57:41.
 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
KOŁO NR 1 W RADZYMINIE

Przewodnicząca - Krystyna Błażejewska

Adres siedziby: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
KRS:  0000109984
telefon:  600 688 198
fax: -
e-mail: -
www:  - 
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Uczestnictwo w życiu społecznym.
 2. Integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego.
 3. Organizowanie wszelkich form rehabilitacji.
 4. Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu zdrowia.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:42:52 | Data modyfikacji: 2017-02-16 09:04:22.
 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW KOŁO NR 2 W SŁUPNIE

Przewodnicząca Koła - Elżbieta Terlecka

Adres siedziby: 05-250 Słupno Al. Jana Pawła 14
Adres korespondencyjny: 05-250 Słupno Al. Jana Pawła 14
KRS:  0000109984
telefon:  794 116 456
fax: -
e-mail: krysia5023@wp.pl
www:  -  
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Poprawianie warunków socjalno-bytowych oraz uczestnictwo w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władz i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi
 2. Integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie róznych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego.
 3. Reprezentowanie ich interesów wobec władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczności.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:43:23 | Data modyfikacji: 2017-05-22 14:22:42.
 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
KOŁO NR 3 W STARYCH ZAŁUBICACH

Przewodnicząca - Bożena Szczepaniak

Adres siedziby: 05-255 Stare Załubice ul. Mazowiecka 49
Adres korespondencyjny: 05-255 Stare Załubice ul. Mazowiecka 21
KRS:  0000109984
telefon: 513 294 656
fax: -
e-mail: bozena.szczepaniak.002@gmail.com
www:  - 
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Poprawianie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, spółdzielczymi.
 2. Integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego.
 3. Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat PiPS | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:52:01 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:12:10.
 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
KOŁO NR 4 W NADMIE

Przewodniczący - Kazimierz Gembicki

Adres siedziby: 05-270 Nadma ul. Szkolna 7
Adres korespondencyjny: 05-270 Nadma ul. Nowa 37
KRS:  0000109984
telefon: 511 740 291
fax: -
e-mail: krysiag150@interia.pl
www:  - 
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

1. Integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów, inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego.
2. Uczestnictwo w życiu społecznym na terenie naszej Gminy.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Gembicki - Przewodniczący PZERI Koło nr 4 w Nadmie | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:03:34.
 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI NR 19
05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 15

Prezes - Cezary Wnuk

kom: 600 886 934
e-mail: biuro@pzw.waw.pl   
http://www.radzymin-pzw.pl/

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:43:52.
 

RADZYMIŃSKI KLUB SPORTOWY "MAZUR"

 

Prezes - Tomasz Wąsik
Wiceprezes - Bogusław Król

Skarbnik - Grzegorz Włodarczyk

Adres siedziby: 05-250 Radzyminul. Wołomińska 3
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin ul. Wołomińska 3
KRS:  2 - ewidencja Starosty Wołomińskiego
telefon: 22 786-51-40
fax: -
e-mail:  biuro@rksmazur.pl
www:  https://www.facebook.com/RadzymińskiKlubSportowyMazur

http://rksmazur.pl/kontakt

Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, profilaktyki i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 2. Zapobieganie wadom postawy oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna.
 3. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie sportu.
 4. Angażowanie młodzieży do różnych form ruchowych np. udział w turniejach w piłce siatkowej plażowej, siatkówce.
 5. Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także korzystanie przez osoby dorosłe z sołowni "pod chmurką".
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:45:29 | Data modyfikacji: 2018-05-14 18:09:51.
 

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH 50+

Prezes - Barbara Kobylarz

Adres siedziby: Mokre ul. por. F. Żukowskiego 6, 05-250 Radzymin
Adres korespondencyjny: Mokre ul. por. F. Żukowskiego ,05-250 Radzymin
KRS: - 2 - ewidencja Starosty Wołomińskiego
telefon: 608 373 164
fax: -
e-mail: kobibasia@gmail.com  
www: - https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Aktywnych-50-plus  
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie zwykłe
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności (proszę wymienić zgodnie ze statutem):

 1. Rozpowszechnianie wiedzy historycznej powiatu wołominskiego i Radzymina przez czynne uczestnictwo w obchodach;
 2. Wypełnianie wolnego czasu.
 3. Tworzenie więzi towarzyskich.
 4. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i stowarzyszeniami.
 5. Organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych imprez.
 6. Uaktywianie osób będących w osamotnieniu.
 7. Integracja międzypokoleniowa.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:46:12 | Data modyfikacji: 2016-06-15 08:49:20.
 

STOWARZYSZENIE INICJATORÓW ROZWOJU WSI SIERAKÓW
Sieraków ul. Henryka Sienkiewicza 9, 05-250 Radzymin

Prezes Zarządu - Marek Świerczewski

tel. 0-502 626 996
e-mail: sirw@vp.pl
http://www.sirw.republika.pl

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:46:41.
 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MIASTA RADZYMIN
I BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU
Stary Dybów ul. Napoleońska 31, 05-250 Radzymin

Prezes - Janusz Śledź
tel. 600 048 048

Wiceprezes - Paweł Kozakiewicz
tel. 605 428 265

Skarbnik - Marta Wilczyńska
tel. 695 296 742

e-mail: p.kozakiewicz77@wp.pl

https://www.facebook.com/infoUlanizradzymina

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:54:40 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:18:10.
 

STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ ROKIS RADZYMIN

Prezes Zarządu - Radosław Matera

Adres siedziby: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
KRS: 0000522953
telefon: 884 804 805
fax: -
e-mail: biuro@sprradzymin.pl
www: www.facebook.com/sprrokis
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 2. Promocja wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
 3. Działanie profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom od alkoholu i narkotyków.
 4. Nawiązywanie kontaktów sportowych z innymi klubami na terenie i poza granicami kraju.
 5. Rozwój gminnej infrastruktury sportowej.
 6. Promocja dorobku sportowego mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin na arenie krajowej.
 7. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:55:58 | Data modyfikacji: 2018-03-27 12:15:05.
 

STOWARZYSZENIE "RADZYMIŃSKIE FORUM"

Krzysztof Dobrzyniecki - Prezes Zarządu
Anna Orlińska - Wiceprezes Zarządu
Mariusz Wilkowski - Wiceprezes Zarządu

Adres siedziby: 05-250 Radzymin ul. Weteranów 47 
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin ul. Weteranów 47 
KRS:  0000278981
telefon: 501 001 204
fax: -
e-mail: stowarzyszenie2016@gmail.com
www:  https://www.facebook.com/radzyminskieforum/
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: tak

Zakres działalności:

1. Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
2. Działalność charytatywna.
3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji.
15. Działania w obszarze aktywności fizycznej.
16. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych.
17. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
18. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego.
19. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
20. Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa.
21. Nauka, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
22. Ochrona i promocji zdrowia.
23. Ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych.
24. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
25. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
26. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
27. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
28. Profilaktyka chorób.
29. Promocja i organizacja wolontariatu.
30. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
32. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
33. Ratownictwo i ochrona ludności.
34. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.
35. Turystyka i krajoznawstwo.
36. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
37. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
38. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
39. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
40. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

  

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:55:30 | Data modyfikacji: 2018-01-17 12:14:04.
 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SŁUPNO
Słupno Al. Jana Pawła II 9C, 05-250 Radzymin

Teresa Jóśk  -Prezes
Jolanta Łudkowska –wice  prezes
Hanna  Kuryś – członek  zarządu
Marek Jarzębski  – członek  zarządu

e-mail: srw_slupno@wp.pl  
http://www.slupno.org/

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:57:09.
 

STOWARZYSZENIE SENIORÓW ZIEMI RADZYMIŃSKIEJ

Prezes Zarządu - Halina Potęga
I Wiceprezes - Laps Eugeniusz

II Wiceprezes Zarządu - Stanisław Tuczyński
Sekretarz - Wiesława Sobańska

Adres siedziby: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20
KRS: 0000535458
telefon: 22 786 52 99
fax: -
e-mail: -
www: -
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie
Zakres działalności (proszę wymienić zgodnie ze statutem):

Stowarzyszenie realizuje  cele w zakresie:

 1. podtrzymywania tradycji i pielęgnowania wartości historycznych i kulturowych wsi położonych w Gminie Radzymin oraz na terenie powiatu Wołomińskiego,  
 2. ochrony i promocji zdrowia swych członków, w tym poprzez propagowanie i popieranie  różnorodnych form aktywności  psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku i stopnia sprawności członków Stowarzyszenia,
 3. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 4. tworzenia, promocji i realizacji programów mających na celu pomoc osobom starszym, szczególnie będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób (w tym osób niepełnosprawnych), w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym;
 5. w zakresie  propagowania zasad kulturalnego współżycia społecznego,
 6. działalności wspomagającej rozwój  społeczności lokalnej, w tym podejmowania działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu a w szczególności  pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem;
 7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób wieku trzeciego, także poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej i poznawczej w ramach  organizowanych  odczytów, spotkań, prelekcji i wycieczek edukacyjnych;
 8. organizacji zajęć rekreacyjnych dla osób starszych /emerytów, rencistów i inwalidów/
 9. kultury, sztuki, historii oraz ochrony dóbr kultury i tradycji gminy Radzymin
 10. upowszechniania kultury fizycznej i sportu swych członków;
 11. organizacji  krajowych i zagranicznych wyjazdów turystyczno-poznawczych  oraz wyjazdów wypoczynkowych i zdrowotnych;
 12. działań na rzecz integracji między-regionalnej i wewnątrz- europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 13. współpracy z lokalną administracją dla realizacji celów Stowarzyszenia i strategicznego rozwoju  Gminy Radzymin;
 14. współpracy przy realizacji celów,  z Lokalną Grupą Działania - Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” . 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:57:38 | Data modyfikacji: 2018-07-30 15:26:07.
 

