Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA
2013 ROK 

Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę  na poziomie lokalnym. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Rada Miejska  w Radzyminie, uchwałą Nr 231/XXII/2012 z dnia 29 października 2012 roku, przyjęła „Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”. Program określił cele, zasady, formułę i kierunki współpracy Gminy Radzymin z  sektorem społecznym, a także zakres zadań dopasowanych do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności, ustalonych przy aktywnym udziale strony pozarządowej. Cele główne Programu dotyczyły, szeroko rozumianej i ciągle aktualnej, problematyki budowy  społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwa, partycypacji społecznej, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, a także podniesienia jakości i efektywności świadczenia usług publicznych. Cele szczegółowe Programu wiązały się z potrzebą  zaspokajania konkretnych potrzeb społecznych, w szczególności
w zakresie różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, integracji i aktywizacji osób starszych, emerytów, rencistów i inwalidów, kultury, sztuki,  pielęgnowania i upowszechniania potencjału historycznego Ziemi Radzymińskiej i budowania lokalnej tożsamości.                                   
    Niniejsze  sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o bieżący monitoring współpracy  i analizę  sprawozdań organizacji  z realizacji  poszczególnych zadań publicznych, zleconych i dofinansowanych przez  Gminę Radzymin w 2013 roku.

 

 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-04-07 09:50:13.
Data wprowadzenia: 2014-04-07 09:50:13
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót