Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2008 ROKU 

Wstęp
Sprawozdanie z realizacji  „Programu Współpracy Gminy Radzymin z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”, przyjętym Uchwałą Nr 131/XII/2007  Rady Miejskiej w  Radzyminie z dnia 30 listopada 2007r., jest dokumentem podsumowującym współpracę Samorządu gminnego (Burmistrza i Rady Miejskiej) z podmiotami  tzw. III sektora -  na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Informacje dotyczące Programu:
• Organizacje pozarządowe i Podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3 ww. ustawy uczestniczyły w pracach oraz konsultacjach nad Programem;
• Program był dostępny przed uchwaleniem intersariuszom ( stakeholders);
• W Programie określono zadania będące priorytetowymi ze względu na specyfikę sytuacji społeczno – ekonomicznej ludności Gminy Radzymin.
Podstawowy strategiczny cel realizowanego Programu to prowadzenie, w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi,  aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Radzymin i na rzecz jej  mieszkańców.
Wymiernym rezultatem jest również szeroko rozumiana promocja aktywności społecznej w formie cennych inicjatyw, przedsięwzięć i programów -  tym samym dążenie do większej skuteczności i mobilności sektora pozarządowego. Podstawową  formą  współpracy było różnorodne wspieranie tej działalności, w formie finansowej i pozafinansowej oraz zlecanie zadań publicznych. Współpraca polegała przede wszystkim na uczestnictwie organizacji pozarządowych,  działających sferze pożytku publicznego, w ogłaszanych przez Burmistrza Radzymina konkursach na realizację zadań publicznych.\

Współpraca finansowa

W 2008 r. były  realizowane były  następujące zadania, uznane za priorytetowe:

- w zakresie  ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień:
1. Zwiększanie potencjału zdrowotnego i świadomości zdrowotnej ludności poprzez promocję zdrowia i propagowanie  zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną i edukacyjną z  zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki chorób;
2. Podejmowanie różnorodnych działań dla kształtowania zdrowego stylu życia osób powyżej 50 roku życia;
3. Zapewnienie holistycznej opieki osobom chorym terminalnie - prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców gminy;
4. Profilaktyka i edukacja zdrowotna w zakresie uzależnień;

- w zakresie pomocy społecznej:
1. Pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej - organizacja letniego wypoczynku  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym;
2. Wspieranie wszechstronnych działań na rzecz aktywizacji, integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym  osób starszych i przewlekle chorych;
3. Realizacja programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu, integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, a w szczególności niepełnosprawnych, bezdomnych  i zagrożonych bezdomnością.

- w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:
 Wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizowanie czasu wolnego i różnych form wypoczynku  dzieci i młodzieży.

- w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
Edukacja ekologiczna społeczeństwa i jej włączenie do różnorodnych działań o charakterze proekologicznym -  propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie zachowań przyjaznych środowisku.

- w zakresie kultury i sztuki oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz  tożsamości lokalnej:
1.Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych tematem lub osobą twórcy z gminą Radzymin, służących budowaniu lokalnej tożsamości;
2.Wspieranie organizowanych na terenie gminy znaczących  imprez kulturalnych ( np. konkursów, festiwali i przeglądów), a także amatorskiego ruchu artystycznego, m.in. działalności teatralnej angażującej mieszkańców gminy – głównie dzieci i młodzież;
3. Popularyzowanie miejsc, wydarzeń i postaci związanych z historią Ziemi Radzymińskiej, w szczególności  poprzez organizację obchodów, uroczystości, wystaw.

- w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu:
1. Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe - głównie dzieci i młodzieży z terenu gminy Radzymin, organizacja współzawodnictwa sportowego oraz imprez sportowych i sportowo -  rekreacyjnych.
2. Organizacja aktywnego  wypoczynku rekreacyjno – sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy Radzymin, np. w formie obozów sportowych i rajdów.

Współpraca gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona na coraz szerszą skalę.
Środki finansowe przeznaczone na zlecanie i dofinansowanie projektów podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań samorządu  gminnego w 2008 roku zostały określone w uchwale budżetowej na 2008 rok. Zaplanowano kwotę 573 000,00 zł. Była to kwota wyższa, niż przeznaczona na dotację dla III sektora w  roku poprzednim o ponad 200 tys. zł.

 

Plan i wykonanie dofinansowania zadań Gminy w poszczególnych obszarach w 2008 r.

 

Lp.

Obszar

Kwota planowana

Kwota wydatkowana

 

1.

ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień

      47 000,00 zł

46 650,00 zł

 

2.

 

pomoc społeczna i pozostałe działy polityki społecznej, w tym działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

 

 

 

100 000,00 zł

 

 

97 153,94 zł

 

 

3.

 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

 

270 000,00 zł

 

270 000,00 zł

4.

ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

16 000,00 zł

 

8 000,00 zł

5.

kultura i sztuka  oraz podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój tożsamości lokalnej

 

 

51 000,00 zł

 

42 000,00zł

6.

wspieranie działalności wychowawczej i organizowanie czasu wolnego i różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

  

 

 

74 000,00 zł

 

49 500,00 zł

7.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

15 000,00 zł

0 zł

 
Razem

 

573 000,00 zł

 

   513 303, 94 zł

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program współpracy 2008 roku był więc  realizowany w  6 obszarach zadań publicznych. Do realizacji zadań z obszaru pn. : działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nie wpłynęła żadna oferta.
W oparciu o przepisy  Ustawy działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie w 2008 roku: ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert, dofinansowano  21 organizacji,  podpisano 30 umów na kwotę ogólną  495 840, 00 zł.
Ponadto Burmistrz wspierał  małe inicjatywy  lokalne, a szczególnie środowiska kombatanckie, żołnierzy AK, inwalidów wojennych  i in. ( złożone z ludzi starszych i schorowanych, zasługujących w najwyższym stopniu na społeczny szacunek i wsparcie),  tzn. jako współorganizator wielu okolicznościowych  spotkań i różnego typu przedsięwzięć o charakterze  integracyjnym i aktywizującym – na kwotę  17 463,94 zł.
Tym samym wydatki zrealizowano w wysokości    513 303, 94 zł, co stanowi   89,58% planu.

Uwagi dotyczące wykorzystania dotacji, rezultaty:
Proporcjonalnie największe środki finansowe przeznaczono  na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – co jest związane z bardzo ważnymi funkcjami społecznymi tego obszaru zadań publicznych, takimi jak: edukacyjna, zdrowotna, społeczna, rekreacyjna. Ogólnie można stwierdzić, iż Gmina wspomagała realizację prawidłowych celów kultury fizycznej tj. dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich swoich mieszkańców , a w szczególności dzieci i młodzieży. Funkcja edukacyjna: udział w zajęciach sportowych daje możliwość naświetlenia pewnych wartości w życiu człowieka, np. takich jak rywalizacja z jednej strony, a z drugiej szacunek do drugiej osoby i przestrzeganie zasady „fair play” . Sport uczy również wytrwałości i umiejętności pokonywania przeszkód, a determinacja niezbędna do osiągnięcia zwycięstwa często przydaje się w innych dziedzinach życia. Funkcja  zdrowotna: aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży. Jest również miernikiem zdrowia człowieka. Brak tej aktywności jest czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych, otyłości wad postawy itp. Funkcja społeczna: kultura fizyczna jest bardzo ważnym narzędziem budowy spójnego społeczeństwa i jest naturalnym bodźcem ograniczającym wszelkiego rodzaju patologie, wyzwala wiele pozytywnych emocji. Udział w rywalizacji sportowej wpływa na integrację lokalnego środowiska. Funkcja  rekreacyjna:  udział w kulturze fizycznej jest istotnym sposobem spędzania wolnego czasu oraz zapewnienia  rozrywki poszczególnym osobom i grupom społecznym. Uczestnictwo w zajęciach kultury fizycznej sprzyja nie tylko poprawie stanu zdrowia, ale również służy budowie poczucia społecznej solidarności i tożsamości, zbliża do siebie ludzi, pomaga walczyć z nietolerancją, przemocą alkoholizmem czy narkomanią.  Tym samym Samorząd Gminy Radzymin sukcesywnie  tworzy warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju na swoim obszarze kultury fizycznej.
Kluby sportowe otrzymały dotację w łącznej kwocie 270 000,00 -  na realizację szkolenia  i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach oraz organizację obozów sportowych  w okresie wakacji. Gmina wymiernie  wsparła również  jednostki pozarządowe, głównie Podmioty kościelne, dotacją przeznaczoną na letni wypoczynek dzieci i młodzieży w sumie: 99 500,00  zł.

Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień
Za cel ogólny obszaru przyjęto: działalność profilaktyczną oraz edukacyjną w zakresie zdrowia, promocję zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej wśród lokalnej społeczności, rehabilitację społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i kompleksową pomoc osobom uzależnionym. 
Na realizację zadań w budżecie gminy zaplanowano kwotę 47 000,00 zł ( co stanowiło 8,2 % ogółu środków na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.) Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów opracowanych i zrealizanych przez organizację pozarządowe. W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na realizacje zadań z ww. zakresu. Przyznano dotacje 9 podmiotom, podpisano 9 umów   na  łączną kwotę 46 650 ,00  zł,  co stanowi 99,26 % kwoty planowanej. W rezultacie zrealizowano 9 zadań ( projektów).

Obszar: kultura i sztuka  oraz podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój tożsamości lokalnej
Za cel ogólny obszaru przyjęto: pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, głównie w zakresie utrwalania etosu walki o niepodległość poprzez przedsięwzięcia wydawnicze i wystawiennicze oraz popularyzowanie miejsc, wydarzeń  i postaci związanych
historią Ziemi Radzymińskiej.
Na realizację zadań w budżecie gminy zaplanowano kwotę 51 000,00 zł  ( co stanowiło 8,9% ogółu środków na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.) jw.). Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów opracowanych i zrealizowanych przez organizację pozarządowe. W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 4 oferty. Przyznano dotacje  3 organizacjom, podpisano 3 umowy na  łączną kwotę  42 000,00 zł, co stanowi 82,35 % kwoty planowanej. W rezultacie zrealizowano 3 projekty.

Obszar: Pomoc społeczna, w tym działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
Za cel ogólny obszaru przyjęto organizację czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym oraz wspieranie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych poprzez działalność kulturalną, integrująca, edukacyjną ( głównie w zakresie  edukacji społecznej), a także wszechstronne działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Na realizację zadań w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 100 000, 00 zł   ( co stanowiło 17,5%  ogółu środków na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok).Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów opracowanych i zrealizowanych przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. podmioty kościelne W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 5 ofert. Przyznano dotacje 5 podmiotom, podpisano 5 umów  na łączną kwotę 79 690,00 zł. Oprócz tego Burmistrz Radzymina, na podstawie zawartych porozumień, głównie ze środowiskami kombatanckimi  partycypował w kosztach organizacyjnych  okazjonalnych  spotkań  o charakterze patriotycznym,  integracyjnym i aktywizującym -  na łączną kwotę 17 463,94 zł, Reasumując:  stanowi to w sumie  97,15 % kwoty planowanej. Wszystkie projekty zostały zrealizowane.

Obszar: wspieranie działalności wychowawczej i organizowanie czasu wolnego i różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
Za cel ogólny obszaru przyjęto wspieranie działalności wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Na realizację zadań w budżecie gminy zaplanowano kwotę  74 000,00 zł   ( co stanowiło 12,9 % ogółu środków na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok).Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów opracowanych i zrealizowanych przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 5 ofert o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na realizacje zadań z ww. zakresu; przy czym 1 organizacja zrezygnowała z przyznanej dotacji, gdyż przyznana kwota nie spełniła jej oczekiwań.
Reasumując: przyznano dotacje 4 podmiotom, podpisano 4 umowy na  łączną kwotę 49 500,00 zł, co stanowi 66,89% kwoty planowanej. W rezultacie  zrealizowano 4 projekty. Przyczyną dosyć niskiego poziomu realizacji zadań w przedmiotowym obszarze była  mała ilość ofert spełniających wymogi formalne i merytoryczne,  nieprzygotowanie merytoryczne i organizacyjne działających organizacji pod względem posiadanego  potencjału - odpowiednich kadr i zasobów rzeczowych.

