ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ˝Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi˝
2015-09-11 14:38:39
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie:  „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal  ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK
2015-09-09 19:05:53
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż rozpoczynają się  prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2016 rok. W imieniu Burmistrza Radzymina, Pana Krzysztofa Chaciń  ...więcej

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2024 (Z PROJEKCJĄ DO ROKU 2030)
2015-09-09 13:53:15
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Radzymin rozpoczęła prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024 . Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest opracowanie celów strategicznych dla Gminy, a   ...więcej

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO 2025 ROKU projekt
2015-08-11 10:42:43
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE Konsultacje Słupno
2015-08-09 19:08:46
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), § 6 ust. 1 uchwały Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w s  ...więcej

KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
2015-08-05 15:29:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radzymin w sprawie projektu uchwał o podziale Sołectwa Nadma Stara i Sołectwa Słupno oraz konsultacji w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom statutów
2015-07-22 13:12:06
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH NAD PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK
2015-05-15 14:11:55
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do  ...więcej

ZAPROSZENIE BURMISTRZA RADZYMINA DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH MIEJSC ROZMIESZCZENIA KAMER W PROJEKTOWANYM SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE GMINY RADZYMIN
2015-05-04 13:19:41
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informuję, iż w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego podjąłem decyzję o rozpoczęciu prac projektowych budowy I etapu systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Radzymin.Głównym celem mo  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 ROKU O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RADZYMIN NA LATA 2015 – 2030
2015-04-15 14:48:35
Na podstawie art.  19 ust. 6 ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz.1059 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: „Projektu założeń do  planu  zaopatrze  ...więcej

ZAPROSZENIE BURMISTRZA RADZYMINA NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADZYMIN”
2015-04-14 12:48:39
  Szanowni Państwo, w ramach konsultacji społecznych projektu „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin” zapraszam mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego i gospodarc  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADZYMIN”
2015-04-09 15:13:59
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCHProjektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin” sporządzonego w ramach realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin&rdqu  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY DO ROKU 2030
2015-04-01 12:10:49
Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniach od 1 do 22 kwietnia 2015 r. prowadzone są konsultacje społeczne wstępnej wersji dokum  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.37.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin”, sporządzonego w ramach realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2015-03-26 11:31:22
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE USTALENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
2015-03-25 15:38:23
Szanowni Państwo, w imieniu Burmistrza Radzymina Pana Krzysztofa Chacińskiego, zapraszam do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany ustawy w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE
2015-03-25 15:30:04
Szanowni Państwo, w imieniu Burmistrza Radzymina Pana Krzysztofa Chacińskiego, zapraszam do udziału w konsultacjach projektu uchwały  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE USTALENIE RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE
2015-03-25 15:13:31
Szanowni Państwo, w imieniu Burmistrza Radzymina Pana Krzysztofa Chacińskiego, zapraszam do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskow  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTWA NADMA STARA I SOŁECTWA SŁUPNO ORAZ UTWORZENIA NOWEGO SOŁECTWA ALEKSANDRÓW
2015-03-12 09:42:32
Zgodnie z § 88 Statutu Gminy Radzymin  ( Uchwała Nr 8/III/2011  Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin; t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647) w związku z Uchwałą Nr  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE: PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RADZYMINA ETAP 4-A OBEJMUJĄCY DZIAŁKĘ NR 74/1 W OBRĘBIE 03-02
2015-03-04 15:08:00
Radzymin, dnia 4 marca 2015 r. Zawiadomienie Zgodnie z uchwałą nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
2015-02-05 14:44:03
Burmistrz Radzymina zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Szanowni Państwo, jednym z moich priorytetów jest stworzenie urzędu jako instytucji dostępnej  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 93
poprzednie     następne