Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN  

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy, partnerów społecznych instytucjonalnych i gospodarczych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także wszystkich zainteresowanych poruszoną problematyką mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050. 6 .2017 Burmistrza Radzymina z dnia 30 stycznia 2017 r. określa się:
termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 31 stycznia 2017 roku, termin zakończenia konsultacji na dzień: 20 lutego 2017 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  1. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanego pocztą tradycyjną;
  2. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl w  Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
  3. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu na formularzu udostępnionym w Biurze Obsługi Interesanta udostępnionego w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2, w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami pokój nr 3;

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także w siedzibie Urzędu: w Biurze Obsługi Interesanta.
Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 roku na adres e-mail: srodowisko@radzymin.pl, faks 22 786-51-95, adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym, najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb społecznych.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Udział w pracach nad dokumentem poszczególnych podmiotów pozwoli na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron i umożliwiały większe utożsamianie się z nimi, co oczywiście bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu.

To od Państwa zaangażowania i aktywności zależy jakość opracowywanego dokumentu. Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane wspólnym wypracowaniem rozwiązań.
Zachęcam do zapoznania się z treścią projektu programu i wzięcia udziału w konsultacjach.

Dodatkowe informacje w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 786 62 92 wew. 156  lub za pośrednictwem poczty e- mail: srodowisko@radzymin.pl, lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 pok. nr 3.

Burmistrz
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2017 ROKU”

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i PROPOZYCJI

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marta Jusińska-Sołowiej - Inspektor ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:16:49 | Data modyfikacji: 2017-01-31 13:23:49.
Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:16:49
Data modyfikacji: 2017-01-31 13:23:49
Autor: Marta Jusińska-Sołowiej - Inspektor ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót