Akty Prawne

 
 Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik referatu PIPS | Data wprowadzenia: 2018-02-15 15:04:29.
 
 Uchwała Nr 587/XLI/2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:07:10.
 
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016 poz. 570)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 10:28:56.
 
 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1923)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 10:26:25.
 
 USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2016 poz. 239)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 10:04:02 | Data modyfikacji: 2016-05-25 10:05:08.
 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 15 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE WZORU OFERTY I RAMOWEGO WZORU UMOWY DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ WZORU SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA TEGO ZADANIA (obowiązuje od 18 stycznia 2011 roku)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-01-13 11:16:55 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:51:59.
 
 USTAWA Z DNIA 6 KWIETNIA 1984 R. O FUNDACJACH

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:45:44 | Data modyfikacji: 2016-05-25 10:08:08.
 
 USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 10:13:18.
 
 USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2000 R. O REPATRIACJI

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:47:59 | Data modyfikacji: 2016-05-25 10:15:01.
 
 USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:48:43 | Data modyfikacji: 2016-05-25 10:17:28.
 
 USTAWA Z DNIA 15 MARCA 1933 R. O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:49:15 | Data modyfikacji: 2016-05-25 10:19:49.
 
 USTAWA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 1991 R. O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:50:00 | Data modyfikacji: 2016-05-25 10:21:10.
Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:50:00
Data modyfikacji: 2016-05-25 10:21:10
Opublikowane przez: Anna Kotowska