Burmistrz

 

 Krzysztof Chaciński

tel. 22 6676801

fax: 22 6676899 
e-mail: burmistrz@radzymin.pl


Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Burmistrz przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 19.30 (w tym w sprawie skarg i wniosków).

W w/w godzinach w pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy, którzy ustalili termin i godzinę spotkania z Sekretariatem Burmistrza:
- osobiście,
- telefonicznie tel. 22 6676801,
- e–mailem: umig@radzymin.pl.


II piętro pok. nr 24

1. Do wyłącznej kompetencji burmistrza jako organu wykonawczego gminy należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
3) projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;
4) określanie polityki kadrowej i płacowej;
5) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej urzędu;
6) udzielanie pełnomocnictw procesowych;
7) wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;
8) prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
9) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
10) nadzorowanie spraw związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11) nadzorowanie spraw z zakresu audytu wewnętrznego;
12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.
2. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu.
3. W ramach kierowania urzędem, Burmistrz może wydawać decyzje nie będące decyzjami administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z funkcjonowaniem gminy Burmistrz może powołać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe.
4. Burmistrz może upoważnić niektórych pracowników, którym powierzono zadania o szczególnym charakterze, do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom, jak np. „pełnomocnik ds…”, koordynator, rzecznik prasowy, itp.
5. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych:
1) Samodzielnego Stanowiska ds. Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego;
2) Referatu Spraw Obywatelskich;
3) Urzędu Stanu Cywilnego;
4) Pionu Ochrony Informacji Niejawnych;
5) Biuro Zamówień Publicznych;
6) Samodzielnego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych;
7) Asystenta/Doradcy;
8) Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego;
9) Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami;
10) Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń ;
11) Referat Promocji i Informacji;
12) Referat Partycypacji i Polityki Społecznej;
13) Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie;
14) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie;
15) Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu;
16) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Radzyminie;
17) Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie;
18) przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radzymin.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2005-12-27 12:51:12 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:45:50.
Data wprowadzenia: 2005-12-27 12:51:12
Data modyfikacji: 2017-12-07 10:45:50
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska