Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA
2011 ROK 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku to temat, podobnie jak w latach poprzednich,  bardzo ważny w polityce społecznej Gminy Radzymin Współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Radzyminie uchwaliła „Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” ( Uchwała  Nr 617/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2011 rok Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Uchwały  Nr 14/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26.01.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 617/XLIII/2010 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na 2011 rok Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”).
       Program powstał w wyniku uspołecznionego procesu, z czynnym udziałem sektora obywatelskiego, z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia z partnerskiej współpracy gminy z organizacjami pozarządowym - na podstawie zdefiniowanych i zweryfikowanych potrzeb lokalnych, a także zebranych opinii, wniosków i postulatów  podmiotów społecznych i mieszkańców. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) uczestniczyły w udokumentowanych konsultacjach nad  niniejszym Programem, który przygotowała Sekretarz Gminy. Program był dostępny przed uchwaleniem wszystkim zainteresowanym  interesariuszom.
Program zawierał cele i zasady współpracy, a także szczegóły w sprawie jej  formy i przedmiotu. Cele główne Programu dotyczą, szeroko rozumianej, problematyki budowy  społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwa, partycypacji społecznej, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, a także podniesienia jakości i efektywności świadczenia usług publicznych. Są to: umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu miejscowych  problemów, a także  stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur  funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych. Cele szczegółowe Programu wiązały się z potrzebą  zaspokajania konkretnych potrzeb społecznych, takich jak: intensyfikacja różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tworzenie warunków dla integracji i aktywizacji osób starszych, emerytów, rencistów i inwalidów, integracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, partnerska współpraca różnych podmiotów w realizacji zadań, aktywizowanie środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym, twórczym oraz rekreacyjnym.
    Realizacja Programu pozwoliła  na  szeroko rozumianą promocję aktywności społeczności lokalnej. Podstawową  formą  współpracy było różnorodne wspieranie tej działalności - w formie finansowej i  pozafinansowej. Najważniejszym bowiem  elementem budowy systemu partycypacji społecznej  i  społeczeństwa obywatelskiego jest  partnerstwo oraz aktywne uczestnictwo sektora społecznego w diagnozowaniu oraz   rozwiązywaniu  potrzeb i problemów mieszkańców  gminy.
      Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji ( monitoring), analizę zrealizowanych form i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji  z realizacji  poszczególnych zadań publicznych, zleconych przez Gminę na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Określenie i analiza wskaźników ewaluacji Programu  pozwalają ocenić  zakres i zasięg wpływu  działalności organizacji  i jej liderów na jakość życia wielu mieszkańców gminy i  rozwój społeczeństwa obywatelskiego.


 

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-05-16 09:37:41 | Data modyfikacji: 2012-05-16 09:38:31.
Data wprowadzenia: 2012-05-16 09:37:41
Data modyfikacji: 2012-05-16 09:38:31
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy Radzymin
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót