Tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RADZYMINIE
2017-05-18 15:37:32
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin. STANOWISKO PRACY: G  ...więcej

Miesięczne stawki dotacji, określane w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, obowiązujące w roku 2017 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek prowadzonych przez inne niż gmina Radzymin osoby prawne lub fizyczne
2017-05-04 12:19:10
  ...więcej

Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wołominie z dnia 14 kwietnia 2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8
2017-04-19 13:13:49
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia 2017 r. o niezakończeniu w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r.
2017-04-19 13:11:06
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-04-12 09:50:26
  ...więcej

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 52,40 M2
2017-04-06 09:09:07
Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 52,40 m2 położonym w budynku przy ul. Stary Rynek 23 w Radzyminie. 1. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanita  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
2017-03-29 14:07:29
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty w ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu realizacji projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej z zapleczem usługowym i infrastrukturą komunikacyjną w miejscu istniejących zdegradowanych obiektów rekreacyjnych”
2017-03-23 10:29:24
  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2017-02-14 12:49:08
Gmina Radzymin w oparciu a art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2014. poz.1146, z późn. zm.) ogłasza ot  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lutego 2017 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie, ze względu na skomplikowany charakter sprawy, postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
2017-02-13 16:52:54
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
2017-02-10 14:21:51
 Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 lutego 2017 roku na tablicy ogłoszeń w sied  ...więcej

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci
2017-01-30 14:48:22
  ...więcej

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016 na wywóz nieczystości płynnych z szamba
2016-12-13 08:48:32
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wywóz nieczystości płynnych z szamba.    ...więcej

Informacja o planowanym partnerstwi publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
2016-11-24 08:46:28
  ...więcej

Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2016-11-21 11:25:38
  Miasto i Gmina Radzymin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie jako podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdr  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4541/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie znak: SPN.VI.7533.612.2016.KM, stwierdzająca nabycie przez Gminę Radzymin z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej nr 0123034 - ul. Rzecznej w miejscowości Nadma, oznaczonej w ewidencji gruntow jako działka ewidencyjna nr 238 o powierzchni 1,50 ha w obrębie ewidencyjnym 0013, Nadma
2016-11-17 09:25:34
  ...więcej

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla następującej inwestycji drogowej: budowa ciągu dróg gminnych: ul. Nowa od ul. Weteranów w Radzyminie do ul. Sikorskiego w m. Cegielnia w gminie Radzymin
2016-10-03 16:32:30
  ...więcej

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla następującej inwestycji drogowej: budowa ciągu dróg gminnych: ul. Diamentowa, ul. Prosta od al. Armii Krajowej do ul. Polnej w Radzyminie
2016-09-22 09:47:36
  ...więcej

Oferta pracy - Stanowisko Główny Księgowy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
2016-09-14 11:33:00
Oferta pracy - Stanowisko Główny Księgowy w Bibliotece  Publicznej Miasta i Gminy Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 15,  05-250 Radzymin  1. Wymiar etatu – niepełny etat (co najmniej ¼ etatu)2. Wymagania   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej
2016-09-13 14:45:37
Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Cegielnia przy Al. Jana Pawła II nr 191, gmina Radzymin, oznaczonej jako działka ewid. nr 327/3 o powierzchni  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 527
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl