Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
2018-04-16 13:18:36
  Gmina Radzymin unieważnia otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata   ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 kwietnia 2018 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina
2018-04-09 18:08:03
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na "Organizacja i przeprowadzanie usług szkoleniowych, kursów zawodowych i usług doradczych" w ramach realizacji projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2018-04-06 13:52:37
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na "Organizacja i przep  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia. 30.03.2018r. dotyczące nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą”
2018-04-06 12:36:31
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.03.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr.1: Rozbudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Weteranów do ul. Mokrej w Radzyminie”
2018-04-06 12:32:28
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - zawiadomienie stron, że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.”Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin” zostanie wydane do dnia 29.06.2018
2018-04-06 10:55:03
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO (LICYTACJI)
2018-04-04 15:18:19
Burmistrz Radzymina, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu marki FORD MONDEO 2,0 TD. 1. Nazwa i siedzibą sprzedającego: Gmina Radzymin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymi  ...więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Obwieszczenie - zawiadomienie stron, że prowadzi postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin”
2018-03-27 13:36:57
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP, oraz informujące o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji
2018-03-23 10:50:39
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
2018-03-22 15:51:07
   Nabór partnera do wspólnej realizacji projektuOgłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, O  ...więcej

Komunikat o możliwości zapoznania się z projektem Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2018-03-16 10:36:28
  Radzymin, dnia 15.03.2018 r. K O M U N I K A T Nawiązując do pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-ZD-I.7011.3.20.2018.AG z dnia 7 marca 2018 r. w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego u  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ w Radzyminie przy ul. Weteranów, oznaczonej jako działka ewid. nr 20/2 w obrębie 03-03
2018-03-08 11:10:10
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla „budowy drogi gminnej ul. Strzelców grodzieńskich w Radzyminie na odc. od Al. JP II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. M. Konopnickiej oraz budowa ulic projektowanej I i projektowanej I wraz z niezbędną infrastrukturą”
2018-03-07 12:18:47
  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 782/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę nr 01128 w Nowym Jankowie gmina Radzymin, oznaczonej jako działka ew. nr 168 o powierzchni 0,83 ha.
2018-03-06 09:13:43
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2018 r. o przystąpieniu do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie
2018-03-02 08:36:04
  ...więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Obwieszczenie - zawiadomienie stron, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ulicy Weteranów do ulicy Mokrej w Radzyminie”, mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
2018-02-26 12:15:47
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2018-02-13 14:25:11
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowan  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2018-02-13 13:47:06
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-02-06 09:14:10
  RiZP.6720.ST18.2018.EK Radzymin, dnia 5 lutego 2018 r.      OBWIESZCZENIEBURMISTRZA RADZYMINA o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2018-02-05 12:25:33
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w dniu 5 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 589
następne