Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją dla przedsięwzięcia pn. "Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin"
2018-07-17 12:35:56
  ...więcej

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 249/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.w sprawie umorzenia w całości postępowania administracyjnego jak bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji dotyczącej: 1) ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową; 2) usalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie do działek ewidencyjnych nr 173/4, 819/2, 438, 681 o powierzchni ogólnej 22,2557 ha, położonych w obrębie 0018, Słupno gmina Radzymin
2018-07-16 14:46:30
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2018 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna, obręb ew. 02 Czarna i miejscowości Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul. Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb 01 Czarna
2018-07-13 14:35:52
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem". Zadanie nr 2: "Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin"
2018-07-13 12:42:50
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-07-12 12:32:03
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w m. Czarna, obręb ew. 02 Czarna i miejscowości Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul. Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb 01 Czarna
2018-07-09 16:56:18
  ...więcej

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018 na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy gorących posiłków do szkoły i oddziałów przedszkolnych
2018-07-09 10:53:00
.  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące terminu wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. ”Projekt drogi północnej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem. Zadanie nr 2: „Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin”
2018-07-04 10:32:28
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 czerwca 2018 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2018-06-29 14:56:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 154.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 0001 - Arciechów w gminie Radzymin
2018-06-27 15:39:20
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I W NAJEM
2018-06-27 13:38:06
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póżn. zm.) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie   ...więcej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA ISTNIEJĄCEGO KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
2018-06-20 12:32:08
  Radzymin dnia 19.06.2018 r.   Burmistrz Radzymina, jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Radzymin, informuje o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi publicznej nr 430734W - ulicy Rze  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
2018-06-11 13:49:30
  Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w si  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2018 r. dotyczące wezwania następców prawnych po zmarłym inicjatorze postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
2018-06-06 11:55:36
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie-zawiadomienie stron postępowania o prawie do zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-06-04 17:01:14
  ...więcej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Radzymin zatwierdzona decyzją WA.RET.070.1.210.2.2018 z dnia 25.04.2018 obowiązująca na terenie Gminy Radzymin na okres 3 lat od dnia 05.06.2018 r. do dnia 04.06.2021 r.
2018-05-29 11:10:27
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Radzymin zatwierdzona decyzją WA.RET.070.1.210.2.2018 z dnia 25.04.2018 obowiązująca na terenie Gminy Radzymin na okres 3 lat od   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dotyczące terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-05-23 10:57:06
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o terminie rozpoczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w Radzyminie
2018-05-23 10:55:53
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w spawie konieczności usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w Radzyminie
2018-05-23 10:54:12
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 635 w Radzyminie
2018-05-23 10:53:40
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 637
poprzednie     następne