Komunikaty i Ogłoszenia

OGŁOSZENIE - GMINA RADZYMIN ZAPRASZA DO
ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO
PRZEDMIOTEM JEST WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
GMINY RADZYMIN 

Zamawiający (emitent):
Gmina Radzymin, reprezentowana przez Burmistrza Radzymina
Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r., § 3 Uchwały Nr 115/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniającej Uchwałę Nr 16/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) oraz art. 701 – 705 stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zmianami), zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór agenta emisji obligacji Gminy Radzymin.

1. Termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia 2 grudnia 2015 r. do godz. 11:45. Oferty zostaną otwarte dnia 2 grudnia 2015 r. o godz. 12:00.

2. Miejsce składania ofert
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin,
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji Gminy Radzymin na kwotę 24 410 000,00 zł. Dopuszcza się przy tym oferty częściowe na kwotę minimalną 18 160 000,00 zł., która obejmuje obligacje, których emisje planuje się na lata 2015 – 2017.

4. Warunki postępowania
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej, na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 - 705. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.
Szczegółowe warunki postępowania wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków konkursu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Radzymin”. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Burmistrz Radzymina

/-/ Krzysztof Chciński

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE I ZAPROSZENIE ZE SPECYFIKACJĄ KONKURSU

UCHWAŁA NR 16/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE Z DNIA 30 STYCZNIA 2015 ROKU W SPRAWIE EMISJI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ORAZ OKREŚLENIE ZASAD ICH ZBYWANIA, NABYWANIA I WYKUPU

UCHWAŁA NR 115/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE Z DNIA 30.06.2015 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 16/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE Z DNIA 30.01.2015 R. W SPRAWIE EMISJI I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ORAZ OKREŚLENIA ZASAD ICH ZBYWANIA, NABYWANIA I WYKUPU

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - 2012

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - 2013

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - 2014

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - 06.2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - 09.2015

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2012

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2013

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA ROKU 2015

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA ROKU 2015

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - 2012

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - 2013

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - 2014

RB-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - II KWARTAŁ 2015

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - III KWARTAŁ 2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - ZBIORCZE - 2012 r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - ZBIORCZE - 2013 r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - ZBIORCZE - 2014 r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH - ZBIORCZE - KONIEC III KWARTAŁU 2015 r.

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - ZBIORCZE - 2012 r.

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - ZBIORCZE - 2013 r.

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - ZBIORCZE - 2014 r.

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - ZBIORCZE - KONIEC III KWARTAŁU 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2013 BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 29 MARCA 2013 R. W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN W 2012 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2014 BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 25 MARCA 2014 R. W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN W 2013 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2015 BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 31 MARCA 2015 R. W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN W 2014 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2013 BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 31 LIPCA 2013 R. W SPRAWIE INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN W PIERWSZEJ POŁOWIE 2013 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2014 BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 19 SIERPNIA 2014 R. W SPRAWIE INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN W PIERWSZEJ POŁOWIE 2014 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2015 BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 R. W SPRAWIE INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN W PIERWSZEJ POŁOWIE 2015 R.

UCHWAŁA NR WA.36.2014 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 14.01.2014 R. W SPRAWIE OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY RADZYMIN

UCHWAŁA NR WA.88.2015 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 26.02.2015 R. W SPRAWIE OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY RADZYMIN

UCHWAŁA NR WA.89.2013 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 14.02.2013 R. W SPRAWIE OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU MIASTA RADZYMIN

UCHWAŁA NR WA.89.2015 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 26.02.2015 R. W SPRAWIE OPINII O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU OKREŚLONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY RADZYMIN NA ROK 2015

UCHWAŁA NR WA.133.2013 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 16.04.2013 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN ZA 2012 ROK

UCHWAŁA NR WA.154.2014 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 23.04.2014 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN ZA 2013 ROK

UCHWAŁA NR WA.162.2015 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 28.04.2015 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN ZA 2014 ROK

UCHWAŁA NR WA.197.2012 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 6.06.2012 R. W SPRAWIE OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY RADZYMIN

UCHWAŁA NR WA.253.2013 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 21.08.2013 R. W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

UCHWAŁA NR WA.279.2014 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 05.09.2014 R. W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

UCHWAŁA NR WA.290.2012 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 19.09.2012 R. W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

UCHWAŁA NR WA.300.2015 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 24.09.2015 R. W SPRAWIE OPINII O INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZYMIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

UCHWAŁA NR WA.354.2014 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 01.12.2014 R. W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA PROJEKCIE UCHWAŁY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2023

UCHWAŁA NR WA.355.2014 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 01.12.2014 R. W SPRAWIE 1) OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RADZYMIN NA 2015 ROK, 2) OPINII O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUD

UCHWAŁA NR WA.365.2012 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 03.12.2012 R. W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA PROJEKCIE UCHWAŁY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RADZYMIN NA LATA 2013-2023

UCHWAŁA NR WA.366.2012 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 03.12.2012 R. W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

UCHWAŁA NR WA.435.2013 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 12.12.2013 R. W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR WA.436.2013 SKŁADU RIO W WARSZAWIE Z DNIA 12.12.2013 R. W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ BURMISTRZA RADZYMINA PROJEKCIE UCHWAŁY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RADZYMIN NA LATA 2014-2023

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY RADZYMIN NA 09.11.2015 R.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH GMINY RADZYMIN

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2012

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2013

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA ROKU 2015

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2012

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2013

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA ROKU 2015

Powołanie - Skarbnik Gminy

Ślubowanie Burmistrza

Zaświadczenie o wyborze Burmistrza

Opinia Biegłego Rewidenta

Protokół ZZW 2012

Protokół ZZW 2013

Protokół ZZW 2014

Sprawozdanie Finansowe PWiK 2012

Sprawozdanie Finansowe PWiK 2013

Sprawozdanie Finansowe PWiK 2014

SPZZOZ Bilans 2012

SPZZOZ Bilans 2013

SPZZOZ Bilans 2014

Zestawienie danych dotyczących Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

PYTANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY RADZYMIN

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-10 10:27:47 | Data modyfikacji: 2015-12-04 14:15:37.
Data wprowadzenia: 2015-11-10 10:27:47
Data modyfikacji: 2015-12-04 14:15:37
Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka
« powrót