Komunikaty i Ogłoszenia

OGŁOSZENIE Zamawiający: Gmina Radzymin zaprasza
do złożenia ofert w postępowaniu, którego
przedmiotem jest wybóragenta emisji obligacji
Gminy Radzymin. 

OGŁOSZENIE


Zamawiający (emitent):
Gmina Radzymin, reprezentowana przez BurmistrzaRadzymina
Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr 425/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29maja 2017 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz art. 701 – 705stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami), zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybóragenta emisji obligacji Gminy Radzymin.

1. Termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia 2 października 2017 r. do godz. 13:45. Oferty zostaną otwarte dnia 2 października 2017 r. o godz. 14:00.

2. Miejsce składania ofert
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin,
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji Gminy Radzymin na kwotę 8 600 000,00 zł.

4. Warunki postępowania
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej, na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 - 705. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.
Szczegółowe warunki postępowania wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków konkursu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Radzymin”. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Burmistrz Radzymina

/-/ Krzysztof Chaciński

 

_________________________________________________

Radzymin 10-10-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji Gminy Radzymin.


Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr 425/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz art. 701 – 705 stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami),

Burmistrz Radzymina informuje, iż na agenta emisji obligacji Gminy Radzymin wybrany został Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji Gminy Radzymin

__________________________________________________

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Zamawiający (emitent):
Gmina Radzymin, reprezentowana przez Burmistrza Radzymina
Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr 425/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2017 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz art. 701 – 705 stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami), zmienia się termin złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór agenta emisji obligacji Gminy Radzymin.

W ODPOWIEDZI NA WNIOSKI KIEROWANE ZE STRONY INSTYTUCJI FINANSOWYCH WYDŁUŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 6 października 2017 r. do godz. 13:45.

Oferty zostaną otwarte dnia 6 października 2017 r. o godz. 14:00.
Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

__________________________________________________

Informacje niezbędne do przygotowania oferty:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1 - formularz oferty cenowej

 

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Radzymin na dzień 07-09-2017 - załącznik 2

Załącznik Nr 2 - Informacja o stanie zobowiązań

 

Sprawozdania finansowe CM im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie z lat 2017-2016 - załączniki 3-5

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie Finasowe 2014 Centrum Medycznego w Radzyminie

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie Finasowe 2015 Centrum Medycznego w Radzyminie

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie Finasowe 2016 Centrum Medycznego w Radzyminie

 

Sprawozdania finansowe PWiK Sp. z o.o. w Radzyminie z lat 2014 - 2016 - załączniki 6-8

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie finansowe 2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie finansowe 2015 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie finansowe 2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 

Uchwała o emisji obligacji - załącznik 9

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr 425/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.05.2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Opinia RIO w Warszawie o możliwości wykupu obligacji - załącznik 10

Załącznik Nr 10 - Opinia RIO ws. możliwości wykupu przez Gminę Radzymin obligacji komunalnych

 

Opinie RIO w Warszawie o prawidłowości planowanych kwot długów za lata 2014-2017 - załączniki 11-13

Załącznik Nr 11 -Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2014

Załącznik Nr 12 -Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2015

Załącznik Nr 13 -Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2016

 

Opinie RIO w Warszawie o projektach budżetów i planowanych deficytach za lata 2014 - 2017 - załączniki 14-19

Załącznik Nr 14 -Opinia RIO ws. możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Załącznik Nr 15 -Opinia RIO ws. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Załącznik Nr 16 -Opinia ws. możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Załącznik Nr 17 -Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2014 rok

Załącznik Nr 18 -Opinia RIO w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2015 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2015 rok

Załącznik Nr 19 -Opinia w RIO w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2016 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2016 rok

 

Opinie RIO w Warszawie o projektach Wieloletnich Prognoz Finansowych - załączniki 20 - 23

Załącznik Nr 20 - Opinia RIO w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2017 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2017 rok

Załącznik Nr 21 - Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014-2023

Załącznik Nr 22 - Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015-2023

Załącznik Nr 23 - Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016-2024

 

Opinie RIO w Warszawie o sprawozdaniach z wykonania Budżetów Gminy Radzymin w latach 2014 - 2017 - załączniki 24 - 29

Załącznik Nr 24 - Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017-2026

Załącznik Nr 25 - Opinia RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Radzymina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 26 - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2014 rok

Załącznik Nr 27 - Opinia RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 28 - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2015 rok

Załącznik Nr 29 - Opinia RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2016 roku

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Radzymin Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb - NDS za lata 2014 - 2017 - załączniki 30 - 49

Załącznik Nr 30 - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2016 rok

Załącznik Nr 31 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2014

Załącznik Nr 32 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2014

Załącznik Nr 33 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 2014

Załącznik Nr 34 - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 2014

Załącznik Nr 35 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2014

Załącznik Nr 36 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2015

Załącznik Nr 37 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2015

Załącznik Nr 38 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 2015

Załącznik Nr 39 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2015

Załącznik Nr 40 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2015

Załącznik Nr 41 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2016

Załącznik Nr 42 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2016

Załącznik Nr 43 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 2016

Załącznik Nr 44 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2016

Załącznik Nr 45 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2016

Załącznik Nr 46 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego do 30 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 47 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do 30 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 48 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH do 30 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 49 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2017 roku

 

Sprawozdania opisowe z wykonania Budżetów Gminy Radzymin w latach 2014 - 2017 - załączniki 50 - 58

Załącznik Nr 50 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI do 30 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 51 - Korekta informacji 2015 połowa roku

Załącznik Nr 52 - Zarządzenia Nr 0050.98.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 30 sierpnia 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2016 r.

Załącznik Nr 53 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050. 77.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2017 r.

Załącznik Nr 54 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.107.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 27 sierpnia 2015 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2015r.

Załącznik Nr 55 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.91.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 19 sierpnia 2014r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2014 r.

Załącznik Nr 56 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.40.2015 z dnia 31-03-2015r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2014 r.

Załącznik Nr 57 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.42.2016 z dnia 30-03-2016 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2015 r.

Załącznik Nr 58 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.28.2017 z dnia 30-03-2017 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2016 r.

 

-----------------------------------------------------

Wszystkie załączniki razem

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1 - formularz oferty cenowej

Załącznik Nr 2 - Informacja o stanie zobowiązań

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie Finasowe 2014 Centrum Medycznego w Radzyminie

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie Finasowe 2015 Centrum Medycznego w Radzyminie

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie Finasowe 2016 Centrum Medycznego w Radzyminie

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie finansowe 2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie finansowe 2015 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie finansowe 2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr 425/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.05.2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załącznik Nr 10 - Opinia RIO ws. możliwości wykupu przez Gminę Radzymin obligacji komunalnych

Załącznik Nr 11 -Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2014

Załącznik Nr 12 -Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2015

Załącznik Nr 13 -Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2016

Załącznik Nr 14 -Opinia RIO ws. możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Załącznik Nr 15 -Opinia RIO ws. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Załącznik Nr 16 -Opinia ws. możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Załącznik Nr 17 -Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2014 rok

Załącznik Nr 18 -Opinia RIO w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2015 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2015 rok

Załącznik Nr 19 -Opinia w RIO w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2016 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2016 rok

Załącznik Nr 20 - Opinia RIO w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2017 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2017 rok

Załącznik Nr 21 - Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014-2023

Załącznik Nr 22 - Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015-2023

Załącznik Nr 23 - Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016-2024

Załącznik Nr 24 - Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017-2026

Załącznik Nr 25 - Opinia RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Radzymina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 26 - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2014 rok

Załącznik Nr 27 - Opinia RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 28 - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2015 rok

Załącznik Nr 29 - Opinia RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 30 - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2016 rok

Załącznik Nr 31 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2014

Załącznik Nr 32 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2014

Załącznik Nr 33 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 2014

Załącznik Nr 34 - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 2014

Załącznik Nr 35 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2014

Załącznik Nr 36 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2015

Załącznik Nr 37 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2015

Załącznik Nr 38 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 2015

Załącznik Nr 39 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2015

Załącznik Nr 40 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2015

Załącznik Nr 41 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2016

Załącznik Nr 42 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2016

Załącznik Nr 43 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 2016

Załącznik Nr 44 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2016

Załącznik Nr 45 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2016

Załącznik Nr 46 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego do 30 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 47 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do 30 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 48 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH do 30 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 49 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 50 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI do 30 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 51 - Korekta informacji 2015 połowa roku

Załącznik Nr 52 - Zarządzenia Nr 0050.98.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 30 sierpnia 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2016 r.

Załącznik Nr 53 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050. 77.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2017 r.

Załącznik Nr 54 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.107.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 27 sierpnia 2015 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2015r.

Załącznik Nr 55 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.91.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 19 sierpnia 2014r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2014 r.

Załącznik Nr 56 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.40.2015 z dnia 31-03-2015r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2014 r.

Załącznik Nr 57 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.42.2016 z dnia 30-03-2016 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2015 r.

Załącznik Nr 58 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.28.2017 z dnia 30-03-2017 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2016 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji Gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-09-08 12:40:56 | Data modyfikacji: 2017-10-11 13:24:27.
Data wprowadzenia: 2017-09-08 12:40:56
Data modyfikacji: 2017-10-11 13:24:27
Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót