Tablica ogłoszeń
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2017 r. o odmowie dopuszczenia Towarzystwa Ochrony Przyrody do udziału na prawach strony w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina
2017-07-12 13:15:05
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie
2017-07-04 15:15:46
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Radzymina o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Radzyminie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 87, obręb 05-06, niezbędnej pod budowę gminnych dróg publicznych
2017-06-12 16:29:42
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
2017-06-08 16:07:45
INFORMACJA  O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ   Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.   ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RADZYMINIE
2017-06-08 11:16:59
OGŁOSZENIE O NABORZENA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZEW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RADZYMINIE Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabórna wolne kierownicze stanowisko urzędn  ...więcej

Informacja o wyniku naboru w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie
2017-06-07 12:21:31
Radzymin, dnia 07.06.2017 r. Informacjao wyniku naboruw Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie Komisja Rekrutacyjna informuje  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RADZYMINIE
2017-05-18 15:37:32
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin. STANOWISKO PRACY: G  ...więcej

Miesięczne stawki dotacji, określane w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, obowiązujące w roku 2017 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek prowadzonych przez inne niż gmina Radzymin osoby prawne lub fizyczne
2017-05-04 12:19:10
  ...więcej

Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wołominie z dnia 14 kwietnia 2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8
2017-04-19 13:13:49
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia 2017 r. o niezakończeniu w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r.
2017-04-19 13:11:06
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-04-12 09:50:26
  ...więcej

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 52,40 M2
2017-04-06 09:09:07
Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 52,40 m2 położonym w budynku przy ul. Stary Rynek 23 w Radzyminie. 1. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanita  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
2017-03-29 14:07:29
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty w ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu realizacji projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej z zapleczem usługowym i infrastrukturą komunikacyjną w miejscu istniejących zdegradowanych obiektów rekreacyjnych”
2017-03-23 10:29:24
  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2017-02-14 12:49:08
Gmina Radzymin w oparciu a art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2014. poz.1146, z późn. zm.) ogłasza ot  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lutego 2017 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie, ze względu na skomplikowany charakter sprawy, postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
2017-02-13 16:52:54
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
2017-02-10 14:21:51
 Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 lutego 2017 roku na tablicy ogłoszeń w sied  ...więcej

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci
2017-01-30 14:48:22
  ...więcej

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016 na wywóz nieczystości płynnych z szamba
2016-12-13 08:48:32
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wywóz nieczystości płynnych z szamba.    ...więcej

Informacja o planowanym partnerstwi publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
2016-11-24 08:46:28
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 533
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl