Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE NA ROK 2018” 

Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - odnoszącym się do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności. Projekt programu na rok 2018 powstał partycypacyjnie - z czynnym udziałem sektora społecznego, zgodnie z podstawową zasadą, jaką jest partnerstwo z organizacjami pozarządowymi. Formy konsultacji i narzędzia konsultacyjne zostały dostosowane do wielkości i potencjału lokalnego sektora pozarządowego.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, było włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Udział w pracach nad dokumentem poszczególnych podmiotów pozwolił na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron i umożliwiały większe utożsamianie się z nimi, co oczywiście bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu.
Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszono organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych i instytucjonalnych, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców.

 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PIPS | Data wprowadzenia: 2017-11-10 10:35:43 | Data modyfikacji: 2017-11-10 10:37:40.
Data wprowadzenia: 2017-11-10 10:35:43
Data modyfikacji: 2017-11-10 10:37:40
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PIPS
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót