Inwestycje współfinansowane przez UE

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW W GMINIE RADZYMIN”

 

OPIS  PROJEKTU

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin” jest realizowany przez gminę Radzymin od stycznia 2010 r. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta i gminy Radzymin. Realizacja inwestycji  jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Beneficjentem Projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 2, które w listopadzie 2009 r. uzyskało potwierdzenie dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności. W celu wykorzystania przyznanych środków, 26 stycznia 2010 r. Przedsiębiorstwo zawarło „Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Spójności" z ich dysponentem - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

W 2014r. Przedsiębiorstwo podpisało aneks do umowy o dofinasowanie rozszerzenia Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin”.
Po rozszerzeniu zakresu rzeczowego zakres projektu obejmuje dwa segmenty:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno–tłocznym  wraz  z 14 sieciowymi przepompowniami ścieków;
- modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Radzyminie.
W ramach realizacji inwestycji została już zbudowana i oddana do użytku nowa sieć o długości  40 km na terenie gminy Radzymin. Dotychczasowa sieć liczyła  28,5 km i obejmowała zasięgiem głównie centrum miasta oraz fragmenty dwóch wsi - Słupno i Cegielnia. Budowa sieci kanalizacyjnej została zakończona w listopadzie 2013 r.

Modernizacja i rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Radzyminie polegała na budowie drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni oraz wykonaniu obiektów i urządzeń w zakresie gospodarki osadowej. Przepustowość oczyszczalni przed rozbudową wynosiła 2080 m3 na dobę. Po rozbudowie oczyszczalnia ścieków pracuję w oparciu o niskoobciążony osad czynny, a modernizacja oczyszczalni pozwoliła uzyskać przepustowość na poziomie 4400 m3/d (70 000 RLM). Dzięki tej inwestycji możliwe jest odprowadzenie ścieków z terenu gminy, co pozwala zredukować ładunki zanieczyszczeń wprowadzane do środowiska.

Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie i zarządzanie projektem

Instytucja Pośrednicząca (IP) – Ministerstwo  Środowiska
Instytucja Zarządzająca (IZ) - Ministerstwo  Rozwoju Regionalnego
Instytucja Wdrażająca (IW) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
MAO  - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Prezes Zarządu PWiK w Radzyminie – Małgorzata Klimkiewicz-Król

Kluczowe daty projektu 

- Podpisanie umowy o dofinansowanie - 26.01.2010 r.
- Rozpoczęcie robót budowlanych - czerwiec  2010 r.
- Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją i rozbudową oczyszczalni - październik 2010 r.
- Zakończenie robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków - III kwartał 2013 r.
- Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej (po rozszerzeniu projektu) - III kwartał 2015 r.
- Zakończenie realizacji projektu - 31.12.2015 r.

Finansowanie i koszty projektu

Projekt jest współfinansowany przez następujące podmioty:
- Unię Europejską - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
- Gminę Radzymin;
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o z siedzibą w Radzyminie
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -  dofinansowanie w formie pożyczki na pokrycie wkładu własnego Projektu.


 
Dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności - 85% wydatków kwalifikowalnych.

Cel strategiczny Projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Radzymin zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.
Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych
do środowiska na terenie aglomeracji Radzymin, przy równoczesnym zwiększeniu ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji oraz umożliwienie przyjęcia przez oczyszczalnię w Radzyminie w 2014 roku dodatkowej ich ilości.

Cele szczegółowe projektu

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska na terenie aglomeracji Radzymin;
- Stworzenie możliwości przyjęcia na obiekt oczyszczalni w Radzyminie w 2014 roku dodatkowych ponad 800 tys. m3 na rok;
- Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Radzymin do wymogów prawa polskiego oraz wymogów dyrektyw Unii Europejskiej;
- Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej ok. 4000 nowych mieszkańców gminy Radzymin

Efekty realizacji inwestycji

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Radzyminie liczyć będzie ponad 68 km długości;
- Łącznie ok. 7600 mieszkańców Radzymina może korzystać z rozbudowanej infrastruktury kanalizacyjnej;
- Przepustowość oczyszczalni ścieków w Radzyminie na poziomie 4 400 m3 na dobę.

Przewidywane korzyści dla mieszkańców Radzymina

- Znacząca poprawa jakości środowiska naturalnego, poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń przedostających się do środowiska;
- Poprawa ochrony środowiska naturalnego na obszarach prawnie chronionych;
- Skuteczniejsza ochrona wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby;
- Dostęp do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej dla łącznie ok. 7 600 mieszkańców gminy Radzymin;
- Wyższa jakość usług wodno-ściekowych;
- Mniejsza awaryjność systemów wodno-kanalizacyjnych.

Kontrakty zawarte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
na roboty budowlane:

 

Obszar nr 4 - centralna część Radzymina

Kontrakt :  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin – Czerwony FIDIC
Wykonawca:  „ORPA” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE Sp. j. Hanna Orłowska i Paweł Orłowski, Wołomin

Kontrakt zakończono. W ramach tego kontraktu wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 5 290 m w ulicach: Armii Krajowej, Kopernika, Łąkowej, Sybiraków, Dobrej, Gen. S. Maczka, Miłej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Turkusowej, Brylantowej wraz z przepompownią ścieków w ul. Brylantowej.

Obszar nr 1 – południowa oraz północno -wschodnia część Radzymina

Kontrakt :  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin – Żółty FIDIC -  Część 1
Wykonawca:  „STD Nasiłowski”, Zielonka

Kontrakt zakończono. W ramach tego kontraktu wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: 1-go Maja, Jana Kilińskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. Jana Kilińskiego do rz. Beniaminówki), Czapury, Zwycięskiej, Czereśniowej, Wyszkowskiej, Wiejskiej, Świerkowej, Stanisława Matejki, Kredytowej, Henryka Sienkiewicza, Polnej, drogach dojazdowych do ul. Polnej, Porannej, Przejazdowej, Osiedlowej, Gen. Józefa Hallera, Willowej, Cypriana Kamila Norwida, Dzielnej, Wierzbowej, Kotkowskiego, Wspólnej i w Al. Jana Pawła II.
Wybudowano przepompownie ścieków w ulicach: Wiejskiej, Dzielnej, Polnej oraz dwie
w ul. Zwycięskiej.
Łącznie wybudowano 16 659,5 m sieci kanalizacji sanitarnej.

Obszar nr 2 - zachodnia część Radzymina, region poniżej linii kolejowej.

Kontrakt:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin – Żółty FIDIC -  Część 2
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych "DKM - Laskowscy" Spółka Jawna, Kobyłka

Kontrakt zakończono. We wrześniu 2012 r. zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ulicach: Gen. S. Maczka (od ul. M. Konopnickiej do ul. Nowej), Marii Konopnickiej i bocznych, Szkolnej, Kwiatów Polskich, Legionów, Żulińskiego, Źródlanej, Marii Curie-Skłodowskiej, Jana Kochanowskiego, Władysława Broniewskiego, Elizy Orzeszkowej oraz dwóch przepompowni ścieków przy ul. Źródlanej i  ul. Szkolnej.
Wybudowano łącznie 7934 m sieci kanalizacyjnej.

Obszar nr 3 – północno-zachodnia część Radzymina, region poniżej linii kolejowej.

Kontrakt : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin – Żółty FIDIC -  Część 3
Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL - AQUA" S.A., Warszawa

Kontrakt zakończono. W ramach tego kontraktu wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej (od rz. Beniaminówki do ul. Leśnej), Leśnej, Mokrej, Cichej, Wincentego Witosa, Romantycznej, Kolejowej, Walerego Wróblewskiego i bocznych. Wybudowano łącznie 7 902 m oraz trzy przepompownie ścieków w ul. Walerego Wróblewskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Leśnej.

Oczyszczalnia Ścieków w Radzyminie 

Kontrakt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radzyminie
Wykonawca:  Konsorcjum: Eko – MTK Sp. z o.o. Brwinów, TOBIN Consulting Engineers, Irlandia
Kontrakt zakończono. W ramach tego kontraktu zostały zmodernizowane istniejące obiekty oczyszczalni ścieków w Radzyminie oraz wybudowano nowy ciąg technologiczny. Wykonane prace to:
- zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów żelbetowych (tj. komór oczyszczania ścieków i obróbki osadu, pompownia wody technologicznej) wraz z ich wyposażeniem w urządzenia oraz takich obiektów jak: laguna osadowa, biofiltry;
- modernizacja architektoniczna budynków oczyszczalni tj. hali spławiania ścieków dowożonych, hali sitopiaskowników, budynku administracyjno-technicznego wraz z  nadbudową dyspozytorni;
- prace w zakresie elektryki, AKPiA oraz prace w zakresie instalacji technologicznych oraz sanitarnych;
- przebudowa wiaty na odbiór odwodnionego osadu,
- budowa dróg i placów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- modernizacja wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia starego ciągu oczyszczania ścieków.
- przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego i technologicznego oczyszczalni.

We wrześniu 2013r. oczyszczalnia ścieków uzyskała prawomocną Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Kontrakt nr R3 – zlewnia ul. Wołomińskiej.

Kontrakt : Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Wołomińskiej w Radzyminie – Czerwony FIDIC
Wykonawca:  Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” Sp. z o.o. Płońsk

W ramach tego kontraktu planuję się budowę kanalizacji sanitarnej o długości 3,5 km w ulicach: Wołomińskiej, Zielonej, Wczasowej i bocznych do ul. Wołomińskiej oraz dwie przepompownie ścieków przy ul. Wołomińskiej i w ul. Wczasowej.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Beata Wojtowicz | Data wprowadzenia: 2012-03-26 11:42:35 | Data modyfikacji: 2015-02-26 13:39:31.
Data wprowadzenia: 2012-03-26 11:42:35
Data modyfikacji: 2015-02-26 13:39:31
Autor: Beata Wojtowicz
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót