Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4890/2018 z dnia 3.12.2018 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Radzymin z mocy prawa z dniem 1 stycznia1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi nr 0123026 w miejscowości Dybów Kolonia, oznaczonej jako działka ew. nr 88 o pow. 0,46 ha w obrębie 0005, Dybów Kolonia
2018-12-12 13:13:58
  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4889/2018 z dnia 3.12.2018 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Radzymin z mocy prawa z dniem 1 stycznia1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi nr 0123026 w miejscowości Dybów Kolonia, oznaczonej jako działka ew. nr 27/4 o pow. 0,5225 ha w obrębie 0005, Dybów Kolonia
2018-12-12 12:49:32
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 - SZKOŁA PODSTAWOWA IM PRYMASA TYSIĄCLECIA W NADMIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SZAMBA I CZYSZCZENIE STUDNI PRZELEWOWEJ WRAZ Z POMPĄ
2018-12-12 08:49:12
Nadma, 10.12.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 Szkoła Podstawowa im Prymasa Tysiąclecia w Nadmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wywóz nieczystości płynnych z szamba i czyszczenie studni przelewowej wraz z pompą. 1. Zam  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sieraków
2018-12-11 14:15:16
  ...więcej

Komunikat w sprawie gospodarstwa rolnego do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku
2018-12-06 10:27:16
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2018 r. o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z dnia 23 sierpnia 2018 r., uchylającą w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2018-12-05 08:39:52
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na najem nieruchomości lub części nieruchomości na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2018-11-28 14:54:00
Radzymin, dn. 26.11.2018 r. ZAPROSZENIE BURMISTRZ RADZYMINA zaprasza do złożenia oferty na najem nieruchomości lub części nieruchomości na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU NAJMU  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY
2018-11-27 09:39:38
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń w sie  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego, że w dniu 15.11.2018 r. została wydana decyzja Nr 46/II/2018 zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1.02.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.” - Zadanie II, Węzeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł ,,Radzymin Płd.” W km. 6+450,26 – 13+690,73” oraz decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: DLI.IIL6621.29.2016.DB.41 NK: 10123/17 z dnia 20.01.2017 r.
2018-11-22 08:08:48
  ...więcej

Obwieszczenia Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie
2018-11-16 14:23:54
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu realizacji projektu przeznaczonego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
2018-11-13 14:35:44
Radzymin, dnia 13 listopada 2018 r.    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   W ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu realizacji projektuprzeznaczonego do realizacji w ramach Regionalnego Progra  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotyczące stwierdzenia nabycia przez Gminę Radzymin z mocy prawa własności gruntów zajętych pod drogi gminne
2018-10-24 11:25:51
  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotyczące stwierdzenia nabycia przez Gminę Radzymin z mocy prawa własności gruntów zajętych pod drogi gminne
2018-10-24 11:24:56
  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotyczące stwierdzenia nabycia przez Gminę Radzymin z mocy prawa własności gruntów zajętych pod drogi gminne
2018-10-24 11:23:30
  ...więcej

Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (nr konkursu RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18)
2018-10-19 15:08:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 5 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 03/2015 wydanej przez Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30.06.2015 r., zmienionej decyzją nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 09.05.2017 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża SOKOŁÓWEK zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 65, 66/4, 66/5, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64 w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka
2018-10-16 13:30:51
  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
2018-10-15 15:00:47
  Burmistrz Radzyminaogłasza przetargi pisemne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych – pawilonów handlowych nr 2, nr 5, nr 7, nr 9 i nr 10, o powierzchni po 19,11 m2 każdy, zlokalizowanych na nieruchomości gruntowej poł  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Słupnie, gmina Radzymin, oznaczoną jako działka nr 234/2 o pow. 0,0100 ha
2018-10-03 15:05:05
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna, obręb 02 Czarna i miejscowości Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin, oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul. Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb 01 Czarna"
2018-09-24 17:32:15
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji z dnia 23 sierpnia 2018 r., uchylającej w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP"
2018-09-03 16:45:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 647
następne