Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
„PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA
2016 -2024” 

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024 ”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024” i Zarządzeniem Nr 0050.57.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024”określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:   10 maja 2016 roku
• termin zakończenia  konsultacji na dzień:  23 maja 2016 roku

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  1.  uczestnictwa w spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym, które jest zaplanowane na dzień 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T.  Kościuszki 2;
  2. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanego pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną;
  3. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Programu Rewitalizacji  umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
  4. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Programu Rewitalizacji udostępnionego  w siedzibie Urzędu, w pok. nr 20, na tablicy ogłoszeń i w Biurze Obsługi Interesanta;
  5. zgłaszania uwag i wniosków osobiście podczas spotkań w Urzędzie lub telefonicznie - osobą wyznaczoną do kontaktu jest  Bogdan Chaber - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego (pok. nr 19, tel. do kontaktu: 0-22 78662 92 wew.137) oraz Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34, tel. do kontaktu: 0-22 78662 92 wew. 163, kom. 600 933 916).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pok. nr 19, 20 i 34  lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 23 maja  2016 r.  na adres e- mail: inforad@radzymin.pl  lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 0-22 786-51-95 z adnotacją w tytule: Konsultacje Programu Rewitalizacji, lub wrzucić do skrzynki na wnioski i opinie funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu (na parterze),  lub dostarczyć do pok. nr 19 lub 20, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.radzymin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Program rewitalizacji jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych  potrzeb społecznych.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość realizowanych zadań publicznych.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem - znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania i aktywności  zależy jakość opracowywanego dokumentu.
Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

 

Dodatkowe  informacji  w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 0-22 786-62-92/93  wew. 163, kom.:  600 933 916 lub za pośrednictwem poczty email:hgrzelak@radzymin.pl lub osobiście w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2.

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024 (WERSJA ROBOCZA)

FORMULARZ KONSULTACYJNY DO PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:29:00 | Data modyfikacji: 2016-05-09 16:03:45.
Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:29:00
Data modyfikacji: 2016-05-09 16:03:45
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót