Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE
˝Programu współpracy Gminy Radzymin z
organizacjami pozarządowymi˝ 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie:

 „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.115.2015 z dnia 10.09.2015 r. określa się:

termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  25 września 2015 roku,
termin zakończenia  konsultacji na dzień: 8 października 2015 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

1. uczestnictwa w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym, które jest zaplanowane na dzień 5 października 2015 r. o godz. 17.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T.  Kościuszki 2;
2. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanegopocztą tradycyjną i/lub elektroniczną;
3. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu   umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
4. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu udostępnionego  w siedzibie Urzędu, w  pok. nr 34, na tablicy ogłoszeń  i w Biurze Obsługi Interesanta;
5. zgłaszania uwag i wniosków osobiście podczas spotkań w Urzędzie lub telefonicznie - osobą wyznaczoną do kontaktu jest Halina Grzelak, Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej ( pok. nr 34, tel. do kontaktu: 0-22 78662 92 wew.163, kom.600 933 916).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pok. nr 34 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 8 października 2015 r.  na adres e- mail: hgrzelak@radzymin.pl,  lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 0-22 786-51-95 -z adnotacją w tytule: Konsultacje programu współpracy,lub wrzucić do skrzynki na wnioski i opinie funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu ( na parterze),  lub dostarczyć do pok. nr 34, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej  www.radzymin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.O zasadności przyjęcia uwag dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych  potrzeb społecznych.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców.  Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość  realizowanych zadań publicznych.

Zapraszam do współpracy  i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także  wszystkich, zainteresowanych  działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem - znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania  i aktywności  zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

 

                                                                                                            Burmistrz Radzymina

                                                                                                           /-/ Krzysztof Chaciński

Dodatkowe  informacji  w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 0-22 786-62-92/93  wew.163, kom.:  600 933 916 lub za pośrednictwem poczty email: hgrzelak@radzymin.pl lub osobiście w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2

 

Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok - PROJEKT

Załącznik nr 1 do „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Formularz zgłaszania uwag do projektu

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:38:39 | Data modyfikacji: 2015-09-25 19:14:39.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:38:39
Data modyfikacji: 2015-09-25 19:14:39
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka
« powrót