KOMUNIKAT Burmistrza Radzymina w nawiązaniu do pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-ZD-I.7011.3.65.2018.AG z dnia 31 lipca 2018 r. w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1254/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag Ministra Środowiska i przyjęcia poprawionej treści projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024)
2018-08-13 16:19:59
Radzymin, dnia 13 sierpnia 2018 r.   K O M U N I K A T Nawiązując do pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-ZD-I.7011.3.65.2018.AG z dnia 31 lipca 2018 r. w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowiec  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz prognozą oddziaływania na środowisko
2018-08-03 09:11:35
RiZP.6720.ST14.2018.EK Radzymin, dnia 24 lipca 2018 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz prognozą oddziaływa  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Radzymin
2018-07-31 14:12:39
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FORD MONDEO 2,0 TD rok produkcji 2000, poj. 1998 cm3/66kW, nr rejestracyjny
2018-07-31 08:36:31
  Radzymin, dn. 31.07.2018 r. Informuję, że pisemny przetarg ofertowy zaplanowany na dzień 30 lipca 2018 r. na godz. 13.15 nie odbył się z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców. W oznaczonym w ogłoszeniu terminie i m  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Dębem dot. wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla zadana pn. : "Projekt budowy drogi północnej łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie I: Rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku ulicy Weteranów do ulicy Mokrej w Radzyminie"
2018-07-26 14:07:25
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO Burmistrz Radzymina, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu marki FORD MONDEO 2,0 TD.
2018-07-23 11:00:49
1. Nazwa i siedzibą sprzedającego:Gmina Radzymin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy RadzyminPl. Tadeusza Kościuszki 205-250 Radzymintel. (22) 667 67 67faks (22) 786 51 95strona internetowa: www.radzymin.ple-mail: umig@radzymin.pl 2. Przedmiot  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją dla przedsięwzięcia pn. "Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin"
2018-07-17 12:35:56
  ...więcej

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 249/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.w sprawie umorzenia w całości postępowania administracyjnego jak bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji dotyczącej: 1) ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową; 2) usalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie do działek ewidencyjnych nr 173/4, 819/2, 438, 681 o powierzchni ogólnej 22,2557 ha, położonych w obrębie 0018, Słupno gmina Radzymin
2018-07-16 14:46:30
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2018 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna, obręb ew. 02 Czarna i miejscowości Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul. Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb 01 Czarna
2018-07-13 14:35:52
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem". Zadanie nr 2: "Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin"
2018-07-13 12:42:50
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-07-12 12:32:03
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w m. Czarna, obręb ew. 02 Czarna i miejscowości Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul. Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb 01 Czarna
2018-07-09 16:56:18
  ...więcej

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018 na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy gorących posiłków do szkoły i oddziałów przedszkolnych
2018-07-09 10:53:00
.  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące terminu wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. ”Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: „Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin”
2018-07-04 10:32:28
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 czerwca 2018 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2018-06-29 14:56:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 154.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 0001 - Arciechów w gminie Radzymin
2018-06-27 15:39:20
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I W NAJEM
2018-06-27 13:38:06
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póżn. zm.) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie   ...więcej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA ISTNIEJĄCEGO KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
2018-06-20 12:32:08
  Radzymin dnia 19.06.2018 r.   Burmistrz Radzymina, jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Radzymin, informuje o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi publicznej nr 430734W - ulicy Rze  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
2018-06-11 13:49:30
  Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w si  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2018 r. dotyczące wezwania następców prawnych po zmarłym inicjatorze postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
2018-06-06 11:55:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 623
następne