Skarbnik

 


Artur Jakub Goryszewski

tel. 22 66-76-804
fax: 22 6676899

e-mail: skarbnik@radzymin.pl

1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy realizujących te zadania.

2. Skarbnikiem jest pracownik urzędu, któremu burmistrz powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości w urzędzie;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z budżetem;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Skarbnik nadzoruje i koordynuje działalność finansową gminy, a w szczególności:
1) koordynuje przygotowanie projektu uchwały budżetowej;
2) opracowuje układ wykonawczy budżetu, harmonogramy realizacji dochodów i wydatków;
3) nadzoruje przestrzeganie zasady równowagi budżetowej w toku wykonywania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określonych uchwałą budżetową;
4) przygotowuje projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian budżetu;
5) opracowuje i przedstawia burmistrzowi do zatwierdzenia plan kontroli finansowej oraz koncepcję innych spraw dotyczących finansów publicznych i rachunkowości;
6) nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową komórek i jednostek organizacyjnych;
7) monitoruje stan finansów publicznych w komórkach i jednostkach organizacyjnych, a w przypadku niegospodarności, opóźnieniach w realizacji, nadmiaru posiadanych środków, naruszeniu zasad gospodarki finansowej wnioskuje o blokowanie planowanych wydatków budżetowych;
8) dokonuje kontrasygnaty (sprawdzenia i podpisania) dokumentów rodzących zobowiązanie finansowe – pod względem prawidłowości i zgodności z budżetem – przed ich realizacją;
9) sporządza okresowe i roczne sprawozdania z wykonania budżetu;
10) przygotowuje projekty uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych we współpracy z kierownikiem Referatu Podatków i Opłat Lokalnych oraz innych uchwał i zarządzeń związanych z realizacją budżetu;
11) wykonuje inne zadania z zakresu finansów publicznych powierzone przez burmistrza.

4. Skarbnik współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wykonywania zadań budżetowych.
5. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez Referat Planowania i Realizacji Budżetu, Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Biuro Windykacji.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2008-02-22 11:33:28 | Data modyfikacji: 2019-01-15 14:26:00.
Data wprowadzenia: 2008-02-22 11:33:28
Data modyfikacji: 2019-01-15 14:26:00
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska