Zarządzenie Nr 154.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 0001 - Arciechów w gminie Radzymin
2018-06-27 15:39:20
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I W NAJEM
2018-06-27 13:38:06
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póżn. zm.) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie   ...więcej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA ISTNIEJĄCEGO KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
2018-06-20 12:32:08
  Radzymin dnia 19.06.2018 r.   Burmistrz Radzymina, jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Radzymin, informuje o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi publicznej nr 430734W - ulicy Rze  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
2018-06-11 13:49:30
  Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w si  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2018 r. dotyczące wezwania następców prawnych po zmarłym inicjatorze postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
2018-06-06 11:55:36
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie-zawiadomienie stron postępowania o prawie do zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-06-04 17:01:14
  ...więcej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Radzymin zatwierdzona decyzją WA.RET.070.1.210.2.2018 z dnia 25.04.2018 obowiązująca na terenie Gminy Radzymin na okres 3 lat od dnia 05.06.2018 r. do dnia 04.06.2021 r.
2018-05-29 11:10:27
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Radzymin zatwierdzona decyzją WA.RET.070.1.210.2.2018 z dnia 25.04.2018 obowiązująca na terenie Gminy Radzymin na okres 3 lat od   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dotyczące terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-05-23 10:57:06
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o terminie rozpoczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w Radzyminie
2018-05-23 10:55:53
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w spawie konieczności usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w Radzyminie
2018-05-23 10:54:12
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 635 w Radzyminie
2018-05-23 10:53:40
  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, że nieruchomości położone w gminie Radzymin w obrębie Słupno, oznaczone jako działki nr 173/4, 819/2, 438 i 681, stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Słupno oraz ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie
2018-05-22 12:32:40
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu Postanowienia z dnia 8 maja 2018 r. zawieszającego z urzędu postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/II/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26" do czasu wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji w sprawie odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina według wariantu "III"
2018-05-15 15:47:10
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
2018-05-09 15:45:58
  Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzi  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem - zawiadomienie, że wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
2018-05-09 14:57:06
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
2018-05-08 10:41:36
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie mieszczącym się przy ul.Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin. Termin składania dokument&  ...więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Obwieszczenie - zawiadomienie stron, że wystąpił do PPIS i RZGW o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.” Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin”
2018-05-08 10:29:24
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FORD MONDEO 2,0 TD ROK PRODUKCJI 2000, POJ. 1998 CM3/66KW, NR REJESTRACYJNY
2018-04-26 11:42:22
  Informuję, że przetarg nieograniczony ustny (licytacja) zaplanowana na dzień 18 kwietnia 2018 r. na godz. 9.00 nie odbył się z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców. W oznaczonym w ogłoszeniu terminie i miejscu prze  ...więcej

Ogłoszenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
2018-04-26 10:41:03
  Zgodnie z art. 97a pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuje, że została wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym st  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
2018-04-16 13:18:36
  Gmina Radzymin unieważnia otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 628
poprzednie     następne