Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na
sprzedaż nieruchomości gruntowej 

Burmistrz Radzymina

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Cegielnia przy Al. Jana Pawła II nr 191, gmina Radzymin, oznaczonej jako działka ewid. nr 327/3 o powierzchni 0,1974 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00025459/5.
Gmina Radzymin nabyła prawo własności przedmiotowej nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie o stwierdzenie prawa własności przez zasiedzenie.

Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Oba budynki nie są użytkowane i nastąpiło ich zużycie techniczne i funkcjonalne. Na terenie działki wzdłuż ogrodzenia rosną wysokie drzewa, natomiast w części środkowej niskie. W zasięgu nieruchomości jest pełne uzbrojenie techniczne terenu: wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna i telefon.
Nieruchomość nie jest obciążona długami oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXVI/2005 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189, poz. 6186 z dnia 17 sierpnia 2005 r.) przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem C.U-2.
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa wraz z infrastrukturą oraz stacją paliw płynnych. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się handel, gastronomię oraz inne usługi, nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 500.000,00 zł plus należny podatek VAT według stawki 23 %.

Wadium: 50.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Placu Tadeusza Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowania przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).

Wadium należy wnieść do dnia 14 listopada 2016 r., wyłącznie przelewem na konto depozytowe Gminy Radzymin: BPH O/Radzymin Nr 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525, z dopiskiem „wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Radzymin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Placu Tadeusza Kościuszki 2, pokój nr 21, tel. 22 786 62 93 wew. 135 lub 136.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Chaciński


Radzymin, dnia 8 września 2016 r.

 Ogłoszenie o przetargu - Cegielnia 327.3.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Maria Kurek - Inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:15:37 | Data modyfikacji: 2016-09-13 14:50:43.
Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:15:37
Data modyfikacji: 2016-09-13 14:50:43
Autor: Maria Kurek - Inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami
Opublikowane przez: Katarzyna Czuba
« powrót