Komunikaty i Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 

Zamawiający (emitent):
Gmina Radzymin, reprezentowana przez Burmistrza Radzymina

Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr 524/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) oraz art. 701 – 705 stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami), zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór agenta emisji obligacji Gminy Radzymin.

1. Termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 11:45. Oferty zostaną otwarte dnia 29 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.

2. Miejsce składania ofert
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin,
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji Gminy Radzymin na kwotę 14 500 000,00 zł.

4. Warunki postępowania
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej, na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 - 705. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.
Szczegółowe warunki postępowania wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków konkursu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Radzymin”. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 

Informacje niezbędne do przygotowania oferty:

Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warunków konkursu 
Formularz oferty cenowej

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy Radzymin na dzień 04-06-2018 r.

Sprawozdania finansowe CM im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

Sprawozdanie Finasowe 2014 Centrum Medycznego w Radzyminie 
Sprawozdanie Finasowe 2015 Centrum Medycznego w Radzyminie 
Sprawozdanie Finasowe 2016 Centrum Medycznego w Radzyminie
Sprawozdanie Finasowe 2017 Centrum Medycznego w Radzyminie

Sprawozdania finansowe PWiK Sp. z o.o. w Radzyminie

Sprawozdanie finansowe 2014 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sprawozdanie finansowe 2015 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sprawozdanie finansowe 2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sprawozdanie finansowe 2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Uchwała o emisji obligacji

Uchwała Nr 425/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.05.2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuZałącznik Nr 10 - Uchwała Nr 524/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Opinia RIO w Warszawie o możliwości wykupu obligacji

Opinia RIO ws. możliwości wykupu przez Gminę Radzymin obligacji komunalnych

Opinie RIO w Warszawie o prawidłowości planowanych kwot długów

Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2014
Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2015
Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2016
Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radzymin 2018

Opinie RIO w Warszawie o projektach budżetów i planowanych deficytach

Uchwała Nr Wa.435.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2014 rok

Uchwała Nr Wa.355.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2015 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2015 rok

Uchwała Nr Wa.402.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2016 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2016 rok

Uchwała Nr Wa.384.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2017 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2017 rok

Uchwała Nr Wa.434.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały budżetowej Gminy Radzymin na 2018 rok 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Radzymin na 2018 rok

Uchwała Nr Wa.89.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Uchwała Nr Wa.21.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Uchwała Nr Wa.6.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Uchwała Nr Wa.22.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Opinie RIO w Warszawie o projektach Wieloletnich Prognoz Finansowych

Uchwała Nr Wa.436.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014-2023

Uchwała Nr Wa.354.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015-2023

Uchwała Nr Wa.401.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016-2024

Uchwała Nr Wa.383.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017-2026

Uchwała Nr Wa.435.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018-2027

Opinie RIO w Warszawie o sprawozdaniach z wykonania Budżetów Gminy Radzymin

Uchwała Nr Wa.162.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2014 rok

Uchwała Nr Wa.146.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2015 rok

Uchwała Nr Wa.164.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2016 rok

Uchwała Nr Wa.184.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2017 rok

Uchwała Nr Wa.279.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Radzymina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2014 roku

Uchwała Nr Wa.300.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2015 roku

Uchwała Nr Wa.304.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2016 roku

Uchwała Nr Wa.306.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za pierwsze półrocze 2017 roku

Sprawozdania budżetowe Gminy Radzymin Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb - NDS

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Sprawozdania opisowe z wykonania Budżetów Gminy Radzymin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.40.2015 z dnia 31.03.2015 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.91.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 19 sierpnia 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2014 r.

Informacja korygująca załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.107.2015 z dnia 27.08.2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.42.2016 z dnia 30.03.2016 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.107.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr 0050.28.2017 z dnia 30-03-2017 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050. 98 .2016 Burmistrza Radzymina z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetuGminy Radzymin w roku 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050. 77.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszym półroczu 2017 r.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:47:30 | Data modyfikacji: 2018-06-04 16:38:14.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:47:30
Data modyfikacji: 2018-06-04 16:38:14
Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót