Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (nr konkursu RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18)
2018-10-19 15:08:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 5 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 03/2015 wydanej przez Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30.06.2015 r., zmienionej decyzją nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 09.05.2017 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża SOKOŁÓWEK zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 65, 66/4, 66/5, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64 w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka
2018-10-16 13:30:51
  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
2018-10-15 15:00:47
  Burmistrz Radzyminaogłasza przetargi pisemne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych – pawilonów handlowych nr 2, nr 5, nr 7, nr 9 i nr 10, o powierzchni po 19,11 m2 każdy, zlokalizowanych na nieruchomości gruntowej poł  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Słupnie, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 234/2 o pow. 0,0100 ha
2018-10-03 15:05:05
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna, obręb 02 Czarna i miejscowości Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin, oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul. Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb 01 Czarna"
2018-09-24 17:32:15
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji z dnia 23 sierpnia 2018 r., uchylającej w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP"
2018-09-03 16:45:56
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FORD MONDEO 2,0 TD rok produkcji 2000, poj. 1998 cm3/66kW, nr rejestracyjny WWL TM90, Nr VIN WF04XXGBB4YS61707, kolor złoty, liczba miejsc 5, o dopuszczalnej masie całkowitej 1975 kg.
2018-09-03 15:44:41
  Informuję, że pisemny przetarg ofertowy zaplanowany na dzień 31 sierpnia 2018 r. na godz. 14.15 nie odbył się z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców. W oznaczonym w ogłoszeniu terminie i miejscu nie wypłynęła ż  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
2018-08-29 09:30:24
Burmistrz Radzymina, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu marki FORD MONDEO 2,0 TD. 1. Nazwa i siedzibą sprzedającego:Gmina Radzymin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy RadzyminPl. Tadeusza Koś  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadana pn.: „Projekt drogi północnej łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie 2: Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin” wraz z decyzją z dnia 23.08.2018
2018-08-28 14:45:43
  ...więcej

Zawiadomienie o zamiarze przeniesienia siedziby Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin w Nadmie do nowego lokalu w Starych Załubicach przy ul. Mazowieckiej 49 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz o zamiarze zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin w części dotyczącej lokalizacji ww. Filii
2018-08-28 11:00:17
  ...więcej

KOMUNIKAT Burmistrza Radzymina w nawiązaniu do pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-ZD-I.7011.3.65.2018.AG z dnia 31 lipca 2018 r. w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1254/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag Ministra Środowiska i przyjęcia poprawionej treści projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024)
2018-08-13 16:19:59
Radzymin, dnia 13 sierpnia 2018 r.   K O M U N I K A T Nawiązując do pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-ZD-I.7011.3.65.2018.AG z dnia 31 lipca 2018 r. w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowiec  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz prognozą oddziaływania na środowisko
2018-08-03 09:11:35
RiZP.6720.ST14.2018.EK Radzymin, dnia 24 lipca 2018 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz prognozą oddziaływa  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Radzymin
2018-07-31 14:12:39
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FORD MONDEO 2,0 TD rok produkcji 2000, poj. 1998 cm3/66kW, nr rejestracyjny
2018-07-31 08:36:31
  Radzymin, dn. 31.07.2018 r. Informuję, że pisemny przetarg ofertowy zaplanowany na dzień 30 lipca 2018 r. na godz. 13.15 nie odbył się z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców. W oznaczonym w ogłoszeniu terminie i m  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Dębem dot. wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla zadana pn. : "Projekt budowy drogi północnej łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie I: Rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku ulicy Weteranów do ulicy Mokrej w Radzyminie"
2018-07-26 14:07:25
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO Burmistrz Radzymina, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu marki FORD MONDEO 2,0 TD.
2018-07-23 11:00:49
1. Nazwa i siedzibą sprzedającego:Gmina Radzymin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy RadzyminPl. Tadeusza Kościuszki 205-250 Radzymintel. (22) 667 67 67faks (22) 786 51 95strona internetowa: www.radzymin.ple-mail: umig@radzymin.pl 2. Przedmiot  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją dla przedsięwzięcia pn. "Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin"
2018-07-17 12:35:56
  ...więcej

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 249/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.w sprawie umorzenia w całości postępowania administracyjnego jak bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji dotyczącej: 1) ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową; 2) usalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie do działek ewidencyjnych nr 173/4, 819/2, 438, 681 o powierzchni ogólnej 22,2557 ha, położonych w obrębie 0018, Słupno gmina Radzymin
2018-07-16 14:46:30
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2018 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna, obręb ew. 02 Czarna i miejscowości Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul. Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb 01 Czarna
2018-07-13 14:35:52
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem". Zadanie nr 2: "Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin"
2018-07-13 12:42:50
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 633
następne