Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W
2012 ROKU 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Radzyminie, uchwałą Nr 111/XLII/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, przyjęła „Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. Program określił cele, zasady, formułę i kierunki współpracy Gminy Radzymin z sektorem społecznym, a także zakres zadań dopasowanych do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności, ustalonych przy aktywnym udziale strony pozarządowej.


Cele główne programu dotyczyły, szeroko rozumianej i ciągle aktualnej, problematyki budowy  społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwa, partycypacji społecznej, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, a także podniesienia jakości i efektywności świadczenia usług publicznych. Należą do nich miedzy innymi: umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu miejscowych problemów, a także stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych. Cele szczegółowe Programu wiązały się z potrzebą zaspokajania konkretnych potrzeb społecznych, takich jak: intensyfikacja różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tworzenie warunków dla integracji i aktywizacji osób starszych, emerytów, rencistów i inwalidów, integracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, partnerska współpraca różnych podmiotów w realizacji zadań, aktywizowanie środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym, twórczym oraz  rekreacyjnym.


Realizacja programu wiązała się więc z szeroko rozumianą promocją i upowszechnianiem działalności dla dobra wspólnoty samorządowej.


Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o bieżący monitoring współpracy i analizę sprawozdań organizacji z realizacji poszczególnych zadań publicznych, zleconych i dofinansowanych przez Gminę Radzymin w 2012 roku.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-12 14:15:16 | Data modyfikacji: 2013-04-19 17:29:57.
Data wprowadzenia: 2013-04-12 14:15:16
Data modyfikacji: 2013-04-19 17:29:57
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót