Zakończone

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: SAMODZIELNE
STANOWISKO OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY
DS. RELACJI INWESTORSKICH I KOMUNIKACJI W
URZĘDZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN 

OgO.2110.11.2017


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin.


STANOWISKO PRACY:
samodzielne stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. relacji inwestorskich i komunikacji w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin
(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata),

wymiar czasu pracy – pełny etat,
planowany termin zatrudnienia – IV kwartał 2017

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: prawo, zarządzanie, dziennikarstwo),
6) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie zadań określonych na stanowisku objętym niniejszym naborem (udokumentowane świadectwami pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu), a w tym:
a) w redagowaniu wydawanej cyklicznie gazety w tym przez co najmniej 1 rok o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym w roli redaktora naczelnego,
b) w  prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych,
c) prowadzeniu współpracy z mediami o zasięgu co najmniej lokalnym,
d) w nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji z przedsiębiorcami segmentu  co najmniej małych przedsiębiorstw,
7) znajomość aktów prawnych z zakresu prawa prasowego, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,
8) bardzo dobra obsługa komputera i pakietów MS Office (Word, Excel) i innych urządzeń biurowych,
9) dobra organizacja pracy własnej i pracy w zespole, własna inicjatywa, systematyczność w działaniu,
10)  znajomość zasad komunikacji i etyki,
11)  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne wyrażanie myśli – poziom B1 (do ew. weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
12)  dyspozycyjność, kreatywność, obowiązkowość, dokładność i profesjonalizm w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, analizy i syntezy informacji, umiejętność interpretacji przepisów i aktów prawnych,
13)  wysoka kultura osobista,
14)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
15)  prawo jazdy kat. B.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej lub w innych jednostkach budżetowych,
2) posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń, adekwatnych do tego stanowiska pracy.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) aktywne pozyskiwanie inwestorów a w tym m.in. nawiązywanie i utrzymywanie relacji z potencjalnymi i obecnymi w Gminie Radzymin,
2) pełnienie funkcji redaktora naczelnego gminnego biuletynu informacyjnego „Radzyminiak” oraz udzielanie pomocy przy wydawaniu innych publikacji gminnych,
3) udzielanie wsparcia przy planowaniu i realizacji działań promocyjnych w szczególności pracownikom referatu Promocji i Informacji,
4) budowanie trwałych i dobrych relacji z mediami, w szczególności lokalnymi,
5) na zlecenie burmistrza – reprezentowanie go w kontaktach z mediami,
6) prowadzenie szkoleń i udzielanie wsparcia pracownikom urzędu z zakresu technik obsługi klienta zewnętrznego, a także z zakresu wzajemnych relacji w pracy urzędników (klient wewnętrzny),
7) pozyskiwanie, pod nadzorem kierownika Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, partnerów do współpracy przy realizacji programu Radzymińska Karta Mieszkańca,
8) wsparcie kadry kierowniczej w diagnozowaniu potrzeb z zakresu podnoszenia poziomu umiejętności interpersonalnych (tzw. „miękkich”) oraz przeprowadzanie z tego zakresu szkoleń,
9) kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zakresu swojego stanowiska pracy zgodnie z wymogami archiwizacyjnymi,
10) sporządzanie sprawozdań i statystyki z zakresu wykonywanych zadań,
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

4.  WARUNKI PRACY:

1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin,  Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) w Urzędzie obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40 - godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym (praca urzędu w poniedziałki od  godz. 10.00 do godz. 19.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 16.00 i w piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00), z możliwością indywidualnego ustalenia zadaniowego czasu pracy,
4) praca z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie),
5) przeważającą pozycją pracy jest praca siedząca,
6) u pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
7) budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1),
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności w zakresie wskazanym przez niego w Curriculum Vitae oraz, że nie posiada przeciwwskazań do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega,
9) kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów,
10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

DOKUMENTY APLIKACYJNE:
LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.).

Oświadczenie powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesami rekrutacji do pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 15.00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin,
Pl. Tadeusza Kościuszki 2,
05-250 Radzymin
(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze od inspektora do głównego specjalisty ds. relacji inwestorskich i komunikacji w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w głównej siedzibie Urzędu (pok. 23) w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 10.30.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.bip.radzymin.pl (Zarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.bip.radzymin.pl oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Urzędu przy pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

INNE INFORMACJE:

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało niezawarciem umowy o pracę.

Osoby, które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie lub/i telefonicznie poinformowane.

Osoby, które nie spełniły niezbędnych wymagań formalnych i nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie lub/i telefonicznie poinformowane.

Osoba wyłoniona w naborze podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia
z obowiązku zdania egzaminu.

Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i których nazwiska zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane zostaną do archiwum zakładowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

- w zakresie procedury naboru i spraw formalnych: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego, tel. (22) 667 68 37.

 
Radzymin, dnia 14 listopada 2017 r.

Burmistrz
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

 Kwestionariusz osobowy

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2017-11-14 15:23:12 | Data modyfikacji: 2017-11-30 08:05:58.
Data wprowadzenia: 2017-11-14 15:23:12
Data modyfikacji: 2017-11-30 08:05:58
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót