Słownik skrótów

 


Zgodnie z §6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze strony BIP poniżej zamieszczono słownik skrótów używanych w systemie.

• BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 SIWZ - specyfikacja i warunki zamówienia
• UMiG - Urząd Miasta i Gminy
• CUW - Centrum Usług Wspólnych
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
SPZ ZOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ROKiS - Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
MZWKiABK - Miejski Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Administracji Budynków Komunalnych
• BR - Biuro Rady
FIN - Referat Finansowy
BUD - Referat Budownictwa
GKiM - Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
INW - Referat Inwestycji
OgO - Referat Ogólnoorganizacyjny
SO - Referat Spraw Obywatelskich
USC - Urząd Stanu Cywilnego
OC - Obrona Cywilna

art. - artykuł
bhp, BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
br. - bieżącego roku
cm - centymetr
cm2 - centymetr kwadratowy
cm3 - centymetr sześcienny
dł. - długość
dn. - dnia
dot. - dotyczy; dotyczący
ds. d/s - do spraw
dyr. - dyrektor
Dz.U. - Dziennik Ustaw
ew. - ewentualnie
gm. - gmina
gr - grosz
ha - hektar
itd. - i tak dalej
itp. - i tym podobne
jw. - jak wyżej
k.k., kk - kodeks karny
kg - kilogram
kier., Kier. - kierownik
kl. - klasa
km - kilometr
km2 - kilometr kwadratowy
m metr
m kw. - metr kwadratowy
m. - miasto
m.in. - między innymi
M.P. - Monitor Polski
np. - na przykład
nr, Nr - numer
pkt - punkt
pok. - pokój, pomieszczenie
poz. - pozycja
późn. - późniejszy, późniejszymi
pt. - pod tytułem
r. - rok, roku
red. - redaktor
RM - Rada Ministrów
rozp. - rozporządzenie
str. - strona
t.j. - tekst jednolity
tab. - tabela
tel. - telefon
tj. - to jest
tys. - tysiąc
tzn. - to znaczy
tzw. - tak zwany
ub. - ubiegły
ul. - ulica
ur. - urodzony
ust. - ustęp
w m. - w miejscu
wg - według
ww. - wyżej wymieniony
zał. - załącznik; założony; założył
zarz. - zarząd; zarządzenie; zarządzam
z-ca - zastępca
 - złoty, złotych
zob. - zobacz

PDF - (Portable Document Format) - jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym i promowanym przez firmę Adobe Systems.
RAR - program pakujący, można go pobrać ze strony: www.winrar.pl

XML - (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu uniwersalny język formalny przenaczony do reprezentowania różnych danych w unormowany sposób. XML jest niezależny od platformy systemowej, co pozwala na stosunkowo łatwą wymianę dokumentów. Format ten pozwala na automatyczne przetworzenie dokumentów.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2008-04-10 09:07:59 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:43:21.
Data wprowadzenia: 2008-04-10 09:07:59
Data modyfikacji: 2017-12-07 10:43:21
Autor: Anna Kotowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska