Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE NA 2017 ROK” 

Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.101.2016 z dnia 8.09.2016 r. określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  26 września 2016 roku,
• termin zakończenia konsultacji na dzień: 10 października 2016 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  1. uczestnictwa w otwartym spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym, które jest zaplanowane na dzień 3 października 2016 r. od godz. 17.00  do 19. 00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2;
  2. zgłaszania  uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanego pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną;
  3. zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji uwag, propozycji do projektu programu umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
  4. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu udostępnionego  w siedzibie Urzędu w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej ( pok. nr 34), na tablicy ogłoszeń  i w Biurze Obsługi Interesanta;
  5. zgłaszania uwag i wniosków osobiście podczas spotkań w Urzędzie lub telefonicznie - osobą wyznaczoną do kontaktu jest Halina Grzelak, Kierownik Referatu partycypacji  i Polityki Społecznej (pok. nr 34, tel. do kontaktu: 0-22 78662 92 wew.163, kom.600 933 916).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pok. nr 34 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 10 października 2016 r.  na adres e- mail: inforad@radzymin.pl  lub hgrzelak@radzymin.pl,  lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 0-22 786-51-95 - z adnotacją w tytule: Konsultacje programu współpracy, lub wrzucić do skrzynki na wnioski i opinie funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu (na parterze),  lub dostarczyć do pok. nr 34, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji pozarządowych  oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów programu w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na  jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa  pomiędzy samorządem a sektorem społecznym w naszej Gminie.
    
Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej  www.radzymin.pl i   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Zapraszam do aktywnego działu w konsultacjach, 

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

W załączeniu:
1. Projekt Programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pOzytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;
2. Formularz konsultacyjny

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej do udziału w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Radzymin w ramach programu współpracy na 2017 rok

Dodatkowe  informacji  w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 0-22 786-62-92/93  wew.163, kom.:  600 933 916 lub za pośrednictwem poczty mail: hgrzelak@radzymin.pl lub osobiście w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2

 

  Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - kierownik referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-09-26 15:21:20 | Data modyfikacji: 2017-05-02 11:51:11.
Data wprowadzenia: 2016-09-26 15:21:20
Data modyfikacji: 2017-05-02 11:51:11
Autor: Halina Grzelak - kierownik referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót