Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z
MIESZKAŃCAMI GMINY RADZYMIN DOTYCZĄCYCH
REALIZACJI ROZSZERZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚCI OBRĘBU NOWY JANKÓW NA TERENIE GMINY
RADZYMIN 

Informacje ogólne
 
Rada Miejska w Radzyminie, Uchwałą nr 236/XIX/2016 podjętą w dniu 21 marca 2016 r., zobowiązała Burmistrza Radzymina do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Jankowa. Przy sporządzaniu takiego dokumentu przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakładają na gminę obowiązek konsultacji społecznych. Należy podkreślić, iż w ustawowym procesie sporządzania planu istnieją dwa zasadnicze etapy partycypacyjne. Pierwszy etap polega na zbieraniu wniosków przed rozpoczęciem projektowania, które rozpatruje się tworząc  część tekstową i graficzną planu. Drugi etap tworzą konsultacje polegające na wyłożeniu do publicznego  wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jego ustaleń. Etap ten obejmuje również otwarte spotkanie (dyskusję publiczną) oraz zbieranie i rozpatrywanie uwag. Należy przy tym podkreślić, iż  przytoczona wyżej ustawa wyznacza minimalny zakres działań konsultacyjnych, które samorząd gminny musi zrealizować, żeby procedura planistyczna została uznana za zgodną z prawem. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia można pokrótce zdiagnozować podstawowe lokalne problemy związane
z prowadzeniem konsultacji  w planowaniu przestrzennym. Należą do nich przede wszystkim:  brak  podstawowej wiedzy uczestników konsultacji na temat treści planu oraz  nieprzystępna dla mieszkańców forma dokumentu.

W związku z tym Władze Gminy Radzymin postanowiły zrobić znacznie więcej niż to wynika z  przytoczonej ustawy. Chcąc jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców Gmina Radzymin wzięła udział w konkursie z udziałem środków unijnych dotyczącym procedury planowania przestrzennego, w wyniku którego przystąpiła do projektu grantowego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów Inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”. W ramach przedmiotowego projektu grantowego były realizowane pogłębione konsultacje społeczne dokumentu „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie Gminy Radzymin” według opracowanego przez pracowników Urzędu Indywidualnego Planu Konsultacji (referatu partycypacji i Polityki Społecznej oraz Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Otrzymany grant dał możliwość sfinansowania znacznie szerszych konsultacji społecznych niż wymaga to prawo, a ponadto pozwolił na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia konsultantów ds. planowania przestrzennego i konsultacji społecznych, zatrudnienia profesjonalnego moderatora spotkań oraz opracowania materiałów informacyjno-edukacyjnych. Wykorzystanie nowych rozwiązań w zakresie technik i narzędzi konsultacyjnych już  pozwoliło wielu naszym mieszkańcom zdobyć praktyczną wiedzę na temat ram prawnych i merytorycznych społecznego zaangażowania w procedurę planistyczną  i  zachęciło wielu  z nich do wzięcia aktywnego udziału w procesie tworzenia planu. Reasumując można stwierdzić, iż przedmiotowy program pozwolił podejść do procedury planistycznej  w sposób niestandardowy - partnerski, tak aby mieszkańcy mieli możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy  o projekcie planu na poszczególnych etapach jego tworzenia.

 Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PIPS | Data wprowadzenia: 2017-11-09 11:31:57.
Data wprowadzenia: 2017-11-09 11:31:57
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PIPS
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót