Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE: ˝ PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE NA ROK 2016 ˝ 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, jako dokument opisujący zasady i zakres współpracy samorządu gminnego z sektorem pozarządowym, powstał w wyniku uspołecznionego procesu, zgodnie z zasadą partnerstwa. Program został przygotowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z zakresu współpracy Gminy Radzymin z sektorem społecznym i na podstawie zdiagnozowanych i zweryfikowanych potrzeb lokalnych. Formy konsultacji i sukcesywnie budowanej partycypacji społecznej i obywatelskiej zostały dostosowane do wielkości potencjału lokalnego sektora pozarządowego. Konsultacje były przeprowadzane w dwóch etapach. Pierwszy etap konsultacji, mający na celu zaangażowanie organizacji do współtworzenia dokumentu, odbył się w terminie od 10 września 2015 r. do 21 września 2015 r. Drugi etap konsultacji został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.115.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. Zgodnie z zarządzeniem konsultacje odbyły się w terminie: od 25 września do 8 października 2015 r.

Projekt programu został opracowany przez Halinę Grzelak z Ref. Promocji i Polityki Społecznej Urzędu. Projekt został zamieszczony na stronie internetowej www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym i konsultacjom społecznym, przesłany pocztą tradycyjną i elektroniczną do organizacji oraz był udostępniony w siedzibie Urzędu ( m.in. na tablicy ogłoszeń i w Biurze Obsługi Interesanta) - celem uzyskania uwag, opinii, propozycji i wniosków od jak największej liczby podmiotów. Uwagi, opinie itp. osoby zainteresowane mogły zgłaszać na piśmie w Urzędzie, przesłać faksem, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Swoje stanowisko w sprawie można było także zgłaszać telefonicznie lub osobiście podczas spotkań roboczych - z wyznaczonym pracownikiem Urzędu. Osobą wyznaczoną do kontaktu była Halina Grzelak – Ref. Promocji i Polityki Społecznej. Inną formą konsultacji było zorganizowane w dniu 5 października 2015 r. otwarte spotkanie informacyjno - konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi, na którym analizowane były zapisy w projekcie programu oraz dotychczasowy przebieg współpracy.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Urzędu i w jednostkach organizacyjnych gminy, na stronie internetowej www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym i konsultacjom społecznym oraz na profilu społecznościowym gminy. Jednocześnie materiały do konsultacji były udostępnione w siedzibie Urzędu ( pok. nr 34).

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:

Stowarzyszenie „ Radzymińskie Forum”, 05-250 Radzymin, ul. Weteranów 47;
Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15;
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, 05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15;
Akademia Michała Podlaskiego, Uczniowski Klub Sportowy Victoria Radzymin, 05-255 Załubice Stare, ul. Mazowiecka 40;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 2 w Słupnie, al. Jana Pawła 14 Słupno, 05-250 Radzymin;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 w Starych Załubicach, 05-255 Stare Załubice, ul. Mazowiecka 21;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 4 w Nadmie, 05-270 Marki, Nadma, ul. Szkolna 7;
Radzymiński Klub Sportowy „Mazur”, 05-250 Radzymin, ul Wołomińska 3;
Koło Łowieckie „Przepiórka” 05-250 Radzymin, ul. Korczaka 1.

Wyniki z konsultacji:

Na wyniki konsultacji wpłynęła przede wszystkim analiza wniosków organizacji pozarządowych w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2016 środków finansowych na realizację planowanych przez nie projektów. W ramach tzw. konsultacji wewnętrznych, w szczególności z udziałem Skarbnika Gminy oraz w oparciu o dotychczas stosowane rozwiązania formalne i dobre praktyki uzgodniono, co następuje:

Zadania publiczne zawarte we wniosku Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w części dotyczącej organizację spotkań okolicznościowych i przedsięwzięć integracyjnych oraz kulturalnych, rekomenduje się do realizacji przez jednostkę organizacyjną gminy w obszarze kultury; w części obejmującej opracowanie dokumentacji radzymińskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK z okazji 25 – lecia jego istnienia – rekomenduje się do realizacji w ramach procedur wynikających z programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i w oparciu o zabezpieczone na jego realizację środki finansowe;
Zadania publiczne zawarte we wniosku Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, obejmujące m.in. organizację uroczystości rocznicowych o charakterze patriotycznym, a także wydanie publikacji książkowych i organizację wycieczki edukacyjnej szlakami walk Żołnierzy Armii Krajowej - rekomenduje się do realizacji w ramach procedur wynikających z programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i w oparciu o zabezpieczone na jego realizację środki finansowe;
Zadania publiczne zawarte we wniosku Akademii Michała Podlaskiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Radzymin, obejmujące prowadzenie treningów kolarskich oraz organizację imprez sportowych, typu „Mały wyścig Pokoju”, rekomenduje się do realizacji w ramach procedur wynikających z programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i w oparciu o zabezpieczone na jego realizację środki finansowe. Natomiast organizację Wyścigu pn. „Cud nad Wisłą”- rekomenduje się do realizacji w ramach organizacji uroczystych obchodów 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej (dotacja dla jednostki organizacyjnej gminy);
Zadania publiczne zawarte we wniosku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła nr 3 w Starych Załubicach oraz Koła nr 4 w Nadmie, w zakresie różnorodnej działalności na rzecz emerytów i rencistów, rekomenduje się do realizacji w ramach procedur wynikających z programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i w oparciu o zabezpieczone na jego realizację środki finansowe;
Zadania publiczne zawarte we wniosku Radzymińskiego Klubu Sportowego „Mazur” rekomenduje się do realizacji w ramach procedur wynikających z programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i w oparciu o zabezpieczone na jego realizację środki finansowe;
Zadania publiczne zawarte we wniosku Koła Łowieckiego „Przepiórka” obejmujące organizację kolejnego XIV Mazowieckiego Konkursu Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej, imprezy cyklicznej w ramach obchodów „Cudu nad Wisłą”, rekomenduje się do realizacji w ramach 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej (dotacja dla jednostki organizacyjnej gminy);

Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany (tzn. nie wniesiono uwag do jego treści) na spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym, zorganizowanym w dniu 5 października 2015 r. z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy.

Innych uwag, postulatów i propozycji do projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” – nie zgłoszono.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:06:38.
Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:06:38
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka
« powrót