Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W
2016 ROKU” 

Szanowni Państwo


zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Radzymin w 2016 roku organizacje  pozarządowe działające na terenie naszej gminy, partnerów społecznych instytucjonalnych i gospodarczych, których  statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także wszystkich zainteresowanych poruszoną problematyką mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.3.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 r.  określa się:  

termin  rozpoczęcia  konsultacji na dzień:  21 stycznia  2016 roku,
termin zakończenia  konsultacji na dzień:  10  lutego  2016 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:
1. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanego pocztą tradycyjną;
2. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  Radzymin www.radzymin.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
3. zgłaszania  uwag,  propozycji,  opinii  i wniosków  do projektu programu udostępnionego w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2,  w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg  pokój  nr 9;

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pokoju nr 9 lub w Biurze Obsługi Interesanta.
Wypełniony formularz  należy  przesłać w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 roku na adres e-mail: umig@radzymin.pl,  lub faks   22 786-51 95 lub adres pocztowy:  Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T .Kościuszki 2,  lub dostarczyć do pokoju nr 9, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej  www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.
Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym, najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych  potrzeb społecznych.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców. Udział w pracach nad dokumentem poszczególnych podmiotów pozwoli na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron i umożliwiały większe utożsamianie się  z nimi, co oczywiście bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu.

To od Państwa zaangażowania i aktywności  zależy jakość  opracowywanego dokumentu. Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne,  a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiści rzeczywiście zainteresowane wspólnym wypracowaniem rozwiązań.
Zachęcam do zapoznania się  z  treścią projektu programu  i wzięcia udziału w konsultacjach.
                                                                            
Dodatkowe  informacje  w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 786 50 25 wew. 149 lub za pośrednictwem poczty e- mail: umig@radzymin.pl, lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 pok. nr 9.

BURMISTRZ
 /-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

Projekt Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok

Formularz zgłaszania uwag (doc)

Formularz zgłaszania uwag (pdf)

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:07:17.
Data wprowadzenia: 2016-01-18 12:07:17
Autor: Maria Niegowska - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót