Sprawozdania i protokoły

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu:
˝Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015
– 2024 z projekcją do 2030 roku˝ 

Strategia Rozwoju - jako dokument planistyczny powstała w wyniku uspołecznionego procesu z czynnym udziałem sektora obywatelskiego, społecznego i gospodarczego. Prace nad przygotowaniem Strategii zostały wykonane w oparciu o metodę partycypacyjno - ekspercką. O przystąpieniu do opracowania dokumentu zostali poinformowani przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, jednostek organizacyjnych Gminy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także mieszkańcy, którym rozdystrybuowano informacje o toczących się pracach metodycznych wraz z kartami zadań inwestycyjnych. Konsultacje były przeprowadzane w dwóch etapach. Pierwszy etap konsultacji, miał na celu zaangażowanie interesariuszy w opracowanie diagnozy strategicznej, analizy problemów i celów strategicznych, w prace nad uszczegółowieniem mocnych oraz słabych stron Gminy, występujących szans i zagrożeń - mających wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy obszaru. Drugi etap konsultacji został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.140.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024 (z projekcją do roku 2030).

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 179, poz. 4680). Zgodnie z zarządzeniem konsultacje odbyły się w terminie: od 20 listopada do 3 grudnia 2015 r. Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Radzymin w sprawie projektu Strategii. Konsultacje miały zasięg ogólnogminny,

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkań informacyjno – konsultacyjnych ( warsztatów) z mieszkańcami Gminy, przedstawicielami sektora gospodarczego i społecznego w terminach podanych poniżej;

2) zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu Strategii, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Referacie Promocji i Polityki Społecznej Urzędu, telefonicznie, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, lub do skrzynki na wnioski i opinie funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu, z możliwością wykorzystania opracowanego formularza konsultacyjnego.

Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez:

udostępnienie projektu Strategii w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (w Biurze Obsługi Interesanta, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Referacie Promocji i Polityki Społecznej);

1) zamieszczenie projektu Strategii na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin i w Biuletynie Informacji Publicznej ( zakładka: Strategia Rozwoju Gminy Radzymin, Konsultacje Społeczne);

3) publikację informacji o konsultacjach w prasie lokalnej;

4) przekazanie informacji o planowanych konsultacjach jednostkom pomocniczym Gminy.

W trakcie prac przeprowadzono:

ankietyzację (od 15.07.2015 r. do 30.08.2015 r., łącznie wpłynęły 103 ankiety),
nabór kart projektów,
konsultacje z interesariuszami Strategii.

Podczas prac nad przygotowaniem Strategii przeprowadzono 3 spotkania warsztatowe:

1) pierwsze służące analizie diagnozy stanu obecnego oraz analizie problemów;

2) drugie poświęcone analizie celów oraz analizie SWOT;

3) trzecie prezentujące wypracowane założenia.

Na każdym z etapów dokument podlegał procesowi konsultacji z możliwością złożenia uwag. W trakcie przygotowywania strategii interesariusze mogli wypełniać kartę projektu prezentującej przedsięwzięcie uznawane przez nich za strategiczne. W warsztatach strategicznych brali udział pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego oraz mieszkańcy. Spotkania odbyły się w dniach:

15 września 2015 roku – liczba uczestników: 20 osób,
8 października 2015 roku - liczba uczestników:15 osób,
26 listopada 2015 roku - w trakcie konsultacji społecznych dokumentu: 15 osób.

Karty projektu oraz ankiety były dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, na stronie www.radzymin.pl, www.bip.radzymin.pl - do dnia 30 sierpnia 2015 r. Potencjalne projekty zostały poddane analizie pod kątem komplementarności z celami Strategii oraz stopnia zaawansowania i zaangażowania finansowego i uzasadnienia merytorycznego. Ostateczna lista priorytetowych przedsięwzięć została umieszczona
jako załącznik do niniejszego dokumentu.

System przeprowadzonych warsztatów – konsultacji społecznych oraz wypracowane założenia zostały przedstawione w Punkcie 1 Strategii: Metodologia prac nad Strategią Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024. Materiał wypracowany na każdych warsztatach podlegał dalszej akceptacji przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Na każdym etapie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Radzymin mieszkańcy mogli wnieść swoje uwagi oraz sugestie. Dodatkowym elementem partycypacyjnego uczestnictwa społeczeństwa w tworzeniu opracowania była możliwość wypełnienia ankiety diagnostycznej (Ankieta) oraz złożenia propozycji projektu do realizacji (Karta Projektu). Złożone wnioski, uwagi, sugestie uzyskane zarówno na warsztatach, jak i w formie papierowej lub elektronicznej zostały poddane analizie merytorycznej. Większość z nich ostatecznie została uwzględniona w treści Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024.

Wyniki ankietyzacji zostały szczegółowo opracowane i umieszczone w Projekcie Strategii.

W kartach projektów zgłoszono następujące propozycje:

- projekty uwzględnione w polityce inwestycyjnej Gminy: rewitalizacja parku Eleonory Czartoryskiej, budowa obwodnicy Radzymina przez węzeł Radzymin pn.. budowa ścieżek rowerowych, budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Nadmie, remont i modernizacja infrastruktury sportowej KS Mazur, modernizacja i remont dróg gminnych; projekty typu: budowa placu zabaw, siłowni na powietrzu - mogą być z powodzeniem zrealizowane w formule funduszu sołeckiego lub budżetu obywatelskiego;

- projekty wymagające przeprowadzenia dokładnych analiz (finansowych, prawnych itd.) – wpisujące się jednak w cele strategiczne i operacyjne Strategii: utworzenie Centrum kulturalno-historycznego, utworzenie Radzymińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, budowa farmy fotowoltaicznej, budowa zbiorników retencyjnych (np. w Nadmie), budowa basenu.

Rodzaje uwag:

1) o charakterze ogólnym, typu uzupełnienie, uszczegółowienie informacji w zakresie:

- gospodarki energetycznej,

- infrastruktury telekomunikacyjnej,

- odnawianych źródeł energii,

- uzupełnienia danych na temat radzymińskich pomników,

- uszczegółowienie danych na temat cmentarza żydowskiego przy ul. Polnej - w świetle planowanych do realizacji - przez aktualne Władze samorządowe przedsięwzięć, -mających na celu zabezpieczenie i upamiętnienie miejsca cmentarza,

- uzupełnienie treści Strategii o informacje na temat studni oligoceńskiej i czwartorzędowej studni w Ciemnem;

- podanie informacji na temat nowobudowanego przedszkola

wyżej wymienione uwagi zostały uwzględnione w całości.

2) uwagi o charakterze szczegółowym:

- w zakresie gospodarki odpadami uzupełnione informacje na temat weryfikacji funkcjonującego systemu ( uwaga został uwzględniona w całości);

- w zakresie niekompletnej listy pomników przyrody – uwaga nie została uwzględniona, gdyż dotyczyła drzew pomnikowych;

- nieaktualna nazwa ulicy (dot. Al. Jana Pawła II / dawna ul. Warszawska) - uwaga uwzględniona w całości;

- uszczegółowienie danych na temat aktualnego użytkowania budynku Kina w Radzyminie – uwaga uwzględniona w całości;

3) Uwagi poruszające problem rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta (np. parku miejskiego) oraz wykorzystania efektywnego wykorzystania linii kolejowej – wymagają odrębnych programów (np. planu rewitalizacji) czy opracowania projektu wykraczającego poza kompetencje gminy (np. porozumienie międzygminne, międzysektorowe) – stąd ta problematyka została jedynie ujęta w Strategii w sposób ogólny; błędy stylistyczne, pisarskie itp.).

4) tam, gdzie wskazano w trakcie konsultacji wewnątrz jednostki: dokument uzupełniono dodatkowe wyjaśnienia lub przeformułowano stwierdzenia tak, aby były spójne i bardziej zrozumiałe wprowadzono;

5) nie uwzględniono uwag/sugestii jedynie w przypadku, gdy zagadnienie jest sprecyzowane w innym dokumencie.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-12-14 15:31:17.
Data wprowadzenia: 2015-12-14 15:31:17
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka
« powrót