Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I
SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O
REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ  

Szanowni Mieszkańcy,


zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu  uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.79.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16.06.2016 r. i Zarządzeniem Nr 0050.80.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16.06.2016 r. w sprawie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami gminy określa się:

 termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  04 lipca 2016 roku
• termin zakończenia  konsultacji na dzień: 18 lipca 2016 roku

Konsultacje odbędą się w następujących formach:
1. uczestnictwa w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym, które jest planowane na dzień 14 lipca 2016 r. o godz. 17.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T.  Kościuszki 2;
2. zgłaszania  uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu uchwały otrzymanego pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną;
3. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu uchwały umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
4. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu uchwały  udostępnionego w siedzibie Urzędu, w  pok. nr 34, na tablicy ogłoszeń  i w Biurze Obsługi Interesanta;
5. zgłaszania uwag i wniosków osobiście podczas spotkań w Urzędzie lub telefonicznie - osobą wyznaczoną do kontaktu jest Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji
i Polityki Społecznej (pok. nr 34, tel. do kontaktu: 0-22 78662 92 wew.163, kom. 600 933 916).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pok. nr 34 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 18 lipca 2016 r.  na adres e- mail: inforad@radzymin.pl  lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Partycypacji i Polityki Społecznej, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 0-22 786-51-95 - z adnotacją w tytule: Konsultacje  uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej, lub wrzucić do skrzynki na wnioski i opinie funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu (na parterze), lub dostarczyć do pok. nr 34, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej  www.radzymin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań publicznych. Jest to jednak forma szczególna, której celem jest „wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.
Inicjatywa lokalna to forma partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.

Inicjatywa lokalna jest z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej - wspiera wykorzystanie potencjału lokalnego i aktywizację mieszkańców do „brania spraw w swoje ręce”.
Mieszkańcy zaangażowani w inicjatywę lokalną mogą włączyć się w jej realizację przez zaangażowanie:
- czasowe, czyli przez konkretną pracę społeczną wykonana w określonym czasie;
- rzeczowe, obejmujące przekazanie na rzecz realizowanego zadania rzeczy o określonej wartości;
- finansowe, tj. przekazanie określonych środków finansowych na wsparcie realizacji zadania.
Wybór formy zaangażowania mieszkańców jest dowolny i wynika z ich możliwości oraz z charakteru zadania.

Celem niniejszych konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu uchwały, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie jej zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Zapraszam do współpracy  i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych  działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

Burmistrz Radzymina 
/-/ Krzysztof Chaciński

 


Dodatkowe  informacji  w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 0-22 786-62-92/93  wew. 163, kom.:  600 933 916 lub za pośrednictwem poczty email:hgrzelak@radzymin.pl lub osobiście w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2

Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Projekt Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

FORMULARZ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

FORMULARZ KONSULTACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW

FORMULARZ KONSULTACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:49:56 | Data modyfikacji: 2017-05-02 11:55:24.
Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:49:56
Data modyfikacji: 2017-05-02 11:55:24
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót