Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, że nieruchomości położone w gminie Radzymin w obrębie Słupno, oznaczone jako działki nr 173/4, 819/2, 438 i 681, stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Słupno oraz ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie
2018-05-22 12:32:40
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu Postanowienia z dnia 8 maja 2018 r. zawieszającego z urzędu postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/II/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26" do czasu wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji w sprawie odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina według wariantu "III"
2018-05-15 15:47:10
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
2018-05-09 15:45:58
  Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzi  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem - zawiadomienie, że wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
2018-05-09 14:57:06
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
2018-05-08 10:41:36
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie mieszczącym się przy ul.Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin. Termin składania dokument&  ...więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Obwieszczenie - zawiadomienie stron, że wystąpił do PPIS i RZGW o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.” Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin”
2018-05-08 10:29:24
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FORD MONDEO 2,0 TD ROK PRODUKCJI 2000, POJ. 1998 CM3/66KW, NR REJESTRACYJNY
2018-04-26 11:42:22
  Informuję, że przetarg nieograniczony ustny (licytacja) zaplanowana na dzień 18 kwietnia 2018 r. na godz. 9.00 nie odbył się z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców. W oznaczonym w ogłoszeniu terminie i miejscu prze  ...więcej

Ogłoszenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
2018-04-26 10:41:03
  Zgodnie z art. 97a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuje, że została wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym st  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
2018-04-16 13:18:36
  Gmina Radzymin unieważnia otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata   ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 kwietnia 2018 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina
2018-04-09 18:08:03
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na "Organizacja i przeprowadzanie usług szkoleniowych, kursów zawodowych i usług doradczych" w ramach realizacji projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2018-04-06 13:52:37
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na "Organizacja i przep  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia. 30.03.2018r. dotyczące nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą”
2018-04-06 12:36:31
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.03.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr.1: Rozbudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Weteranów do ul. Mokrej w Radzyminie”
2018-04-06 12:32:28
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - zawiadomienie stron, że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.”Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin” zostanie wydane do dnia 29.06.2018
2018-04-06 10:55:03
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO (LICYTACJI)
2018-04-04 15:18:19
Burmistrz Radzymina, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu marki FORD MONDEO 2,0 TD. 1. Nazwa i siedzibą sprzedającego: Gmina Radzymin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymi  ...więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Obwieszczenie - zawiadomienie stron, że prowadzi postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin”
2018-03-27 13:36:57
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP, oraz informujące o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji
2018-03-23 10:50:39
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
2018-03-22 15:51:07
   Nabór partnera do wspólnej realizacji projektuOgłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, O  ...więcej

Komunikat o możliwości zapoznania się z projektem Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2018-03-16 10:36:28
  Radzymin, dnia 15.03.2018 r. K O M U N I K A T Nawiązując do pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-ZD-I.7011.3.20.2018.AG z dnia 7 marca 2018 r. w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego u  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ w Radzyminie przy ul. Weteranów, oznaczonej jako działka ewid. nr 20/2 w obrębie 03-03
2018-03-08 11:10:10
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 617
poprzednie     następne