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE "OLIMP NOWY JANKÓW"

Prezes - Włodzimierz Stanisławski

Adres siedziby: Nowy Janków 38B, 05-250 Radzymin
Adres korespondencyjny: Nowy Janków 38B, 05-250 Radzymin
KRS:  16
telefon: -
fax: -
e-mail: wlodzimierzstanislawski@wp.pl
www:  -  
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie zwykłe 
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

 1. współpraca z innymi instytucjami: państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, prywatnymi, sektorem gospodarczym oraz innymi stowarzyszeniami.
 2. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań, uzdolnień, aktywizacji zawodowej i działalności społecznej wśrodowisku lokalnym oraz wymianie doświadczeń w tym zakresie.
 3. organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wykładów, pokazów służących realizacji celów stowarzyszenia.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:58:27 | Data modyfikacji: 2017-07-10 13:39:44.
 

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
OBWÓD "RAJSKI PTAK" W RADZYMINIE

05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 15

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:58:50.
 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RADZYMINA 

Prezes - Jan Wnuk

Adres siedziby: 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 15
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 15
KRS:  0000103708
telefon: 604 399 891
fax: -
e-mail:   tpr@rpinfo.pl 
www:  http://www.tpr.rpinfo.pl/ 
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie

Zakres działalności:

- Popularyzacja wiedzy o radzyminie, powiecie i Mazowszu
- Kształtowanie postaw obywatelskich
- Edukacja dzieci i młodzieży
- Organizacja uroczystości i imprez poświęconych sprawow Radzymina
- Organizacja imprez krajoznawczo-turystycznych
- Działalność wydawnicza

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 13:00:15 | Data modyfikacji: 2016-03-23 12:46:21.
 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DWÓJKA” RADZYMIN

Prezes - Ewa Filipek

Adres siedziby: 05-250 Radzymin ul. Konopnickiej 24
Adres korespondencyjny: 05-250 Radzymin ul. Konopnickiej 24
KRS: Ewidencja uczniowskich klubów sportowych nr 52
telefon: 22 7865030
fax: -
e-mail: e.filipek@wp.pl    a.wardakowska@wp.pl  
www: -
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie
Zakres działalności (proszę wymienić zgodnie ze statutem):

I. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, w oparciu o możliwości obiektowe  i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
 2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych w  mieście i gminie Radzymin oraz poza nim;
 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 6. organizowanie uczniom wszystkich klas, różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
 8. promocja wśród młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień;
 9. organizowanie uczniom wypoczynku zimowego i letniego o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym.

II. Działalność odpłatna pożytku publicznego

W ramach odpłatnej działalności statutowej Klub może pobierać opłaty od adresatów realizowanych zadań.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 13:01:32 | Data modyfikacji: 2016-03-22 11:58:37.
 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS" NADMA

Prezes - Krzysztof Czuba


Adres siedziby: 05-270 Nadma ul. Szkolna 7
Adres korespondencyjny: 05-270 Nadma ul. Szkolna 7
KRS: Ewidencja uczniowskich klubów sportowych nr 94
telefon: 22 781-33-93
fax: - 22 781-33-93
e-mail: sekretariat@spnadma.pl
www: -
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie
Status Pożytku Publicznego: nie
Zakres działalności (proszę wymienić zgodnie ze statutem):

I. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

 1. Uczniowski Klub Sportowy, którego głównymi celami jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży i mieszkańców z Nadmy i okolicznych miejscowości poprzez angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw;
 2. organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 13:02:24 | Data modyfikacji: 2018-02-22 10:26:25.
 

ZWIĄZEK GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO
ul. Sikorskiego 11, 05-110 Legionowo

tel./fax: (0-22) 764-04-63
e-mail: zgzz@wp.pl  
www: http://www.zg-zalew.pl


Uchwała Nr 372/XXIX/2005 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Uchwała Nr 155/XIII/2004 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Uchwała Nr 113/X/2003 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Uchwała Nr 81/VII/2003 w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 13:03:04.
 

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW
POLITYCZNYCH KOŁO W RADZYMINIE
05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 20

Prezes - Kazimierz Gumkowski

tel. (0-22) 786-52-99

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 13:03:31.
Data wprowadzenia: 2016-03-17 13:03:31
Opublikowane przez: Anna Kotowska