Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-08-08 12:49:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowi  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące postanowienia Nr 24/15/PŚ.W z dnia 29 grudnia 2015 r., odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych, z związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."
2016-01-05 11:17:38
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące decyzji Nr 197/15/PŚ.W z dnia 22 grudnia 2015 r., umarzającej postępowanie w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."
2016-01-05 11:16:15
  ...więcej

INFORMACJA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH (LETNISKOWYCH), POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RADZYMIN
2015-09-09 19:36:20
Szanowni Państwo! Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Rada Miejska w Radzyminie ustaliła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8..."
2015-08-31 17:16:08
  ...więcej

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych), położonych na terenie Gminy Radzymin
2015-08-25 14:26:30
Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych), położonych na terenie Gminy Radzymin   Szanowni Państwo!   Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu   ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Wołomina dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8
2015-08-20 15:51:36
  ...więcej

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UDZIELONO ULG W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2015-05-11 14:54:57
  ...więcej

2015-04-21 08:23:02
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RADZYMINA ETAP 3-A DLA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EW. 35 Z OBRĘBU 05-02 W RADZYMINIE PRZY UL. ZWYCIĘSKIEJ
2015-04-07 09:16:03
RiZP.6721.81.Z1.2015.JJ Radzymin, dnia 2 kwietnia 2015 r.     Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska or  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach 65, 66/4 i 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka
2015-04-01 12:39:26
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych oraz magistrali wodociągowej na działce nr ewid. 4/3 w obrębie 1-01 przy ul. Spacerowej w Markach
2015-04-01 12:02:48
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych oraz magistrali wodociągowej na działce nr ewid. 4/3 w obrębie 1-01 przy ul. Spacerowej w Markach
2015-04-01 12:02:17
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupno, gmina Radzymin, w zasięgu ulic: Al. Jana Pawła II, Spacerowej, Dolnej, Cichej, Bieszczadzkiej, Leśnej, Brzozowej, Śląskiej, Ogrodowej, Granicznej, Przejściowej, Kiepury
2015-03-12 12:36:15
Radzymin, dnia 10.03.2015 r.   ŚGO.6220.14.9.2014.2015.ECh  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust  ...więcej

Biuletyn Witryny Wiejskiej marzec 2015
2015-03-04 08:20:49
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Wołomina dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8
2015-02-24 15:28:47
  ...więcej

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE MAGAZYNU CHEMII, NA DZIAŁCE NR 29 OBRĘB 01-07 RADZYMIN
2015-02-18 11:43:41
  Radzymin, dnia 17.02.2015r.   ŚGO.6220.9.11.2014.2015.ECh    Burmistrz Radzymina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śro  ...więcej

2015-02-11 11:26:29
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec
2014-12-31 10:52:09
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec
2014-12-31 10:51:35
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 52
następne