Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY
RADZYMIN (I etap) 

 

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina Nr 0050.66.2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin, upublicznionym
w dniu 10 maja 2018 r., określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:
10 maja 2018 roku – I etap konsultacji
24 maja 2018 roku – II etap konsultacji
• termin zakończenia konsultacji na dzień: 6 czerwca 2018 roku

Konsultacje odbędą się w następujących formach:
1. ankietyzacji ze skierowanymi do mieszkańców pytaniami, wykorzystaniem formularza ankietowego (w załączeniu);
2. zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji do projektu uchwały umieszczonego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym - przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, telefonicznie, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego (w ramach II etapu konsultacji od dnia 24 maja 2018 roku);
3. wymiany informacji poprzez łączność elektroniczną.

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza ankiety oraz formularza konsultacji (dostępnego razem z projektem uchwały w ramach II etapu konsultacji) - dostępnych na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także w siedzibie Urzędu: w pok. nr 34 lub Biurze Obsługi Interesanta. Wypełniony formularz ankiety należy przesłać do dnia 6 czerwca 2018 r. na adres e-mail: inforad@radzymin.pl lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 22 786 51 95 - z adnotacją w tytule: „Konsultacje projektu uchwały”, lub dostarczyć do pok. nr 34, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy zainteresowanych mieszkańców, także na etapie tworzenia dokumentu. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów uchwały w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na jakość i efektywność przeprowadzanych konsultacji oraz na budowanie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie różnych form partycypacji społecznej w naszej Gminie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl, na stronie internetowej www.radzymin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie konsultacji jest Halina Grzelak, Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34, e-mail: hgrzelak@radzymin.pl, tel. : 22 667 68 52, kom. 600 933 916.


Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Burmistrz Radzymina
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

 

Formularz ankiety

Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Radzuymina z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:24:53.
Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:24:53
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót