Edukacja Ekologiczna

SPALANIE ODPADÓW - W PALENISKACH DOMOWYCH -
TRUJĄCE! NIEBEZPIECZNE ! SZKODLIWE ! 
Szanowni Państwo, jesteśmy w pełni sezonu grzewczego. Urząd Miasta i Gminy Radzymin, mając na uwadze wzrost stężeń zanieczyszczeń powietrza w tym okresie, pragnie zwrócić Państwa uwagę  na nielegalne  postępowanie wielu osób z odpadami. Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje emisję bardzo szkodliwych dla naszego zdrowia pyłów i innych trujących związków chemicznych.

SPALANIE ODPADÓW
- W PALENISKACH DOMOWYCH  -
TRUJĄCE! NIEBEZPIECZNE ! SZKODLIWE !

Sezon grzewczy to okres, w którym bardzo często czuć i widać, czym wielu naszych mieszkańców pali w swoich domowych paleniskach. Spalane są, poza niskiej jakości paliwami, różne rodzaje odpadów, np. opakowania z tworzyw sztucznych, gumy, zanieczyszczone drewno i materiały drewnopochodne oraz wiele innych palnych substancji.

Nie wszystko w paleniskach  domowych można palić!

Dlatego, że domowe piece nie są  urządzeniami przystosowanymi do bezpiecznego spalania odpadów.W takich niekontrolowanych warunkach, przy zbyt małych temperaturach i słabej cyrkulacji powietrza występuje niepełne spalanie, co powoduje, że  dochodzi do emisji wielu niebezpiecznych dla naszego zdrowia substancji.

Do powietrza i otoczenia  przedostają się najbardziej szkodliwe pyły
i inne  trujące  związki chemiczne!

 Należą do nich w szczególności tzw. dioksyny i furany Najkrócej ujmując: są to złożone związki chemiczne, bardzo szkodliwe dla organizmu człowieka, toksyczne i rakotwórcze. Dowiedziono, że jest to wymierny wynik popularnego zwyczaju spalania w piecach węglowych odpadów z gospodarstw domowych. Proces powstawania dioksyn w tych warunkach został dokładnie zbadany. Jeśli bowiem w naszym palenisku węglowym, oprócz węgla i koksu,  znajdą się odpady typu: opakowania z tworzyw sztucznych np. polietylenu i  mokre resztki organiczne, to proces spalania zachodzi wtedy z bardzo małą wydajnością  - będzie się tliło, a nie paliło, co sprawia powstawanie trujących związków.
Nie napawa optymizmem fakt, że  dla  wielu osób palenie w piecu śmieci, opon i innych niepotrzebnych rzeczy jest sprawą normalną.
Zmianę sytuacji może spowodować  edukacja i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (a jest to proces długotrwały) , kontrole przestrzegania przepisów  ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami oraz rodzaju stosowanego opału, jak również odpowiednia reakcja społeczna na ten nielegalny i niebezpieczny dla wszystkich proceder.

Nie będziemy mieli czystego powietrza, jeżeli nie zmienimy mentalności beztroskich zwolenników (najczęściej naszych sąsiadów) takiego postępowania.

To już nie chodzi nawet o świadomość ekologiczną, a o dbałość o własne zdrowie i zdrowie najbliższych

Gmina  Radzymin od dłuższego czasu prowadzi kampanię edukacji publicznej w tej sprawie.  Nie będzie jednak ona skuteczna bez pomocy Tych z Państwa, którzy zdają sobie sprawę ze wszystkich ujemnych skutków, na ludzki organizm i na środowisko naturalne,  takiego nagannego postępowania.

Należy wykształcić powszechne  poczucie braku  tolerancji dla tego typu zachowań!

W sezonie zimowym odczuwamy więc nie tylko niską temperaturę , ale i odory ze spalania odpadków w piecach domowych. Czy są jakieś skuteczne sposoby walki z tym procederem?

Przepisy ochrony środowiska zabraniają  spalania odpadów poza specjalistycznymi instalacjami do tego przeznaczonymi. Efektem kontroli, która wykaże spalanie odpadów w paleniskach domowych, mogą być kary grzywny.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż uprawnienia pracowników Urzędu  Miasta i Gminy Radzymin do kontroli  w zakresie przestrzegania przez mieszkańców przepisów  dotyczących  prawidłowości postępowania z wytwarzanymi przez gospodarstwa domowe odpadami,  wynikają z art.9a ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.). Do kontroli , o której mowa w tym przepisie, stosuje się art. 379 i art.380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Wszystkie przypadki palenia śmieci należy niezwłocznie zgłaszać do Straży Miejskiej (tel.: 022 786 786-62-92 wew. 152 lub  602 385 861) lub do pracowników Urzędu zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką odpadami (tel. 0- 22 786 62 92  wew.  153 i 127). 

Palenie toksycznych odpadów jest łamaniem prawa, toteż  pracownicy Urzędu
będą się starali reagować na każdy sygnał od Państwa.
Nie tolerujmy takich zachowań!

 

Opracowała: Halina Grzelak
Sekretarz Gminy Radzymin
 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2013-01-25 13:06:20.
Data wprowadzenia: 2013-01-25 13:06:20
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy Radzymin
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót