SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019”
2018-09-21 12:26:49
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 ROKU
2018-05-21 18:06:53
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018”
2017-11-10 10:35:43
Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - odnoszącym się do specyfiki i potrzeb lo  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY RADZYMIN DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ROZSZERZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU NOWY JANKÓW NA TERENIE GMINY RADZYMIN
2017-11-09 11:31:57
Informacje ogólne Rada Miejska w Radzyminie, Uchwałą nr 236/XIX/2016 podjętą w dniu 21 marca 2016 r., zobowiązała Burmistrza Radzymina do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Jankowa. Przy   ...więcej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU
2017-04-13 15:19:05
  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016-10-12 11:56:11
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK
2016-05-04 10:40:59
  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu: ˝Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024 z projekcją do 2030 roku˝
2015-12-14 15:31:17
Strategia Rozwoju - jako dokument planistyczny powstała w wyniku uspołecznionego procesu z czynnym udziałem sektora obywatelskiego, społecznego i gospodarczego. Prace nad przygotowaniem Strategii zostały wykonane w oparciu o metodę partycypacyj  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: ˝ PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016 ˝
2015-10-21 14:06:38
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, jako dokument opisujący zasady i zakres współpracy samorządu gminnego z sektorem pozarządowym, powstał w wyniku uspołecznionego procesu, zgodnie z zasadą partnerstwa. Program zo  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK
2015-05-25 16:25:43
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015”
2014-10-09 10:21:03
  ...więcej

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 W FORMIE SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
2014-10-09 10:20:14
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK
2014-04-07 09:50:13
Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę  na poziomie lokalnym. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska   ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014”.
2013-11-04 15:39:58
  ...więcej

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014 W FORMIE SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
2013-10-15 09:11:33
-         Data: 30 września  2013 r. -         Forma powiadomienia o spotkaniu: pocztą tradycyjną, elektroniczną, poprzez zamieszczenie na stronie internetow  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU
2013-04-12 14:15:16
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Radzyminie, uchwałą Nr 111/XLII/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, przyjęła „Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz po  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK
2012-05-16 09:37:41
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku to temat, podobnie jak w latach poprzednich,  bardzo ważny w polityce społecznej Gminy Radzymin Współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, e  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2010 ROK
2011-05-06 10:33:19
Mieszkańcy czynnie włączają się do wprowadzania trwałych pozytywnych zmian Sprawozdaniez realizacji „Programu współpracy Gminy Radzymin z Organizacjami Pozarządowymi na 2010  rok” Sprawozdanie z realizacji „Programu&  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2009 ROKU
2010-04-27 12:03:56
Wstęp          Sprawozdanie podsumowuje  realizację „Programu współpracy  Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.”, który został  przyjęty Uchwałą Nr&  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2008 ROKU
2009-05-06 09:33:52
WstępSprawozdanie z realizacji  „Programu Współpracy Gminy Radzymin z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”, przyjętym Uchwałą Nr 131/XII/2007  R  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne