Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ORAZ
TRYBU FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W
GMINIE RADZYMIN 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w terminie od 22 listopada do 5 grudnia  2017 roku odbędą się konsultacje społeczne  projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin (na podstawie ustawy o sporcie) 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.104.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.:
1. konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie:
1) otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzącymi na terenie Gminy Radzymin działalność pożytku publicznego, w szczególności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu uchwały, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, telefonicznie, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (w Biurze Obsługi Interesanta, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Referacie Partycypacji  i Polityki Społecznej;
2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym i konsultacjom społecznym), na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl,  a także przesłanie projektu uchwały drogą elektroniczną do organizacji działających  statutowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) publikację informacji o konsultacjach na portalu społecznościowym „Facebook” lub w prasie lokalnej, lub innych mediach społecznościowych.

3. Formularz konsultacyjny należy składać w podanym wyżej terminie konsultacji. Formularz można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 lub przesłać drogą elektroniczną na adres inforad@radzymin.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wspierania sportu”), lub  korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Partycypacji i Polityki Społecznej, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z  wymienionym dopiskiem.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Szczegółowych informacji na temat konsultacji udziela Halina Grzelak – kier. Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, tel. 667 68 52, kom.600 933 916, e-mail: hgrzelak@radzymin.pl.


Opr. W Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej

W załączeniu:

Zarządzenie Nr 0050.104.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków  oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-11-09 12:07:08.
Data wprowadzenia: 2017-11-09 12:07:08
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót