Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
przebiegu projektowanej Drogi Północnej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul.
Wyszyńskiego w Gminie Radzymin 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z  uchwałą Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 179, poz. 4680 i zarządzeniem nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie  Radzymin. 

 

 

BURMISTRZ RADZYMINA

informuje Mieszkańców o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej
Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego

1. Termin konsultacji:

od  29 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r.

2. Do konsultacji społecznych przedstawiane są trzy warianty przebiegu Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin.

3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. W konsultacjach mogą brać udział:

1) osoby zamieszkujące na terenie Gminy Radzymin, posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Gminy,
2) grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególne pożądane z punktu widzenia  tematyki konsultacji:
• właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowany jest jeden z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji;
• właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z jednym z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji.

4. Konsultacje prowadzone będą w formie:

1) elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych – sondaż on - line, potwierdzany jednorazowym hasłem SMS;

2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pokój nr 34) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego;
W przypadku udziału w konsultacjach społecznych osób niepełnosprawnych, pracownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, obsługującego konsultacje udziela pomocy w wypełnianiu formularza konsultacyjnego. Dane do kontaktu: tel.: 22 786 62 92/93 wew.163, kom.: 600 933 916, e- mail: inforad@radzymin.pl  lub hgrzelak@radzymin.pl

3) otwartego spotkania z interesariuszami, umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wyrażenie opinii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
w Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2
(pok. nr 23, II piętro
)

5.  Celem przeprowadzenia konsultacji jest umożliwienie partycypacji społecznej w procesie projektowym przebiegu Drogi Północnej na odcinku określonym powyżej poprzez:
1) informowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji drogowej;
2)   poznanie opinii mieszkańców o sprawie objętej konsultacjami, tak aby:
-  stworzyć płaszczyznę bezpośredniego współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach przedmiotowej inwestycji drogowej;
-  kształtować postawy współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój gminy;
- zmaksymalizować efektywność i trafność procesu decyzyjnego.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.konsultacje.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.radzymin.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Radzymin.

Zapraszam  do aktywnego udziału w konsultacjach

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

ORIENTACJA

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin

 

***

Termin, zasady i sposób głosowania na warianty

 

Termin konsultacji:

od  29 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r.

 

Do konsultacji społecznych przedstawiane są trzy warianty przebiegu Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Radzymin, którzy mają czynne prawo wyborcze oraz właściciele nieruchomości, położonych na przebiegu lub w pobliżu planowanych wariantów przebiegu II odcinka Drogi Północnej. W zależności od dokładnego położenia nieruchomości i jej rodzaju waga głosu właściciela będzie obliczana jako iloczyn udziału prawa własności w nieruchomości, powierzchni gruntu wyrażonej w hektarach i współczynnika mnożenia według następujących zasad:

 

  • dla właściciela nieruchomości zabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi – razy 50;
  • dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi – razy 30;
  • dla właściciela nieruchomości zabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 50 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi – razy 10;
  • dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 100 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi razy 5.

Można to wyrazić następującym wzorem:

WG = U × Pha × Mn

Gdzie:

  • WG oznacza ostateczną wagę głosu osoby uprawnionej do udziału w konsultacjach;
  • U – udział w prawie własności do nieruchomości położonej do 100 m od planowego przebiegu Drogi Północnej;
  • Pha – powierzchnia wyrażona w hektarach dla nieruchomości położonej do 100 m od planowego przebiegu Drogi Północnej;
  • Mn – mnożnik według zasad.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jest jednocześnie uprawnionym do udziału w konsultacjach społecznych mieszkańcem Gminy Radzymin, do wyniku mnożenia dodaje się jeden.

Przykład 1: waga głosu uprawnionego mieszkańca Gminy Radzymin, który jest jednocześnie właścicielem połowy udziału w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3 ha, po której ma przebiegać jeden z wariantów, wyniesie 8,5 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 0,5×0,3×50 + 1 = 7,5 +1 = 8,5

Przykład 2: waga głosu uprawnionego mieszkańca Gminy Radzymin, który jest jedynym właścicielem nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 5 ha, położonej w odległości do 100 m od jednego z wariantów, wyniesie 26 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 1×5×5 + 1 = 25 + 1 = 26

Przykład 3: waga głosu osoby, która nie jest mieszkańcem Gminy Radzymin, ale jest wyłącznym właścicielem nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 10 ha, po której ma przebiegać jeden z wariantów, wyniesie 300 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 1×10×30 = 300

Jak głosować?

Głosowanie ma formę sondażu w ramach konsultacji społecznych. Na jeden z trzech opisanych powyżej wariantów głosować można osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin lub przez gminną platformę internetową do konsultacji społecznych.

Aby zagłosować osobiście należy wypełnić formularz do głosowania i zgłosić się z dowodem osobistym do Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, pok. nr 34, w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, w godzinach pracy urzędu. Tam są również dostępne drukowane formularze do głosowania.

Aby zagłosować elektronicznie, należy wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.konsultacje.radzymin.pl. Każdy głos będzie potwierdzany jednorazowym hasłem SMS.

Głosy będą weryfikowane według numerów PESEL osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych. W przypadku wypełnienia kilku ankiet przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana ankieta internetowa, natomiast ankiety papierowe będą wszystkie unieważnione. Lista właścicieli nieruchomości położonych do 100 m od jednego z wariantów II odcinka Drogi Północnej została określona na podstawie ewidencji gruntów i innych urzędowych rejestrów.

Podane dane identyfikacyjne uczestników konsultacji społecznych będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin i nie zostaną wykorzystane inaczej niż zgodnie z celem, w jakim zostały udostępnione. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.

Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:47:30 | Data modyfikacji: 2017-05-02 11:50:12.
Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:47:30
Data modyfikacji: 2017-05-02 11:50:12
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót