Informacje dla przedsiębiorców

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

- ra_20150116_alkohol_01.jpg

Urząd Miasta i Gminy Radzymin przypomina przedsiębiorcom o ustawowym obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.

W  związku z tym, że w bieżącym roku  31 styczeń przypada w sobotę, przypominamy iż  nie oznacza to przedłużenia terminu do poniedziałku gdyż terminy określone w art. 111 ust. 4 i art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mają charakter materialnoprawny co oznacza, że upływ takiego terminu wywołuje co do zasady skutek w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin lub na rachunek:

BPH O/Radzymin
75 10600076 00003210 00151708

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu po 31 stycznia 2015 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

WAŻNE!!!

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356) zezwolenie wygasa w przypadku niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania we właściwym czasie opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od daty wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.  

Magdalena Rosłon
Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Rosłon - Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń | Data wprowadzenia: 2015-01-16 10:30:12.
Data wprowadzenia: 2015-01-16 10:30:12
Autor: Magdalena Rosłon - Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót