Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH
NIEOGRANICZONYCH NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 

Burmistrz Radzymina

ogłasza

przetargi pisemne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych – pawilonów handlowych nr 5, nr 7 i nr 10, o powierzchni po 19,11 m2każdy, zlokalizowanych na nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie przy ul. Ogrodowej (targowisko miejskie), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69/2 w obrębie 05-01, uregulowanej w księdze wieczystej WA1W/00031854/9.

 

 1. Pawilony handlowe wyposażone są w instalację elektryczną i sanitarną wraz z urządzeniami.
 2. Ze względu na  usytuowanie pawilonów – hala targowa do sprzedaży mięsa i wędlin – Wynajmujący dopuszcza prowadzenie w pawilonach działalności handlowej: sprzedaż mięsa i wędlin.
 3. Cena wywoławcza wynosi 475zł netto miesięcznie za pawilon plus podatek VAT według stawki 23 %.
 4. Czynsz najmu płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 5. Czynsz będzie waloryzowany raz w roku według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS.
 6. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz opłatę targową.
 7. Terminy przetargów – otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2016 r. (środa):
  1) pawilon nr  5 o godzinie 12.15,
  2) pawilon nr  7 o godzinie 12.30,
  3) pawilon nr 10 o godzinie 12.45.
 8. Przetargi – otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Placu Tadeusza Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna) w ww. terminie.
 9. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną.
 10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  - wniesienie wadium, poprzez wpłacenie kwoty 475 zł do dnia 1 kwietnia 2016 r. przelewem na konto depozytowe Gminy Radzymin: BPH O/Radzymin Nr 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, z dopiskiem „wadium – przetarg na pawilon handlowy nr …” i okazaniu komisji przetargowej,
  - złożenie pisemnej oferty cenowej,
  - złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności czynszu wekslem „In blanco” o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu,
  - złożenie   oświadczenia   o   zapoznaniu   się   z   warunkami   przetargu  i  przyjęciu  warunków w nich zawartych bez zastrzeżeń,
  - złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym pawilonu.
 11. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg na pawilon handlowy nr …” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 24 (sekretariat), w terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r. do godziny 12.00.
 12. Przetarg będzie ważny, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty na dany pawilon.
 13. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych Wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.
 14. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych Wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.
 15. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu.
 16. W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności Wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi.
 17. Umowa najmu pawilonu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r. z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony, na wniosek najemcy o ile najemca będzie się regularnie wywiązywał z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją pawilonu.
 18. Wylicytowana stawka czynszu z tytułu najmu pawilonu będzie corocznie waloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 
 19. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania.
   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Plac T. Kościuszki 2, pokój nr 21, tel. 22 786 62 93 wew. 135 lub 136.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Chaciński

Radzymin, dnia 17 marca 2016 r.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:24:33.
Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:24:33
Autor: Maria Kurek - Inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót