Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2007 ROKU 

Sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym współpracę Gminy Radzymin z podmiotami III sektora  na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96poz. 873).

Priorytetem zawartym w Programie na 2007 r. było służenie mieszkańcom,  w ramach posiadanych zasobów i kompetencji,  w sposób jak najbardziej skuteczny  oraz prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami, co  stanowi jeden z elementów efektywnego zarządzania gminą.

Strategicznym celem Programu było sukcesywne wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi- tak, aby były one w zakresie prowadzonych działań coraz bardziej skuteczne, efektywne i mobilne w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych, w tym także pozabudżetowych, źródeł. Podstawową  formą  współpracy było różnorodne wspieranie  działalności oraz zlecanie zadań publicznych. Współpraca ta polegała przede wszystkim na uczestnictwie organizacji pozarządowych w ogłaszanych przez Burmistrza konkursach na realizację zadań publicznych.

W oparciu o przepisy  Ustawy działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie w 2007 roku: ogłoszono 9 otwartych konkursów ofert, dofinansowano  17 organizacji, podpisano 19 umów na kwotę ogólną 326 000, 00 zł.

Proporcjonalnie największe środki finansowe przeznaczono  na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – co jest związane z bardzo ważnymi funkcjami społecznymi tego obszaru zadań publicznych, takimi jak: zdrowotna, edukacyjna, rekreacyjna. Kluby sportowe otrzymały dotację w łącznej kwocie 213 000,000     ( słownie:  dwustu trzynastu tysięcy złotych   ) - załącznik nr 1 do sprawozdania. Gmina wymiernie  wsparła również  jednostki pozarządowe, głównie Podmioty kościelne, dotacją przeznaczoną na letni wypoczynek dzieci i młodzieży w sumie: 56 000,00  zł ( słownie: pięćdziesięciu sześciu tysięcy złotych) – załącznik nr 1.

 

Program roczny w 2007 roku był realizowany w  5 obszarach zadań publicznych:

 

Obszar I

Ochrona i promocja zdrowia oraz rozwiązywanie problemów uzależnień

Za cel ogólny obszaru przyjęto: działalność profilaktyczną oraz edukacyjną w zakresie zdrowia, promocję zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej wśród lokalnej społeczności, rehabilitację społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i kompleksową pomoc osobom uzależnionym. 

Na realizację zadań w budżecie gminy zaplanowano kwotę 20 000,00 zł ( co stanowiło 5,8 % ogółu środków na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi)

Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów opracowanych i zrealizanych przez organizację pozarządowe. W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 5 ofert o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań z ww. zakresu

Przyznano dotacje 5 podmiotom  na  łączną kwotę 20 000,00  zł. Podpisano5 umów, zrealizowano 5 zadań ( projektów).

 

 

Obszar II

Kultura i pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych

Za cel ogólny obszaru przyjęto: pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych, pielęgnowanie polskości  oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, głównie w zakresie utrwalania etosu walki o niepodległość poprzez przedsięwzięcia wydawnicze i wystawiennicze oraz popularyzowanie miejsc, wydarzeń  i postaci

historycznych związanych z walka i męczeństwem.

Na realizację zadań w budżecie gminy zaplanowano kwotę 15 000,00 zł  (co stanowiło 4,3% - jw.).

Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów opracowanych i zrealizowanych przez organizację pozarządowe. W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 2 oferty o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań z ww. zakresu

 Przyznano dotację  1 organizacji na  łączną kwotę  15 000,00 zł. Podpisano 2 umowy, zrealizowano 2 projekty.

 

Obszar III

Pomoc społeczna, w tym działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Za cel ogólny obszaru przyjęto organizację czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym oraz wspieranie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych poprzez działalność kulturalną, integrująca, edukacyjną , głównie w zakresie  edukacji społecznej.

Na realizację zadań w budżecie gminy zaplanowano kwotę 70 000, 00 zł (co stanowiło 20,3% - jw.)

Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów opracowanych i zrealizowanych przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 5 ofert o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań z ww. zakresu

Przyznano dotacje 5 podmiotom  na  łączną kwotę 60 000,00 zł. Podpisano 5 umów, zrealizowano wszystkie  projekty.

 

Obszar IV

Edukacja, oświata i wychowanie

Za cel ogólny obszaru przyjęto wspieranie działalności wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań w budżecie gminy zaplanowano kwotę  20 000,00 zł (co stanowiło  5,8 % - jw.)

Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów opracowanych i zrealizowanych przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 2 oferty o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań z ww. zakresu

Przyznano dotacje 2 podmiotom  na  łączną kwotę 14 640,00 zł. Podpisano 1 umowę, zrealizowano 1 zadanie ( projekt).

 

Obszar V

Kultura fizyczna i sport,  aktywny wypoczynek  dzieci i młodzieży

Za cel ogólny obszaru przyjęto: szkolenie sportowe, organizację współzawodnictwa sportowego, imprez sportowo – rekreacyjnych oraz wypoczynku rekreacyjno – sportowego dzieci i młodzieży  z terenu miasta i gminy Radzymin.

Na realizację zadań w budżecie gminy została zaplanowana kwota  220 000,00 zł (co stanowiło 63,8% - jw.)

Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Na realizację zadań z ww. zakresu wpłynęło  8 ofert.

Przyznano dotacje 6  podmiotom  na  łączną  kwotę 220 00,00 zł. Podpisano 8 umów, zrealizowano 8 zadań.

 

Gmina dofinansowała organizację imprez  o charakterze masowym realizowanych przez Akcję Katolicką przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Duże przedsięwzięcia organizacyjne- Bieg Niepodległości i   Bieg Malucha-   wpisały się już na stałe do corocznego kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych, angażujących dzieci i młodzież szkolną oraz wielu przedstawicieli lokalnej społeczności.

      

Przy ocenie społecznych efektów i liczbowych określeń skali działań na szczególną uwagę zasługuje realizacja niżej wymienionych zadań:

1. Organizacja kolonii letnich pod auspicjami Stowarzyszenia „Parafiada”, realizowana na terenie miasta i gminy Radzymin przez Parafię Rzymsko – Katolicką Przemienienia Pańskiego w Radzyminie  oraz Parafię Rzymsko – Katolicka Św. Stanisława B.M w Załubicach oraz Parafię Rzymsko – Katolicką Św. Faustyny w Helenowie. Dotacja  została  przeznaczona na pokrycie całkowitego kosztu wyjazdu i pobytu  na dwóch  turnusach kolonijnych nad morzem 50 dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo z terenu gminy Radzymin.

2. Organizacja kolonii  przez Parafię Rzymsko – Katolicką Św. Jana Chrzciciela w Nadmie:

 - liczba uczestników turnusu  kolonijnego w Muszynie: 45 dzieci ze wsi Nadma; zakres rzeczowy zadania obejmował: rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, aktywne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie postaw chrześcijańskich i patriotycznych.

3. Organizacja obozu sportowego przez Klub sportowy „Fanaberia”

- liczba uczestników obozu wynosiła 35 osób: dzieci i młodzież zrzeszone w klubie, uczęszczające na zajęcia taneczne prowadzone w ROKIS oraz w SP w Starych Załubicach. Dotacja pozwoliła na wspólny wyjazd rekreacyjno - sportowy dzieciom o zróżnicowanym statusie materialnym.

4. Organizacja 3 obozów sportowych przez Międzyszkolny Klub Sportowy  Karate KYOKUSHIN - łączna liczba uczestników to 112 osób, w tym ponad połowa to młodzi  mieszkańcy Miasta i Gminy Radzymin.

