Zaproszenia, ogłoszenia o konsultacjach społecznych

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK - I ETAP KONSULTACJI 

 

Burmistrz Radzymina
informuje, że zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy Gminy Radzymin
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok i zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na rzecz gminy Radzymin i jej Mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag.

I etap konsultacji potrwa do 6 lipca 2018 r.

Informuje się, iż punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym Programem Współpracy jest Program obowiązujący w 2018 roku. Jest on dostępny na stronie http://bip.radzymin.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym pn. „Program współpracy” lub w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu. Uwagi do Programu prosimy zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień, weryfikacji zapisu itp. w aktualnie obowiązującym dokumencie. W tym celu można wykorzystać formularz konsultacyjny (w załączeniu).

Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi określa przede wszystkim zasady
w zakresie wspierania przez Gminę działań podmiotów społecznych, w tym zlecania im ustawowych zadań publicznych. Poprzez określenie i realizację tych zasad Samorząd pragnie włączać organizacje pozarządowe
w system demokracji lokalnej.

Konsultacje społeczne stanowią bardzo ważną część procesu budowania wspólnoty lokalnej i odgrywają zasadniczą rolę w otwartym procesie dialogu z mieszkańcami, mającego za zadanie wypracowanie optymalnych decyzji w sprawach publicznych – w ramach dokumentu odzwierciedlającego rzeczywiste potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Mając to na uwadze pragniemy je przeprowadzić na jak najwcześniejszym etapie prac nad projektem programu.

Opinie można wnosić:
- w formie elektronicznej na adres: hgrzelak@radzymin.pl lub inforad@radzymin.pl;
- w wersji papierowej na adres: Referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub przekazać osobiście do Biura Obsługi Interesanta, lub do pok. nr 34 - w głównej siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2.

Po zebraniu propozycji i uwag projekt Programu współpracy na 2019 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
i podmiotów.

Koordynatorem procesu konsultacji jest Halina Grzelak – Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, pok. 34; nr telefonu do kontaktu: 22 667 68 52 lub kom. 600 933 916, e-mail: hgrzelak@radzymin.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym harmonogramem prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Współpracy Gminy z Organizacjami pozarządowymi
na 2019 rok.

 


Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

W załączeniu:

Harmonogram prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Radzymin

Formularz zgłaszania uwag i propozycji

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik referatu PiPS | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:26:04 | Data modyfikacji: 2018-06-20 13:55:09.
Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:26:04
Data modyfikacji: 2018-06-20 13:55:09
Autor: Halina Grzelak - Kierownik referatu PiPS
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót