2008

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 19 grudnia 2008 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:55:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:39:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:35:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:32:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Aleją Jana Pawła II, Armii Krajowej, Marii Konopnickiej i Weteranów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:03:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na rok 2009

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Czuba | Data wprowadzenia: 2008-12-15 10:25:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 2 stołów rehabilitacyjnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2008-12-15 10:15:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej wraz z głowicą do elektrofonoforezy

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2008-12-15 10:13:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup lasera biostymulacyjnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2008-12-15 10:07:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 2 mikroskopów z zestawami obiektywów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbiete Główka | Data wprowadzenia: 2008-12-15 10:04:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 10:00:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 210/XVIII/2000 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:58:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/VI/99 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:56:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 471/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:53:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia ulicy położonej na terenie wsi Łąki do kategorii drogi gminnej (ul. Przylesie)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:50:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzymin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 80/2 położonej we wsi Rżyska, na część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 80/1 położonej we wsi Rżyska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:45:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin działek gruntu nr nr 760/18, 775/40 i 774/16 o łącznej powierzchni 536m2, położonych we wsi Słupno, stanowiących własność osób fizycznych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:42:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odrzucenia skargi z dnia 18.11.2008r. Pana Krzysztofa Ząbka na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-12-15 09:39:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Radzymin na rok 2009

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:54:40.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 25 listopada 2008 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 10:30:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie dróg

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:57:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie dróg powiatowych (budowa chodnika przy drodze powiatowej w Radzyminie ul. Norwida)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:57:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:55:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:31:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:29:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:28:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:27:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:26:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin prawa własności przewodu wodociągowego wybudowanego w Radzyminie przy ul. Ogrodowej dz. Nr ewid. 74/3

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:25:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Braterska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:24:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łosie ul. Leśnej Polany)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:23:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Arciechów ul. Pod Dębami)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:22:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stare Załubice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 489/1, z przeznaczeniem pod drogę gminną

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:20:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 131/5, obręb 05-06 z przeznaczeniem pod drogę gminną

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:19:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Radzymin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:16:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Hanna Żywiecka | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:14:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Hanna Żywiecka | Data wprowadzenia: 2008-11-19 09:13:18.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 17 października 2008 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:27:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzymin na lata 2007 – 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:26:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominik Kaca | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:24:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:16:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:14:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Ruda ul. Nadrzeczna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:12:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Łosie gmina Radzymin (ul. Działkowa, ul. Dzięcioła, ul. Pliszki i ul. Wiewiórki)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:10:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na terenie Miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:07:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Skrajna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:04:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Pionierska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:02:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej we wsi Słupno, gmina Radzymin, oznaczonej jako działki ewid. nr 671/13, 671/16, 671/18, 671/24, 671/40, 671/41, 627/8, 630/17, 633/7, 636/7, 627/18, 630/36, 633/16 i 636/16 z przeznaczeniem pod drogi gminne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-10-13 11:00:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej nr nr 785/13 i 785/24 położonej we wsi Słupno

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-10-13 10:58:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Cegielnia, Gmina Radzymin, oznaczonej jako działka ewid. nr 327/2 stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-10-13 10:57:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radzymin na lata 2008 – 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 10:52:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Radzymin na lata 2008 – 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 10:48:50 | Data modyfikacji: 2008-10-13 10:53:30.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 18 lipca 2008 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:24:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Miejskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Administracji Budynków Komunalnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Janusz Lewicki | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:23:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:22:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:21:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 234/XVII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 maja 2008 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:20:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Ciemne ul. Familijna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:04:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Marii Dąbrowskiej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:03:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie, oznaczonej jako działki ewid. nr nr 68/1, 68/8, 68/7, 68/13, obręb 02-03, stanowiące drogi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:01:25 | Data modyfikacji: 2008-07-14 10:02:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości stanowiącą działkę ewidencyjną nr 5/2, obręb 01-07, położoną w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2008-07-14 10:00:36.
 

Wykaz projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 27 czerwca 2008 rok

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2008-06-23 11:00:38.
 
 W sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:59:46.
 
 W sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Radzyminie przy ul. Ogrodowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:57:54.
 
 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin prawa własności przewodu wodociągowego wybudowanego w Sierakowie w dz. nr ewid. 169/3

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:51:24.
 
 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującą część obrębu 02-01

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:49:11.
 
 W sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie procesu przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Administracji Budynków Komunalnych w jednoosobową spółkę gminy

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Janusz Lewicki | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:44:50.
 
 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Czeremchowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:42:18.
 
 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Ziemowita

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:35:07.
 
 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Słupno ul. Agawy)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:32:51.
 
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie za 2007 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:29:48.
 
 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr 135 /XII/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2007 roku.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-23 10:28:15.
 

Wykaz projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 30 maja 2008 rok

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2008-05-21 08:43:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/XII/03 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Helena Popławska | Data wprowadzenia: 2008-05-21 11:13:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2008-05-21 11:11:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Helena Popławska | Data wprowadzenia: 2008-05-21 11:10:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującą część obrębu 02-01

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2008-05-21 11:05:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-05-21 11:01:55 | Data modyfikacji: 2008-05-21 11:06:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-05-21 11:09:06.
 
 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Radzymin do kategorii drogi gminnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-05-21 09:52:55.
 
 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Cichy Kącik)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-05-21 09:49:50.
 
 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Nadma ul. Tulipanowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2008-05-21 09:47:14.
 
 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-21 09:44:02.
 
 Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, a także warunków i sposobu ich przyznawania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-21 09:36:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radzymin do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem Radzymiński Program Aktywizacji Społeczno Zawodowej dla osób niepracujących w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2008-05-21 09:32:02 | Data modyfikacji: 2008-05-21 09:54:22.
 

Wykaz projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 18 kwietnia 2008 rok

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:02:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzymin za 2007 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:06:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Helena Popławska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:17:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 96/VIII/07 z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Helena Popławska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:07:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:10:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:13:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:15:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie, oznaczonej jako działka ewid. nr 3/1, obręb 05-01, stanowiącej drogę

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:20:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej we wsi Słupno, gmina Radzymin, oznaczonej jako działki ewid. nr 644/24, 644/26, 644/27, 644/38, 644/49 i 644/68 z przeznaczeniem pod drogi gminne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:24:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości położonej w Radzyminie, oznaczonej jako działka ewid. nr 49/2, obręb 03-01 na rzecz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:26:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie tytułem zwrotu na rzecz byłego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 67/13, 67/14 i 67/15 położonej w Słupnie przy ul. Spokojnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:29:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 10/14, obręb 04-01, stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:32:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie przy ul. Wołomińskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 34, obręb 05-05, stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:34:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ciemne, gmina Radzymin oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 276/1, stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:36:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 73/49, 73/22, 73/12, 73/67, 73/71 i 73/32, obręb 02-03, z przeznaczeniem pod drogi gminne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:42:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, pawilonów handlowych zlokalizowanych na nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie przy ul. Ogrodowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69 w obrębie 05-01

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:44:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (Aleja Wrzosowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:49:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Czesława Miłosza)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:51:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Platynowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:54:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Oliwkowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:56:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Kameliowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 09:59:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Słupno ul. Jana Brzechwy)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:02:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:05:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu w zakresie dróg powiatowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:06:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w zakresie dróg wojewódzkich

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:08:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w zakresie dróg wojewódzkich

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:09:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Zwierzyniec na lata 2007-20013”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:13:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Zawady na lata 2007-20013”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:16:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Nadma na lata 2007-20013”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:18:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:18:57 | Data modyfikacji: 2008-04-14 15:36:09.
Data wprowadzenia: 2008-04-14 10:18:57
Data modyfikacji: 2008-04-14 15:36:09
Autor: Stanisława Pachołowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska