Oferty Pracy w Urzędzie

 

Czynność przetwarzania: Rekrutacja. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Burmistrz Radzymina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.
Dane kontaktowe: Gmina Radzymin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, tel. 22 667 67 67, fax. 22 786-51-95, e-mail: umig@radzymin.pl**

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin można kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: iod@radzymin.pl

b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1260).
c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
d) Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję**.
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani* wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
g) przysługuje Panu/Pani* prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
h) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
j) Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić odpowiednio do okoliczności

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:25:45 | Data modyfikacji: 2018-08-09 09:38:00.

Zobacz:
 Konkurs na Zastępce Burmistrza .  Konkursy na Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych .  Oferty pracy .  Przebieg procesu rekrutacji .  Wyniki .  Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:25:45
Data modyfikacji: 2018-08-09 09:38:00
Opublikowane przez: Anna Kotowska