5. Organizacja badań profilaktycznych przez Polskie Towarzystwo Diabetyków 

- badania, obejmujące poziom cukru, ciśnienia tętniczego i cholesterolu, przeprowadzono  w czterech terminach, w wymiarze 4 razy przez  4 dni po 8-10 godzin. Miejsce badań: miasto Radzymin, Słupno, Załubice. Podczas akcji jednorazowo przebadano 150 – 380 osób. Rezultatem ww. badań przesiewowych było stwierdzenie złych i niepokojących wyników  u ok. 20% przebadanych osób i ich skierowanie do leczenia specjalistycznego. Program obejmował również bezpłatną wymianę glukometrów. Realizatorzy programu dużo czasu poświęcili również na przekazanie informacji z zakresu edukacji prozdrowotnej, a głównie prawidłowej diety diabetologicznej.

6. Opracowanie i wykonanie Turystycznego Szlaku Rowerowego na terenie Gminy Radzymin im. mjr Stefana Waltera przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina – opracowano i wytyczono w terenie 30 km szlak niebieski, przebiegający terenem walk z bolszewikami w sławnym 1920 roku w gm. Radzymin i terenach przyległych. Szlak upamiętnia czyn zbrojny i bohaterską śmierć  majora Stefana Waltera – dowódcy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich.

7. Opracowanie i wydanie publikacji książkowej pt. „ Radzymińscy żołnierze Armii Krajowej” przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina

-stanowi ona dokument  upamiętniający życie i walkę 288 żołnierzy AK z jej Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak” . Publikacja  będzie również  cenną pomocą dydaktyczną  w radzymińskich szkołach  w zakresie nauki i poznawania wspaniałej historii naszego miasta i regionu.

Ponadto Burmistrz wspierał środowiska kombatanckie   jako współorganizator wielu okolicznościowych  imprez i różnego typu przedsięwzięć o charakterze  integracyjnym i aktywizującym. Gmina współfinansowała również  i organizacyjnie wspierała, na zasadzie partnerskiej  współpracy  z organizacjami,  akcje i happeningi, np. akcje społeczne o charakterze ekologicznym, akcje krwiodawstwa.

W ramach realizacji Programu współpracy  Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin oraz wyznaczeni przez niego pracownicy merytoryczni Urzędu prowadzili szereg innych działań zmierzających do nawiązania partnerskiej współpracy z  III sektorem.

   Oprócz przeprowadzonych  i rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert Burmistrz prowadził szereg innych działań  zmierzających do nawiązania jak najlepszej  partnerskiej współpracy z szeroko rozumianymi organizacjami pozarządowymi

Współpracy  pozafinansowa polegała m.in. na:

- współpracy przy opracowywaniu  i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców,

-  informowaniu organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  o ogłaszanych przez inne podmioty konkursach, szkoleniach i możliwościach pozyskiwania środków unijnych oraz   pochodzących z innych zewnętrznych źródeł finansowania;

- tworzeniu  wspólnych zespołów o charakterze opiniującym;

- podejmowaniu  wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb   mieszkańców;

-merytorycznej i organizacyjnej pomocy w procedurze aplikacji zgłoszeniowej o środki zewnętrzne (dofinansowanie, granty);

-promocji najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań  realizowanych przez organizacje pozarządowe  na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych;

- promocji organizacji, w tym umieszczanie na stronie  internetowej Urzędu i w innych przekazach medialnych  informacji na temat ich działalności.

W wyniku realizacji  Programu dokonano także  aktualizacji organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i  Gminy Radzymin. Dla aktywnie działających organizacji tworzona jest lokalna baza danych , która w dużym stopniu ułatwi wzajemną współpracę, wymianę informacji, a także pozwoli na wskazanie obszarów, w których działające  organizacje oczekują wsparcia.

 

Opracowała:

Halina Grzelak

 

 ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2007 ROKU

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2008-04-21 15:52:25 | Data modyfikacji: 2008-04-22 09:18:25.
Data wprowadzenia: 2008-04-21 15:52:25
Data modyfikacji: 2008-04-22 09:18:25
Autor: Halina Grzelak
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót