Sprawozdania i protokoły

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2014 W FORMIE SPOTKANIA
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO 

-         Data: 30 września  2013 r.

-         Forma powiadomienia o spotkaniu: pocztą tradycyjną, elektroniczną, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.radzymin.pl (w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym i organizacjom pozarządowym) oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu i jednostkach organizacyjnych gminy (Biblioteka Publiczna, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu)

-         Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

-         Godzina: rozpoczęcia -  17.30; zakończenia – 19.30

-         Forma konsultacji: spotkanie otwarte o charakterze informacyjno- konsultacyjnym

-         Liczba osób biorących  udział  w spotkaniu -13

-         Liczba organizacji biorących udział w spotkaniu: 6

-         Przedkładany do konsultacji projekt programu został przygotowany przez sekretarza Gminy Radzymin – Halinę Grzelak, koordynującą  współpracę Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi.

 

Uczestnicy:

Przedstawiciele  organizacji pozarządowych:

-         Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Radzyminie (a także Koło Emerytów w Słupnie ) – 4 osoby;

-         Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” – 2 osoby;

-          Parafia Rzymskokatolicka bł. Jana Pawła II- 2 osoby;

-         Fundacja „Kamyk” – 1 osoba;

-         Radzymiński Klub Sportowy „Mazur” – 1 osoba

-         Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Radzymin – 1 osoba

Przedstawiciele Samorządu gminnego: Marek Brodziak – Przewodniczący Rady Miejskiej,  Halina Grzelak – Sekretarz Gminy;

Prowadzący: Halina Grzelak

     

      Program spotkania obejmował m.in.:

-         omówienie stanu realizacji obowiązującego programu,

-         uwagi i opinie  organizacji pozarządowych dotyczące dotychczasowej współpracy,

-         omówienie projektu  rocznego programu współpracy na 2014 rok,

-         omówienie dotychczasowego przebiegu konsultacji nad projektem programu,

-         omówienie  form współpracy  na rok 2014,

-         omówienie możliwości dofinansowania działalności organizacji  z różnych  źródeł, w tym środków pozabudżetowych,

-         podsumowanie, wnioski końcowe.

 

Przebieg:

 

    Wszystkich zebranych powitała, w imieniu Burmistrza Radzymina Zbigniewa Piotrowskiego, Sekretarz Gminy Halina Grzelak. Na wstępie  podziękowała  za przybycie i podkreśliła, żew polityce społecznej gminy  współpraca z organizacjami pozarządowymi odgrywa bardzo ważną rolę. Istotną barierą w podnoszeniu standardów  i zakresu tej  współpracy są nie tylko ograniczone możliwości finansowe, lokalowe itp..  gminy ale i  brak integracji środowiska pozarządowego, a także brak myślenia wspólnotowego i dostrzegania nadrzędnych wartości takich jak dobro wspólne – mimo, że zarówno  samorząd  jak i organizacje społeczne mają tożsamą misję tj. podejmowanie działań na dla dobra mieszkańców i podnoszenia jakości życia. Mała aktywność organizacji podczas tak rozbudowanego procesu konsultacji  pozwala na postawienie  tezy, iż większość organizacji nie jest zainteresowana aktywnym włączeniem się w przygotowanie programu. Choć od kilku lat zaproszenia do składania propozycji, uwag, wniosków, które  mogłoby się znaleźć w programie, rozsyłane są  różnymi drogami - odzew jest skromny. A przecież najważniejszym elementem  przy opracowaniu  tego typu dokumentu jest wzajemna i interaktywna komunikacja  - stanowiąca podstawę dialogu społecznego, wymianę informacji, wiedzy i poglądów, co prowadzi do gruntownego poznania, a także zrozumienia potrzeb, możliwości i stanowisk stron ( partnerstwo polegające na współpracy i wzajemnym zaufaniu). Podkreśliła , że współtworzenie programu jest słuszne i ze wszech miar godne upowszechniania. Jest to  szansa na efektywną współpracę gminy z organizacjami pozarządowym, która jednak wymaga zaangażowania wielu osób w proces reprezentujących każdą ze stron.

H. Grzelak wyraziła przekonanie, że to właśnie  konsultacje społeczne przeprowadzane w atmosferze  partnerstwa, współpracy i zrozumienia wzajemnych postaw i oczekiwań  budują zaufanie  przy realizacji  różnorodnych zadań publicznych i działań lokalnych. Tak bowiem zaczyna się prawdziwa , świadoma  obywatelska partycypacja, a aktywniejsze                  i sprawniejsze  organizacje to dodatkowa pomoc dla samorządu w realizowaniu zadań publicznych. Jeśli uda się zaktywizować społeczeństwo, to w efekcie będzie się zmieniało całe nasze otoczenie . To istota społeczeństwa obywatelskiego.

      Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marek Brodziak na wstępie stwierdził, iż działalność organizacji pozarządowych to działanie dla dobra publicznego i w interesie publicznym. Jako osoba aktywnie włączająca się do działalności społecznej może z całym przekonaniem stwierdzić, że należy bardzo wysoko ocenić rolę jaką odgrywają  tego typu podmioty dla gminnego życia społecznego oraz  ich aktywny  wkład w rozwój społeczności lokalnej. W związki z tym  powinno się stale dążyć do zwiększania potencjału lokalnych organizacji, m.in poprzez dofinansowanie z budżetu gminy realizowanych zadań publicznych - adekwatnie do aktualnych możliwości finansowych samorządu. Bardzo ważne jest również animowanie współpracy między organizacjami, wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich. Pan Przewodniczący zaznaczył, że  wysokość środków przeznaczonych na realizację programu  to wysokość planowana na etapie jego tworzenia. Warto pamiętać bowiem, że jest to wielkość inna niż wysokość dotacji dla NGO ogółem planowanych na  2014 rok. Program współpracy  obejmuje bowiem różne przewidziane przez ustawę formy współpracy np. poprzez realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  między innymi na organizację zajęć i imprez sportowych, realizację programów profilaktycznych, wypoczynku dzieci i młodzieży i innych. Zapisy programu współpracy powinny oczywiście odpowiadać jak najwyższym stopniu na rzeczywiste potrzeby  mieszkańców naszej gminy, ale jednocześnie uwzględniać lokalne realia i możliwości, zarówno  trzeciego sektora jak i samorządu. P. M. Brodziak zadeklarował, że jeśli sytuacja finansowa będzie na to pozwalała, to gmina będzie sukcesywnie zwiększać pulę środków  publicznych przeznaczonych na wzmacnianie trzeciego sektora.

     H. Grzelak poinformowała, iż w  programie zostały opisane m.in. zadania priorytetowe, zakres, sposoby i formy współpracy, przy czym sposób jego powstawania uwzględniający udział w tym procesie każdej ze stron  stanowi gwarancję, że jego zapisy będą zrozumiałe i akceptowane. Podczas swojego wystąpienia zaakcentowała, że program współpracy  musi wyrastać z potrzeb społeczności lokalnej, bowiem współpraca samorząd, społeczność i organizacje  powinna działać na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Partycypacyjne tworzenie programu wynika z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , ale wspólne tworzenie tego ważnego dokumentu pozwala na wypracowanie optymalnego wariantu współdziałania w warunkach lokalnych. Podkreśliła, że prawidłowa realizacja zadań w sferze usług publicznych wymaga wykorzystania zasobów  w bardzo różnej formie.

     Następnie prowadząca spotkanie stwierdziła, że  trakcie konsultacji, na udostępnionych  formularzach konsultacji oraz  ankiety konsultacyjnej, a także na formularzu do zgłaszania uwag do projektu „ Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”   swoje uwagi, wnioski i stanowiska  przedstawiły następujące organizacje: Fundacja „Kamyk” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Radzymin. Pocieszającym jest fakt, iż od sierpnia kontaktowało się z nią w tej sprawie, w sposób bezpośredni, kilka organizacji i osób  – na uwagę zasługuje  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Radzyminie ( w tym  Koło Emerytów w Słupnie), Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, czy W-ice Przewodnicząca Rady Miejskiej – p. Teresa Jóśk - reprezentująca jednocześnie  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupno.

Wnioski do budżetu złożył RKS „Mazur” oraz  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Radzyminie. 

  Grzelak poinformowała, iz na podstawie informacji od Skarbnika w roku 2014 gmina zamierza przeznaczyć na realizacje programu 200 tys. zł. tj. o 50 tys. więcej niż w roku 2013, oraz że w oparciu o  dotychczas wypracowane priorytety  złożyła juz wniosek do projektu budżetu, z podziałem środków na poszczególne obszary pożytku publicznego. Przez dotacje planowane  w  następnym roku budżetowym na realizację zadań publicznych rozumieć należy zaplanowane w poszczegolnych paragrafach budżetu gminy środki przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie wybranych zadań publicznych.

Na  tej  podstawie  wywiązała się ożywiona dyskusja.

    P. Krzysztof Dobrzyniecki, reprezentujący Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”  wyraził swoją krytyczną opinię na temat finansowego zakresu współpracy  w 2013 roku, podkreślając dysproporcję w podziale środków finansowych na poszczególne obszary pożytku publicznego, polegającą na tym, że  więcej niż połowa z ogólnej puli środków  jest przeznaczona na działalność klubów sportowych. Zgłosił również postulat o ujęciu w programie puli środków na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

 W tym kontekście także i inni uczestnicy spotkania (np. p. Katarzyna Figura, reprezentująca Parafię Rzymskokatolicką bł. Jana Pawła II )  poruszali temat organizacji, które mają  swoisty “monopol” na otrzymywanie samorządowych środków finansowych.

      H. Grzelak stwierdziła, iż środki samorządu  dla organizacji są ograniczone i uzależnione od możliwości budżetowych, jednakże w nawiązaniu do słów p. Krzysztofa Dobrzynieckiego przeanalizuje ponownie zapisy projektu programu pod kątem zapisów dotyczących procedury udzielania „małych grantów”. Podkreśliła, że  wprowadzenie udzielania pozakonkursowo tzw. małych dotacji  otwiera drogę wsparcia małych, ale cennych dla mieszkańców  projektów, jest szansą dla organizacji z małym doświadczeniem i  może bardzo uatrakcyjnić współpracę. Środki finansowe są ważnym elementem, ale w wielu przypadkach to tylko jeden ze składników  niezbędnych do skutecznego działania. Zakres proponowanych rozwiązań w  ramach współpracy niefinansowej pomiędzy radzymińskim samorządem a organizacjami jest bardzo szeroki. Warto zaznaczyć przy tym , że  oba sektory dysponują zróżnicowanymi zasobami, które mogą wnosić we współpracę, czego bezpośrednim efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców gminy. Podkreśliła również wiele korzyści wynikających  także z niefinansowej współpracy, przede wszystkim dla lokalnej społeczności – mieszkańców miasta i gminy.

      Pani Joanna Surdyk, reprezentująca Fundację „Kamyk” za priorytetową sprawę w efektywnej działalności na rzecz lokalnej społeczności  uznała zabezpieczenie  lokalu dla swej organizacji, gdyż aktualnie ma do dyspozycji pomieszczenie w budynku OSP w Załubicach, które jest nieogrzewane i tym samym przez dużą część w roku niemożliwa jest realizacja zadań statutowych Fundacji (w szczególności na rzecz  dzieci i młodzieży).

W trakcie wymiany zdań na temat tego problemu wszyscy aktywni uczestnicy dyskusji wyrazili pogląd, iż brak lokali dla organizacji stanowi w gminie  istotną barierę w ich prawidłowym rozwoju. Potwierdziła to z pełnym przekonaniem  pani Krystyna Terlecka -  prezes Koła Emerytów, która wyraziła swoje zadowolenie i wdzięczność dla Burmistrza i Dyrekcji Szkoły w Słupnie za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na spotkania członków Koła.

      Można stwierdzić, iż wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z  tym, iż organizacje pozbawione stałego miejsca spotkań, nie mogą się  rozwijać i efektywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, zgodnie ze swoim statutem.

       H. Grzelak podkreśliła, iż gmina w miarę swoich możliwości udostępnia lokale w ROKIS i  w budynku Biblioteki Publicznej w Radzyminie  na rzecz największych organizacji mieście –  Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Towarzystwa Przyjaciół Radzymina.

Poruszając inny problem stwierdziła, że część podmiotów społecznych nie wykazuje, niestety, inicjatywy w celu znalezienia pozabudżetowych środków wsparcia. Pozytywnie wyróżnia się pod tym względem Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupno, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Radzyminie, Stowarzyszenie Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Cieszy więc fakt, istnienia na lokalnym gruncie takich dobrych praktyk, co może spowodować, że nasze organizacje coraz częściej i skuteczniej zaczną  sięgać po inne źródła finansowania, poza samorząd gminny.

     Pani Joanna Surdyk oraz pan Krzysztof Dobrzyniecki podkreślili w dyskusji nad poprawą skuteczności  działalności  lokalnych organizacji  zastosowania  w praktyce ustawowego uregulowania – możliwości składania ofert wspólnych, co stanowi szansę dla małych organizacji.

      Zgadzając się z tym stanowiskiem, H. Grzelak zadeklarowała także ze strony gminy wspieranie  w ogóle procesów integracji sektora pozarządowego. Przypomniała, że procesy integracji  sektora mogą przebiegać zarówno niezależnie od samorządu, w formie ruchu oddolnego ( z zespołami i forami branżowymi, radami organizacji), jak i dokonywać się ze wsparciem administracji( z zespołami inicjatywno - doradczymi, radami pożytku i in.). Integracja III sektora zawsze  bowiem sprzyja pełniejszemu wykorzystaniu potencjału społecznego i szybszemu rozwojowi organizacji. Jednakże wola integracji musi wynikać przede wszystkim z potrzeby sektora społecznego;  natomiast samorząd gminny bardzo chce takie procesy pod każdym względem wzmacniać.

       Pan Tadeusz Jędrasik,  reprezentujący RKS „Mazur” poruszył sprawę niewystarczających funduszy publicznych w stosunku do potrzeb klubów sportowych i zapowiedział, iż zgłosi  ten problem na posiedzeniach merytorycznych Komisji Rady Miejskiej w Radzyminie – w trakcie prac na budżetem na 2014 rok.

     Sekretarz poinformowała, iż ostateczną wersję programu ( po analizie zebranych uwag i postulatów wszystkich uczestników konsultacji)  otrzymają Radca Prawny Urzędu i Radni  Rady Miejskiej  w Radzyminie  w celu zaopiniowania i  podjęcia stosownej uchwały. W podsumowaniu zadeklarowała użyczenie dla organizacji  sali konferencyjnej Urzędu na spotkania integracyjne, szkoleniowe i inne.

 

W podsumowaniu spotkania zdefiniowano następujące wnioski:

  1. środowisko lokalnych organizacji nie jest zintegrowane;
  2.  podkreślono potrzebę rozwoju  partnerskich relacji i  w współpracy, zarówno między organizacjami jak i międzysektorowych;
  3. organizacje mają problemy z finansami, kadrą, pomieszczeniami ( lokalami) na zabezpieczenie podstawowej działalności;
  4. organizowanie spotkań ( także z udziałem np. Skarbnika Gminy i Pełnomocnika    Burmistrza  ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) pozwoli na wzajemne poznawanie się, wymianę poglądów i integrację – należy to przyjmować jako dobrą praktykę współpracy pozafinansowej;
  5. organizacje wyraziły chęć częstszego spotykania się, a przedstawiciel urzędu zagwarantował swoja pomoc organizacyjną;
  6. istnieją zarówno bariery dobrej współpracy, jak i okoliczności jej sprzyjające - wszystko zależy od tego , czy obie strony będą chciały pokonywać  przeciwności i czy potrafią wykorzystywać czynniki , które sprzyjają współdziałaniu; współpracy sprzyja też  budząca się powoli, ale w niektórych miejscowościach gminy w Nadmie, w Załubicach) już wyraźnie widoczna aktywność społeczności lokalnej i jej liderów.

 

Uwagi końcowe:

1.Lista obecności na spotkaniu w dniu 30 września  2013 r. stanowi integralną część dokumentacji z przebiegu konsultacji programu

2. Propozycja podziału planowanych środków finansowych  na rok 2013 na poszczególne zakresy zadań publicznych, stanowiąca wniosek do budżetu na rok 2014  – j.w.

 

 

 

 

Sporządziła: Halina Grzelak – Sekretarz Gminy Radzymin.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halia Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:11:33.
Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:11:33
Autor: Halia Grzelak - Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót