Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych w Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie
2019-02-15 11:42:55
Ogłoszenie o konkursieDyrektor Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w RadzyminieSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Kandydaci spełn  ...więcej

Kasa Urzędu Miasta i Gminy Radzymin nieczynna 8 lutego 2019 r.
2019-02-07 15:42:57
Z przyczyn technicznych kasa urzędu w dn. 8 lutego 2019 r. będzie nieczynna. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 2/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8”, powiat wołomiński, gmina Radzymin, oraz gmina Wołomin, woj. Mazowieckie
2019-02-07 08:10:11
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wydaniu decyzji Nr 5/19/PZ.E z dnia 17 stycznia 2019 r., odmawiającej zmiany decyzji Nr 69/16/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 r., nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków (od km 485+418 do km 504+274), w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w terminie do 30 listopada 2018 r., w zakresie terminu wykonania przedmiotowego obowiązku
2019-01-21 17:24:42
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8, na odcinku od węzła "Kobyłka" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.", od km 6+450,26 do km 13+690,73, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
2019-01-21 17:23:14
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8, na odcinku od rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Kobyłka (z węzłem), tj. od km 0+521,66 do km 6+450,26, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
2019-01-21 17:22:02
  ...więcej

Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 547/2018 z dnia 24.12.2018 r stwierdzająca wygaśnięcie Decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 406/2017 z dnia 30.11.2017 r o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym nr 88/78 o pow. 0,0028 ha, położoną w Radzyminie obrębie 03-02
2019-01-07 15:24:10
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina ze względu na trwające postępowanie uzupełniające oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
2018-12-28 11:44:18
  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0001-Arciechów gmina Radzymin
2018-12-21 11:35:38
  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4890/2018 z dnia 3.12.2018 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Radzymin z mocy prawa z dniem 1 stycznia1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi nr 0123026 w miejscowości Dybów Kolonia, oznaczonej jako działka ew. nr 88 o pow. 0,46 ha w obrębie 0005, Dybów Kolonia
2018-12-12 13:13:58
  ...więcej

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4889/2018 z dnia 3.12.2018 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Radzymin z mocy prawa z dniem 1 stycznia1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi nr 0123026 w miejscowości Dybów Kolonia, oznaczonej jako działka ew. nr 27/4 o pow. 0,5225 ha w obrębie 0005, Dybów Kolonia
2018-12-12 12:49:32
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 - SZKOŁA PODSTAWOWA IM PRYMASA TYSIĄCLECIA W NADMIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SZAMBA I CZYSZCZENIE STUDNI PRZELEWOWEJ WRAZ Z POMPĄ
2018-12-12 08:49:12
Nadma, 10.12.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 Szkoła Podstawowa im Prymasa Tysiąclecia w Nadmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wywóz nieczystości płynnych z szamba i czyszczenie studni przelewowej wraz z pompą. 1. Zam  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sieraków
2018-12-11 14:15:16
  ...więcej

Komunikat w sprawie gospodarstwa rolnego do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku
2018-12-06 10:27:16
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2018 r. o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z dnia 23 sierpnia 2018 r., uchylającą w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2018-12-05 08:39:52
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na najem nieruchomości lub części nieruchomości na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2018-11-28 14:54:00
Radzymin, dn. 26.11.2018 r. ZAPROSZENIE BURMISTRZ RADZYMINA zaprasza do złożenia oferty na najem nieruchomości lub części nieruchomości na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU NAJMU  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY
2018-11-27 09:39:38
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń w sie  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego, że w dniu 15.11.2018 r. została wydana decyzja Nr 46/II/2018 zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1.02.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.” - Zadanie II, Węzeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł ,,Radzymin Płd.” W km. 6+450,26 – 13+690,73” oraz decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: DLI.IIL6621.29.2016.DB.41 NK: 10123/17 z dnia 20.01.2017 r.
2018-11-22 08:08:48
  ...więcej

Obwieszczenia Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie
2018-11-16 14:23:54
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu realizacji projektu przeznaczonego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
2018-11-13 14:35:44
Radzymin, dnia 13 listopada 2018 r.    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   W ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu realizacji projektuprzeznaczonego do realizacji w ramach Regionalnego Progra  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 656
następne