Obszar: Kultura fizyczna i sport,  aktywny wypoczynek  dzieci i młodzieży
Za cel ogólny obszaru przyjęto: szkolenie sportowe, organizację współzawodnictwa sportowego, imprez sportowo – rekreacyjnych oraz wypoczynku rekreacyjno – sportowego dzieci i młodzieży  z terenu miasta i gminy Radzymin.
Na realizację zadań w budżecie Gminy została zaplanowana kwota  270 000,00 zł ( co stanowiło 47,2% ogółu środków na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok). Cel został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe – kluby sportowe. Na realizację zadań z ww. zakresu wpłynęło  8 ofert.
Przyznano dotacje 8  podmiotom,  podpisano 8 umów, na  łączną  kwotę 270 00,00 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej. Wszystkie projekty zostały zrealizowane.
Gmina dofinansowała organizację imprez  o charakterze masowym realizowanych przez Akcję Katolicką przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Duże przedsięwzięcia organizacyjne- Bieg Niepodległości i Bieg Malucha-  wpisały się już na stałe do corocznego kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych, angażujących dzieci i młodzież szkolną oraz wielu przedstawicieli lokalnej społeczności.
 
Obszar: ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Za cel ogólny obszaru przyjęto  szeroko rozumianą edukację ekologiczną społeczeństwa -  propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na realizację zadań w budżecie Gminy została zaplanowana kwota  16 000,00 zł ( co stanowiło 2,79% ogółu środków na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok). W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 2 oferty. Przyznano  dotację tylko  jednej organizacji, gdyż druga z ofert nie spełniła warunków formalnych. Podpisano 1 umowę na   kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 50,00% kwoty planowanej.

Współpraca pozafinansowa
  
 Zgodnie z założeniami Programu współpracy na 2008 rok pozafinansowe formy współpracy dotyczyły  sfery informacyjnej, organizacyjnej i szkoleniowej. Głównie  poprzez:
• informowanie o zadaniach publicznych, które były realizowane wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na ich realizację oraz o ogłaszanych konkursach ofert  i sposobach ich rozstrzygnięć;
• stwarzanie możliwości konsultowania aktów prawa miejscowego, odpowiednio  do zakresu  działania statutowego danej organizacji, zgodnie z zasadą dialogu społecznego, a przede wszystkim  informowanie  o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
• współudział organizacji pozarządowych w projektowaniu budżetu Gminy;
• uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów Gminy;
• współpraca w zakresie opiniowania przedstawionych ofert, tworzenie- w miarę potrzeb wszczętej procedury konkursowej - wspólnych zespołów o charakterze opiniującym ( doradczym)  w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego;
• promocja działalności pożytku publicznego i podmiotów działających w poszczególnych obszarach, w tym umieszczenie na stronie internetowej i w publikacjach Urzędu informacji o realizowanych inicjatywach i przedsięwzięciach, pomoc w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i w Internecie oraz w nawiązywaniu kontaktów;
• wspieranie organizacyjne, m.in. pomoc administracyjna ( konsultacje), pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych,  a także wspieranie  organizacji w budowaniu ich  potencjału  ( informowanie o wszelkiego typu szkoleniach i konferencjach ) oraz w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych ( informowanie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych), udzielanie rekomendacji;
• tworzenie banku danych o organizacjach pozarządowych.

Opracowała:
Halina Grzelak
Sekretarz Gminy Radzymin

 ZESTAWIENIE DOTACJI PRZYZNANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I INNYM PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY RADZYMIN W 2008 ROKU

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2009-05-06 09:33:52 | Data modyfikacji: 2009-05-06 09:43:38.
Data wprowadzenia: 2009-05-06 09:33:52
Data modyfikacji: 2009-05-06 09:43:38
Autor: Halina Grzelak
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót