Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2018-02-13 14:25:11
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowan  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2018-02-13 13:47:06
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-02-06 09:14:10
  RiZP.6720.ST18.2018.EK Radzymin, dnia 5 lutego 2018 r.      OBWIESZCZENIEBURMISTRZA RADZYMINA o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2018-02-05 12:25:33
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w dniu 5 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2018-02-02 12:50:18
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez  ...więcej

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
2018-01-29 10:34:50
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2018 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
2018-01-23 13:23:21
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 stycznia 2018., znak DOOŚ-DŚI.4231.6.2015.mko.19, w sprawie poinformowania o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Białymstoku z 3 sierpnia 2017 r. znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP
2018-01-18 12:48:59
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego o wszczęciu postepowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:"rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi krajowej nr 8 na terenie gminy Radzymin polegającej na budowie drogi dla rowerów, chodnika, zatok autobusowych i odwodnienia oraz przebudowie infrastruktury technicznej”
2018-01-12 13:53:44
Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego o wszczęciu postepowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:"rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi krajowej nr 8 na terenie gminy Radzymin   ...więcej

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla następującej inwestycji drogowej: przebudowa ulicy Sikorskiego we wsi Cegielnia
2018-01-09 15:17:15
Radzymin, dnia 09.01.2018 r. IN.7011.17.2.2018.RZ Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej  oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego  Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z   ...więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W RAMACH OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W CELU REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE RADZYMIN”
2017-12-28 14:21:53
Radzymin, dnia 28 grudnia 2017 r. W ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu realizacji projektu pn. „Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe za  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia nienakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ulicy Weteranów do ulicy Mokrej w Radzyminie”
2017-12-21 15:01:21
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie na stanowisko Kierownik Klubu Integracji Społecznej
2017-12-21 14:57:45
Radzymin, 21.12.2017 r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORUw Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminiena stanowiskoKierownik Klubu Integracji Społecznej   Komisja informuje, że w wyniku zakończenia procedury na wyżej wymienione stanowisko został  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. o wydaniu postanowienia z dnia 6 grudnia 2017 r. stwierdzającego niedopuszczalność odwołania Stowarzyszenia "Innowacyjny Białystok" oraz Stowarzyszenia "Federacja Zielonych w Białymstoku" z dnia 9 sierpnia 2017 r. od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-12-13 13:03:11
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych z szamba i czyszczenie studni przelewowej wraz z pompą
2017-12-12 15:37:54
  ...więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: " Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Weteranów do ul. Mokrej w Radzyminie" zostanie wydane do dnia 31.01.2018.Przyczyną wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy jest konieczność uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
2017-12-12 08:24:41
  ...więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Weteranów do ul. Mokrej w Radzyminie
2017-12-12 08:20:50
  ...więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Weteranów do ul. Mokrej w Radzyminie
2017-12-11 15:08:38
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2017-12-08 08:42:46
  Projekt „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020_  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą
2017-12-07 13:15:14
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 573
następne